Etickou komisi Českého rozhlasu doplnili noví členové

9. duben 2021

Ve čtvrtek 8. dubna 2021 se na pozvání generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala sešla Etická komise Českého rozhlasu doplněná o nové členy. Etická komise je poradním orgánem generálního ředitele Českého rozhlasu. Jejím úkolem je na základě podnětů od generálního ředitele hodnotit práci Českého rozhlasu jako média veřejné služby zejména ve vztahu k profesní etice a k právním normám.

„Přínosem Etické komise je nezaujatý pohled uznávaných osobností české vědy a kultury na problémy spojené s činností Českého rozhlasu. Nabízí komplexní pohled zvenčí, který je neovlivněný každodenní praxí mediálního provozu. Mým cílem stále je, aby byl Český rozhlas maximálně otevřený veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem zřídil Etickou komisi i funkci ombudsmana Českého rozhlasu, který se zabývá podněty našich posluchačů,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Čtěte také

Zasedání Etické komise se uskutečnilo v Radioklubu na Vinohradské 12 při dodržování příslušných bezpečnostních a preventivních opatření. Generální ředitel René Zavoral poděkoval členům komise za účast v tomto poradním orgánu a diskutoval s nimi o činnosti Českého rozhlasu jako média veřejné služby a jeho roli ve společnosti.

Etická komise má pět členů, kteří jsou jmenováni generálním ředitelem Českého rozhlasu na dobu jeho funkčního období. Patří mezi ně místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls, profesor HAMU Jiří Hlaváč, profesorka VŠE Stanislava Hronová a ústavní právník Jan Wintr.

Profily členů Etické komise Českého rozhlasu

PhDr. Pavel Baran, CSc.
filozof, místopředseda AV ČR, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Narodil se v roce 1957 v Ostravě. Po ukončení studia filozofie a historie na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval vědeckou přípravu v Ústavu pro filosofii a sociologii v Praze. Organizačně se podílel na obnovení činnosti Filosofického ústavu v rámci Akademie věd ČR, a to v pozici zástupce ředitele. Ve Filosofickém ústavu se věnoval tématu morální a politické filosofie, věnoval se i překladatelské činnosti odborné literatury. Současně působil jako vysokoškolský učitel dějin filozofie, politické filozofie a filozofie dějin. V současnosti přednáší vybrané kurzy filozofie na Masarykově univerzitě v Brně.

V roce 2005 se stal ředitelem Filosofického ústavu AV ČR. Tuto pozici zastával do roku 2013, kdy byl zvolen členem Akademické rady a poté místopředsedou Akademie věd ČR pro oblast společenských a humanitních věd. V roce 2014 byl jmenován členem vládní Rady pro vědu výzkum a inovace, na zasedání v září 2016 byl zvolen jejím místopředsedou.

Dlouhodobě se věnuje vědní politice. Působil zejména v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v Ekonomické radě AV ČR, vedl jeden z panelů Koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, podílel se na činnosti Grantové agentury České republiky jako člen Podoborové komise. Je rovněž členem poradních orgánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vědy a výzkumu.

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr. h. c.
emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, člen Národní rozpočtové rady

Narodil se v roce 1950 v Praze. V roce 1976 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v oboru ekonomicko-matematické výpočty. Po působení v odboru dlouhodobých výhledů České plánovací komise se v roce 1987 stal pedagogem na katedře statistiky VŠE, kde roku 1998 získal hodnost profesora. V letech 2001–2006 působil jako děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, v letech 2006–2014 byl po dvě funkční období rektorem této vysoké školy.

Významný český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností je členem mnoha odborných grémií v České republice i v zahraničí. K jeho odborným zájmům patří především analýza a prognóza ekonomických časových řad, zejména makroekonomických agregátů, analýza dat z marketingových výzkumů, statistické metody v auditingu a národní účetnictví. V letech 2014–2018 působil jako člen a místopředseda Rady České televize.

Je mj. držitelem Stříbrné pamětní medaile Senátu ČR, Zlaté medaile Univerzity Karlovy, Medaile za rozvoj spolupráce mezi Polskem a Českem v oblasti statistiky, Křišťálového Řádu Vavřínu Hospodářské komory České republiky a Medaile Josefa Hlávky.

Prof. MgA. Jiří Hlaváč
klarinetista, skladatel, vysokoškolský pedagog

Narodil se v roce 1948 ve Zlíně. Je absolventem konzervatoře v Brně a pražské HAMU. Představil se publiku v padesáti zemích světa na více než třech tisících koncertů (např. Pražské jaro, mezinárodní hudební festivaly v Bostonu, Berlíně, Budapešti, Paříži, Helsinkách, Miláně atd.) jako sólista nebo v součinnosti s Barock Jazz Quintetem, Českým dechovým triem, Stamicovým kvartetem ad. Zároveň působí jako profesor HAMU.

Je držitelem ocenění Grammy Classic a Zlatého štítu Pantonu. Vydal publikace Metodika hry na saxofon nebo Studie o klarinetovém tónu. Připravuje rozhlasové i televizní pořady věnované klasické hudbě (To nejlepší z klasiky, Ti nejlepší z klasiky, Musica da camera, Rozhovory s hudbou apod.).

Je ředitelem Nadace Bohuslava Martinů, působil jako předseda Asociace hudebních umělců a vědců a předseda správní rady Nadace Život umělce. Známá je také jeho práce porotce v mezinárodních soutěžích Concertino Praga a Pražské jaro.

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., Dr. h. c.
profesorka na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Narodila se v roce 1954 v Praze. Vystudovala obor ekonomická statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze a v tomto oboru pedagogicky stále působí na katedře ekonomické statistiky VŠE. V roce 1994 se habilitovala, v roce 2001 byla jmenována profesorkou pro obor statistika. V devadesátých letech působila v roli hostující profesorky na francouzských univerzitách Université Nancy – Metz, Institut National Polytechnique de Lorraine a na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. V letech 2001–2006 byla proděkankou Fakulty informatiky a statistiky VŠE pro vědu a výzkum, v letech 2006–2014 prorektorkou pro vědu a výzkum VŠE.

Mezi lety 2008 a 2010 působila jako členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při Radě pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) a v letech 2010–2014 jako členka RVVI (v období 2010–2011 ve funkci první místopředsedkyně). V současné době je členkou Grantové agentury ČR, Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny a členkou monitorovacích výborů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Od roku 2014 je členkou Etického panelu České televize. Aktivity a zásluhy prof. Hronové v oblasti univerzitního školství na mezinárodním poli byly v roce 1998 oceněny francouzským státním vyznamenáním Palmes Académiques.

Doc. JUDr., PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
právník, právní teoretik a vysokoškolský pedagog

Narodil se v roce 1978 v Praze. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval v letech 1996–2001 obor právo, v letech 2001–2006 pokračoval doktorským studiem v oboru teoretické právní vědy. Paralelně vystudoval v letech 1996–2004 na Filozofické fakultě obor historie - politologie. Na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově studoval v akademickém roce 2002/2003 německé právo a právní filozofii.

Od roku 2014 je docentem teorie, filozofie a sociologie práva. Odborně se zabývá především interpretací práva, ústavním soudnictvím a parlamentní kulturou. Je členem Legislativní rady vlády a tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR.

V letech 2014–2017 byl členem (2014–2015 předsedou) Rady České tiskové kanceláře. Je autorem několika desítek odborných textů z oblasti teorie práva, ústavního práva, právních dějin a politologie. Jeho kniha Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva získala Bolzanovu cenu a Cenu Antonína Randy.

Spustit audio