Pomáhali jste s námi v Nepálu

Nadační fond Českého rozhlasu ve spolupráci s organizací Člověk v tísni pomohl již v okrese Sindhupalchok a Kabhrepalanchok ve vesnicích Simthalí, Selang a Baruwa. Pomoc můžeme rozdělit do dvou fází. V první šlo o zajištění základních potřeb, aby obyvatelé přečkali blížící se tuhou zimu. Druhá fáze je zaměřená na obnovu zemědělství a celkové zkvalitnění života, včetně zlepšení možností vzdělání pro děti a zajištění alespoň základní zdravotní pomoci.

V první fázi jsme v obcích Simthalí a Selang zajišťovali pro obyvatele základní vybavení pro zimní období: 

Simthali VDC (distrikt Kabhrepalanchok) – obnova poškozené infrastruktury: oprava přívodu vody do vesnice a oprava latrín; distribuce materiálu či finančních prostředků pro přípravu na zimu, např. deky, kamínka, teplé oblečení, dodatečné zateplení přístřešků. 

Selang VDC (diskrikt Sindhupalchok) – stavba provizorních přístřešků: nákup a distribuce materiálu, technické poradenství, zajištění stavby pro nejzranitelnější domácnosti; distribuce materiálu či finančních prostředků pro přípravu na zimu, např. deky, kamínka, teplé oblečení, dodatečné zateplení přístřešků. 

Ve druhé fázi byly identifikovány potřeby obyvatel v obcích Selang a Baruwa, pomoc byla směrována na zkvalitnění života a obnovu zemědělství a dalších možností obživy: 

Co se týče podpory zdrojů obživy, 133 domácnostem jsme darovali 40 000 kardamomových sazeniček (30 000 v oblasti Baruwa a 10 000 v Selangu). Dále podporujeme chov hospodářských zvířat darováním zralých kozlů zemědělským kooperativám v Selangu a členy kooperativy také proškolíme na téma chov koz (včetně jejich ustájení). 

V těchto oblastech probíhají také kurzy první pomoci, distribuovali jsme také balíčky první pomoci s materiálem, jenž by měl pomoci poskytnout první pomoc lidem zraněným zejména v důsledku sesuvů půdy či zraněním způsobeným v rámci oprav domů a veřejné infrastruktury. Byly založeny 3 záchranné výbory (dva v Baruwě a jeden v Selangu). Tato pomoc je pro vilové vesnice důležitá i v důsledku nižší dostupnosti rychlé lékařské péče. Členy záchranných výborů jsou zejména mladí lidé, kteří jsou díky školení schopni poskytnout zraněným první pomoc a dopravit je k nejbližšímu lékaři. Své nově nabyté dovednosti a zdravotní materiál z balíčku první pomoci již záchranáři využili při ošetření spoluobčana, který utrpěl při pádu na stavbě úraz hlavy a pořezání nohou. 

Předání multifunkčního centra v Nepálu

Ve spolupráci s organizací Namasté Nepál se Nadační fond Českého rozhlasu podílí na rekonstrukci sanitárního vybavení školy v obci Simthalí, kde jsou umístěné 4 dvojtřídky. Tyto dvojtřídky bylo po zemětřesení nutno zcela rekonstruovat.