Informace o zpracování osobních údajů při podání námětu Českému rozhlasu

Informace o zpracování osobních údajů.

Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, který se nezapisuje do obchodního rejstříku, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zpracovává osobní údaje uvedené v elektronickém formuláři předkladatelem námětu po dobu 5 let od poskytnutí osobních údajů správci Českému rozhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Účelem zpracování osobních údajů je zaevidování zaslaného námětu, případná registrace a zařazení námětu do Evidence námětů Českého rozhlasu po posouzení splnění stanovených podmínek a realizovatelnosti zaslaného námětu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Českého rozhlasu https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-a-zasady-pouziti-cookies-7754022. Právním základem pro zpracování osobních údajů je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu nutnou pro splnění projektu, kterým je evidence námětů a vyhodnocení námětu v souladu s Podmínkami pro předkládání námětů a jejich registraci v Evidenci námětů Českého rozhlasu. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádnému zpracovateli a budou zpracovány výhradně správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

právo na přístup k osobním údajům

právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

právo na omezení zpracování osobních údajů

právo na přenositelnost osobních údajů 

právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu poverenec@rozhlas.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu poverenec@rozhlas.cz, případně písemně na adresu sídla ČRo.