Český rozhlas zřizuje Etickou komisi, pomůže mu zlepšovat služby pro posluchače

2. květen 2017

Český rozhlas k 1. květnu 2017 zřizuje Etickou komisi jako poradní orgán generálního ředitele. Smyslem jejího ustanovení je zlepšování služeb pro posluchače, které by se měly odrazit především v programu a vysílání – s ohledem na právní normy týkající se ČRo. Zabývat se bude rovněž veřejnoprávním rozměrem rozhlasu a plněním jeho role ve společnosti. Její členové budou řešit všechny podněty, které jim postoupí generální ředitel ČRo.

„Mou vizí je a bude Český rozhlas jako médium veřejné služby, které bude maximálně otevřené veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem zřídil funkci ombudsmana ČRo, který se zabývá podněty našich posluchačů. Nyní – přesně po roce – začne pracovat Etická komise složená z odborníků a osobností. Jejím úkolem bude být mým poradním orgánem, který nabídne komplexní pohled na Český rozhlas zvenčí,““ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, který ustanovení Etické komise rovněž přislíbil ve svém kandidátském projektu.

Etická komise bude mít pět členů, kteří jsou jmenováni generálním ředitelem ČRo na dobu jeho funkčního období. Patřit mezi ně bude předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, předseda České neurochirurgické společnosti Vladimír Beneš, Emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls, plzeňský biskup Tomáš Holub a někdejší předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová.

Postoupené podněty bude komise zkoumat na neveřejných zasedáních z hlediska relevantních přístupů profesní etiky a s přihlédnutím k aplikaci Kodexu ČRo. Členem nemůže být jmenována osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s ČRo. Usnesení Etické komise budou zveřejňována na internetových stránkách Českého rozhlasu, jejím tajemníkem bude ombudsman ČRo Milan Pokorný, který bude její činnost koordinovat.


Profily členů Etické komise

JUDr. Josef Baxa (* 31. prosince 1959, Klatovy)

Předseda Nejvyššího správního soudu

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dodnes zde přednáší trestní právo. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž je dodnes. Je také předsedou rozšířeného senátu a redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
(* 30. července 1953 Praha)

Česká neurochirurgická společnost – předseda
Evropská asociace neurochirurgických společností – prezident v letech 2011 – 2015
Vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) - od roku 1998

Po maturitě roku 1971 se rozhodl pro studium všeobecného lékařství a v roce 1978 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1978–1997 působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde byl od roku 1996 přednostou oddělení. V říjnu 1997 byl jmenován přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Roku 1998 završil obhajobu doktora věd (DrSc.) dizertační prací Arteriovenozní malformace mozku. V roce 2002 se stal profesorem na Univerzitě Karlově v Praze.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
(* 1. dubna 1950, Praha-Krč)

Emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze – rektor v letech 2006 - 2014
Emeritní děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE – děkan v letech 2001 - 2006

Významný český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností doma i v zahraničí. Je členem mnoha odborných grémií v České republice i v zahraničí. K jeho odborným profesním zájmům patří především analýza a prognóza ekonomických časových řad, zejména makroekonomických agregátů, analýza dat z marketingových výzkumů, statistické metody v auditingu a národní účetnictví. Mimořádná je jeho publikační činnost - v uvedených oblastech publikoval na 300 odborných textů.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., biskup plzeňský
(* 16. srpna 1967, Jaroměř)

Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové. Magisterské studium teologie absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1993), kde rovněž získal doktorát z morální teologie. Od 1. července 2011 je generálním sekretářem České biskupské konference; byl zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě (2011 - 2016) a od r. 2015 farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž; od r. 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. Dne 12. února 2016 byl jmenován sídelním biskupem plzeňské diecéze. Dne 30. dubna 2016 přijal biskupské svěcení z rukou kardinála Dominika Duky a zároveň převzal úřad diecézního biskupa. Je členem Stálé rady ČBK.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
(* 28. prosince 1937, Praha)

Akademie věd ČR – místopředsedkyně v letech 1993 - 2001
Akademie věd České republiky – předsedkyně v letech 2001 - 2005
předsedkyně Učené společnosti České republiky – v letech 2008 – 2010

Významná fyzioložka a biochemička. Jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku. V současnosti je členkou vědecké rady AV ČR, Univerzity Karlovy a dvou jejích fakult, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity, rady FGÚ AV ČR a členkou Rady Národního muzea. Je též členkou Evropského poradního výboru pro výzkum, Evropské akademie věd a umění a v letech 2000 až 2004 byla členkou Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum. Mj. obdržela v roce 2005 od prezidenta republiky české státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. stupně a v roce 2011 obdržela Čestné uznání Mensy ČR.

Spustit audio