Etická komise uvažuje o změnách ve svém statutu

Lednové zasedání Etické komise Českého rozhlasu

10. ledna letos poprvé zasedala Etická komise Českého rozhlasu. Tématem jednání bylo rozhodnutí generálního ředitele neprodloužit pracovní smlouvu šéfredaktorovi ČRo Vltava Petru Fischerovi. Účastníci zároveň projednávali otázky týkající se metodiky další činnosti komise v rámci veřejnoprávního charakteru Českého rozhlasu.

Členové Etické komise na základě praktických zkušeností z dosavadních jednání navrhují revidovat Statut Etické komise ČRo. Náměty k revizi Statutu zašlou členové Etické komise tajemníkovi komise do konce února 2019. Ten je soustředí do jednoho materiálu, který rozešle zpět členům komise, seznámí s ním generálního ředitele a zařadí na program nejblíže následujícího zasedání Etické komise.

Výsledkem jednání bylo rovněž doporučení, aby byla vždy v dostatečném předstihu zveřejňována kompletní agenda jednání Etické komise, tj. program a podklady pro jednání a po jednání zápis z příslušného jednání a vyjádření Etické komise.

Etická komise ČRo vzala na vědomí informaci generálního ředitele o důvodech neprodloužení pracovní smlouvy Petru Fischerovi a po diskusi konstatovala, že rozhodování v personálních věcech není v její kompetenci. Požádala generálního ředitele, aby jí napříště předával k vyjádření pouze podněty související s článkem 1 bodem 4 Statutu Etické komise ČRo.

Kompletní vyjádření etické komise naleznete na stránkách Českého rozhlasu.