Povinnost platit rozhlasový poplatek

4. listopad 2022

Zákon momentálně neupravuje povinnost platit za zařízení, které umožňuje poslech rozhlasového vysílání přes internet.

Vážený pane doktore,

prosím o reakci na můj dotaz. Jedná se mi o to, že se plánujeme přestěhovat z bytu do RD, který jsme zrekonstruovali a začali jsme platit vysokorychlostní internet od O2 (v případě potřeby doložím), antény už nepotřebuji kupovat, TV pořady fungují přes internet vč. chytré domácnosti. Ve vozidle také nemám rádio, protože používám chytrý mobil a přes data si pouštím na mobilu písničky, které jsou např. na youtube.cz.

Rádiové stanice si mohu také pustit přes internet, jak na tabletu, mobilu, PC apod.

v zákoně 348 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů v

§ 2 je uveden

Předmět poplatků

1. Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Ale jestli to dobře chápu, já už přes rádiové vysílání již nebudu dál pokračovat.

Můj dotaz tedy zní, když platím za data (internet) je nutné dál platit rozhlasový a televizní poplatek? Je nutné někoho od Vás pozvat, abych ho o tom přesvědčil?

V § 3 poplatník

4. Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.

Tomuto nerozumím, ano aby mohl fungovat PC a byla možnost dobíjet mobil, tak potřebuji elektřinu. Případně mohu alternativně přejít na vlastní fotovoltaiku. Tedy i přesto jsem stále poplatníkem a musím za rozhlasový a televizní poplatek dál platit?

Děkuji Vám za vysvětlení.

L. P.

_______________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za promyšlené dotazy svědčící o tom, že k tomuto problému přistupujete seriózně a poctivě. Dovoluji si Vám sdělit výsledek své konzultace s vedoucí Oddělení evidence rozhlasových poplatků.

Povinnost přihlásit se k placení rozhlasového poplatku dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vniká, pokud vlastníte nebo déle jak 30 dní držíte rozhlasový přijímač. Rozhlasový poplatek se hradí za zařízení technicky způsobilé k individuální reprodukci rozhlasového vysílání. Z této povinnosti jsou vyňata koncová zařízení jako mobil, tablet, počítač (pokud neobsahuje tzv. televizní kartu s tunerem pro ladění stanic). Zákon momentálně neupravuje povinnost platit za zařízení, které umožňuje poslech rozhlasového vysílání přes internet. Takové zařízení není považováno za rozhlasový přijímač ze samotné definice Zákona. K tomu doplňuji, že se zde projevuje dobová podmíněnost vzniku zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, který nezohledňuje jiné způsoby příjmu než ty, které byly v době jeho přijetí obvyklé.

Povinnost hradit rozhlasový poplatek za mobil, tablet, počítač nebo obrazovku tedy nemáte. Jediný případ, kdy by osoba měla ze zákona povinnost se přihlásit k rozhlasovému poplatku, je situace, kdy je umístěn televizní nebo rádiový tuner, který je propojen s koncovým zařízením.

Vámi zmiňované ustanovení § 3 odst. 4 Zákona popisuje okolnosti přihlášení k rozhlasovému poplatku pouze za předpokladu, že oslovená osoba, které Český rozhlas zaslal výzvu odběrateli elektřiny, neoznámí ve lhůtě do 30 dní od doručení skutečnosti čestným prohlášením o nevlastnění rozhlasového přijímače nebo přihláškou k rozhlasovému poplatku. Následné přihlášení k rozhlasovému poplatku má sankční charakter a lze uplatnit pouze za předpokladu, že Český rozhlas výzvu odběrateli elektřiny doručil a obeslaná osoba opomene jednat ve stanovené lhůtě. Český rozhlas získává data o odběratelích elektřiny od dodavatelů zajišťujících dodávku elektřiny odběratelům dle § 8 odst. 10 Zákona. Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny poskytuje data o odběratelích elektřiny v zákonném rozsahu.

V České republice nevzniká odběrateli elektřiny povinnost hradit rozhlasový poplatek bez ohledu na skutečnost, jestli vlastní nebo drží rozhlasový přijímač. Odběr elektřiny nebo připojení do distribuční sítě je pouze předpoklad, na jehož základě je Český rozhlas ze Zákona oprávněn oslovovat subjekty výzvou. Není tedy Vaší povinností hradit rozhlasový poplatek, pokud máte připojení do distribuční sítě nebo jiný zdroj odběru elektrické energie. Vaše povinnost vzniká až v momentě vlastnictví nebo držby rozhlasového přijímače.

Český rozhlas neprovádí kontroly v místě bydliště poplatníků, neboť k tomu není ze Zákona oprávněn.

Závěrem konstatuji, že v případě, který zmiňujete, nevzniká povinnost platit rozhlasový poplatek.

S pozdravem a přáním pěkného víkendu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio