Pravidla pro externisty - ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary

Pravidla pro externisty upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Českým rozhlasem  a externí osobou. Externí osoba je fyzická osoba, která není zaměstnancem ČRo a která současně dle smluvního poměru vykonává pro ČRo určitou službu nebo jinou činnost, na základě jichž vstupuje do objektů ČRo nebo se dostává do kontaktu s majetkem ČRo.

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1 Předmět úpravy
Pravidla pro externisty upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Českým rozhlasem (dále jen „ČRo“) a externí osobou.Externí osoba (dále jen „externista“) je fyzická osoba, která není zaměstnancem ČRo a která současně dle smluvního poměru vykonává pro ČRo určitou službu nebo jinou činnost, na základě jichž vstupuje do objektů ČRo nebo se dostává do kontaktu s majetkem ČRo.Tato pravidla jsou závazná pro všechny externisty.

ČÁST DRUHÁ
OCHRANA A OSTRAHA OSOB A MAJETKU ČRo

Čl. 2 Základní ustanovení
Externista je povinen ochraňovat majetek ČRo před poškozením, zneužitím, ztrátou nebo zničením, řádně hospodařit se svěřenými prostředky a jednat v souladu s oprávněnými zájmy ČRo.Externista je povinen respektovat každého zaměstnance nebo jinou osobu, který ochranu majetku ČRo vykonává.

Čl. 3 Režim vstupu externistů osob do objektů ČRo
Externistům je vstup do objektů ČRo povolen se služebními průkazy nebo formou návštěvy/účinkujícího dle platných zásad pro vstup hostů do ČRo.Pravidla vstupu externistů a jejich setrvání v objektech ČRo stanoví příloha těchto pravidel. Externisté mohou v objektech ČRo přijímat návštěvy jen na základě písemného svolení vedoucího příslušného útvaru, ve kterém externí osoba vykonává svou činnost. Navštívený externista odpovídá za návštěvu po celou dobu jejího setrvání v ČRo.Kontrolu a evidenci uvedeného režimu provádějí pracovníci recepce.Režim provozu služebních dopravních prostředků organizuje a zajišťuje Oddělení dopravy v souladu s platným Dopravním řádem.

Čl. 4 Služební průkazy
Pokud byl externistovi vydán služební průkaz ČRo, užívá jej k prokázání oprávnění ke vstupu do objektů ČRo.Všichni externisté pohybující se v objektech ČRo jsou povinni služební průkazy nosit viditelně, a to zejména ve společných prostorách (chodby, schodiště, výtahy, vestibuly, terasy apod.).

Čl. 5 Materiálový a expediční režim
Přenášení (převážení) materiálu v majetku ČRo přes recepci je povoleno jen v přítomnosti zaměstnance ČRo s hmotnou odpovědností za tento materiál nebo s jeho písemným povolením nebo v přítomnosti příslušného vedoucího zaměstnance, který je odpovědný za správu tohoto materiálu. V případě pochybnosti o hodnověrnosti předloženého dokladu je pracovník recepce povinen materiál zadržet a událost zapsat do knihy předání a převzetí služby.V objektech a na pracovištích, kde neprovádí ostrahu pracovníci recepce, je řešení tohoto režimu v kompetenci příslušných vedoucích zaměstnanců ČRo.

Čl. 6 Provozování kamerového systému CCTV a ochrana osobních údajů
V objektech ČRo je provozován kamerový systém. Zpracování údajů z těchto kamerových systémů ČRo provozuje v souladu se zákoníkem práce a zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění platných předpisů.

ČÁST TŘETÍ
POŽÁRNÍ PRAVIDLA

Čl. 7 Základní povinnosti externisty k zajištění požární ochrany
Externista je povinen:a) předcházet požárům; v případě jeho vzniku se snažit požár uhasit vlastními silami, pokud to nelze, oznámit požár na „Ohlašovnu požáru“,
b) poskytnout na výzvu velitele hasičského záchranného sboru (HZS) osobní a věcnou pomoc,
c) dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění požární ochrany při práci v objektech ČRo a na svém pracovišti,
d) dodržovat zákazy kouření,
e) účastnit se školení a výcviku o PO ve stanovených lhůtách,
f) znát rozmístění a způsob použití hasebních prostředků,
g) znát způsoby vyhlášení požárního poplachu,
h) znát důležitá telefonní čísla v ČRo (telefonní ústředna, ohlašovna požáru, lékař pracovnělékařské služby).
Externista je povinen se podrobit Vstupnímu a instruktážnímu školení.Zajištění požární ochrany a uložení dokumentace požární ochrany v příslušných objektech ČRo jsou uvedeny v příloze těchto Pravidel.

ČÁST ČTVRTÁ
POSTUP V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI SMĚŘUJÍCÍ K OHROŽENÍ ZDRAVÍ, MAJETKU NEBO VYSÍLÁNÍ V OBJEKTECH ČRO PRAHA

Čl. 8 Povinnosti externisty v případě mimořádné události směřující k ohrožení zdraví nebo majetku a vysílání
Každý externista ČRo, který zjistí mimořádnou událost mající za následek možné ohrožení zdraví, majetku a vysílání, je povinen okamžitě informovat přiměřeně o nastalé situaci policii, hasiče, velín a v rámci možnosti přispět k odvrácení hrozby.Příklady mimořádných událostí: živelní katastrofa či obdobná událost mající za následek ohrožení objektu (pád letounu, zemětřesení, záplava, vojenský konflikt, apod.), těžké zranění či smrt osoby v objektu, násilné napadení objektu s následkem ohrožení vysílání, hrozba bombovým útokem, jakýkoliv výjezd policie nebo hasičů do objektu, výpadek telefonní ústředny, výpadek datového propojení s regionálními studii, výpadek síťových služeb (připojení PC na síť), který nelze obejít přejitím na jiné PC, výpadek celého tiskového systému, MAIL – mailový systém, připojení na síť Internet, INEWS – systém pro zpracování agenturních zpráv, DALET – systém pro vysílání, vnitřní či vnější sabotáž vysílání.

Čl. 9 Hlášení mimořádné události
Každý, kdo mimořádnou událost v kteroukoliv dobu zjistí, je povinen neprodleně informovat:
a) Policii na telefonu 158 nebo 156, nebo nejbližšího příslušníka policie, případně hasiče na telefonu 150.
b) Velín (ohlašovna požáru) na lince 3400 nebo na státní lince 224 213 149.

Čl. 10 Evakuace osob
Každý, kdo se při vyhlášení evakuace zdržuje v příslušné budově, je povinen ji okamžitě a bezpodmínečně opustit. Výjimkou jsou pracovníci recepce a další osoby, které pověří orgány zasahující jednotky k plnění úkolů k likvidaci mimořádné události.Kdo bezdůvodně neuposlechne výzvy k evakuaci budovy, bere na sebe riziko případné újmy na zdraví.

ČÁST PÁTÁ
PRŮKAZ EXTERNISTY

Čl. 11 Průkazy
Průkaz externisty je majetkem ČRo a slouží k prokazování oprávnění vstupu do objektů ČRo. U některých externistů slouží průkaz (s označením PRESS) k plnění jejich povinností i mimo objekty ČRo.Externí - nepřenosné průkazy se rozlišují na průkazy:a) s čipem – držitelé externisté se vstupovou přístupovou úrovní
b) bez čipu – držitelé externisté bez vstupové přístupové úrovně.
Externista obdrží průkaz na základě „Žádosti o vydání externího průkazu“ řádně vyplněné vedoucím příslušného útvaru ČRo, předložené Personálnímu odboru a odsouhlasené ředitelem Personálního odboru. Průkaz vydává Personální odbor po zaplacení vratné finanční zálohy v pokladně ČRo. Externista je povinen průkaz vrátit ke dni ukončení spolupráce s ČRo do Personálního odboru ČRo Praha (ve studiích za spolupráce ředitele studia a příslušných útvarů ČRo Praha).

Čl. 12 Povinnosti držitele průkazu
Držitel průkazu je povinen:

a) používat průkaz pro vstup do objektů ČRo pouze pro svoji osobu,
b) nedovolit jeho použití, popř. zneužití jinou osobou,
c) nosit vždy viditelně průkaz ve všech prostorách ČRo s výjimkou situací kdy tomu brání provozní okolnosti, nedodržení této povinnosti může být kvalifikováno jako podstatné porušení Smlouvy,
d) na požádání předložit průkaz vrátnému či jiné oprávněné osobě,
e) ztrátu, odcizení nebo poškození průkazu neprodleně oznámit Personálnímu odboru (ve studiích řediteli studia) a vrátnému v příslušném objektu ČRo,
f) uhradit celkové náklady na vyhotovení nového průkazu z titulu výměny v případě ztráty, poškození nebo odcizení,
g) uhradit celkové náklady v případě nevrácení průkazu při ukončení spolupráce s ČRo, popř. po ukončení doby, na kterou byl vydán.

ČÁST ŠESTÁ
PRAVIDLA PRO NÁJEM PŘEDMĚTŮ EXTERNISTŮM

Čl. 13 Podmínky nájmu
Pracovní prostředek – věc movitou, jíž je Český rozhlas vlastníkem (dále jen „Předmět“), je oprávněn externista využívat v nezbytném rozsahu pro účely vyplývající ze smlouvy týkající se ve smlouvě stanovených činností mezi Českým rozhlasem a externistou (dále jen „Smlouva“) na základě zvláštní Dohody o nájmu věcí movitých (dále jen „Dohoda“). Dohodu za ČRo podepisuje vedoucí zaměstnanec příslušného útvaru, který uzavřel s externistou příslušnou Smlouvu. Externistům, s výjimkou těch, kteří vykonávají činnost pro zpravodajství, nelze poskytovat:a) dopravní prostředky bez ohledu na to, zda jsou určeny k přepravě osob nebo věcí movitých
b) výpočetní techniku
c) mobilní telefony.
Výjimku ze zákazu specifikovaného v tomto ustanovení je oprávněn udělit pouze generální ředitel ČRo.Nájemné uvedené v Dohodě se stanoví dle ceníku nájemného, který je uveden na Intranetu ČRo (dále jen „Ceník“).Vznikne-li potřeba poskytnout externistovi Předmět v Ceníku neuvedený, může jej vedoucí příslušného útvaru poskytnout pouze se souhlasem ředitele Ekonomického odboru, který určí í ve spolupráci s příslušným garantem výši jeho aktuální ceny a výši nájemného, od ředitele Ekonomického odboru.

ČÁST SEDMÁ
PRAVIDLA E-MAILOVÉHO PODPISU

Čl. 14
Přidělit oficiální e-mailovou adresu Českého rozhlasu (e-podpis) na doméně rozhlas.cz je možné externistovi pouze v případě, že se ve smlouvě zavázal k dodržování příslušného metodického pokynu, který zakládá jeho status externisty, anebo v případě písemného prohlášení o seznámení se s tímto metodickým pokynem a se závazkem jeho dodržování po dobu platnosti jeho statusu externisty.Externista je povinen používat příslušnou variantu e-podpisu (česká/cizojazyčná) dle předepsaného vzoru při písemné externí komunikaci s partnery a spolupracujícími organizacemi elektronickou formou. Povinnou součástí e-podpisu při písemné externí komunikaci je předepsané právní upozornění, které externista není oprávněn měnit.

ČÁST OSMÁ
KOUŘENÍ V OBJEKTECH ČRO

Čl. 15 Zákaz kouření
Kouření není dovoleno v prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.Dále není kouření dovoleno ve všech společných vnitřních prostorách objektů ČRo (zejména chodby, schodiště, výtahy, vestibuly apod.) a v technologických prostorách (nahrávací studia, režie, odbavovací pracoviště, sály výpočetní techniky, servisní pracoviště pro rozhlasovou techniku a technologie, sklady apod.).Dále není kouření dovoleno v prostorách před vstupy do objektů Českého rozhlasu.

Čl. 16 Vyhrazená místa s povolením kouření
V objektech Českého rozhlasu mohou být vyhrazena místa, kde je kouření povoleno.Místo, kde je povoleno kouření, určuje v regionálním rozhlasovém studiu ředitel regionálního studia, ve všech dalších objektech Českého rozhlasu generální ředitel ČRo. Tuto informaci vhodným způsobem zveřejní.Prostory vyhrazené pro kouření jsou viditelně poznačeny piktogramem s doprovodným textem „Zde je kouření dovoleno“.

ČÁST DEVÁTÁ
DALŠÍ PRAVIDLA PRO EXTERNISTY

Čl. 17
V případě krizové situace, která se týká Českého rozhlasu jako instituce a jeho zaměstnanců, je externista povinen dodržovat Pravidla řízení krizové komunikace ČRo.Výplata honorářů externistům se v ČRo řídí příslušným metodickým pokynem ČRo.Využívání prostředků výpočetní techniky ČRo a informačních systémů ČRo se řídí příslušným metodickým pokynem ČRo.ČRo je oprávněn stanovit v odůvodněných případech další pravidla závazná pro externisty (např. pravidla v souvislosti s volbami apod.), s nimiž externistu prokazatelným způsobem seznámí.

ČÁST DESÁTÁ

Čl. 18 Závěrečná ustanovení
Tato pravidla tvoří součást konkrétních smluvních poměrů mezi ČRo a externistou, je na ně odkazováno v konkrétním smluvním vztahu a jejich obsah je veřejně dostupný, přičemž externista má možnost a povinnost se s těmito pravidly seznámit a důsledně se řídit jejich obsahem.Porušení těchto pravidel pro externisty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu mezi ČRo a externistou a ČRo je na základě takovéhoto porušení oprávněn od smluvního vztahu bez dalšího odstoupit a požadovat náhradu škody vzniklé porušením těchto pravidel.Tato pravidla jsou účinná dnem 1. ledna 2015.

Přílohy

Příloha - Vstup do objektů regionálních studií, ČRo Plzeň (nám. Míru 10) a Karlovy Vary (Zítkova 3) a zajištění požární ochrany a uložení dokumentace požární ochrany v těchto objektech

Čl. 1 Vstup do objektu ČRo Plzeň
Vstup osob do Českého rozhlasu Plzeň je možný:
a) přes recepci každý den po celých 24 hodin
b) zadním vchodem pro oprávněné osoby.
Vjezdy a výjezdy vozidel do a z garáží a na dvůr jsou umožněny přes posuvnou bránu. Oprávněnost kontroluje recepce prostřednictvím videotelefonu.

Čl. 2 Vstup do objektu ČRo Karlovy Vary
Vstup osob do ČRo Karlovy Vary je možný pouze po zazvonění u hlavního vchodu. Externí spolupracovník, návštěva, host do vysílání se ohlásí mluvítkem a navštívená osoba si návštěvu vyzvedne u vchodu nebo opakující se návštěvu, externistu či hosta dle uvážení vpustí pomocí bzučáku.

Čl. 3 Pohyb osob v objektu ČRo Plzeň
Všem osobám vybaveným identifikačními čipovými kartami je vstup do objektu ČRo Plzeň umožněn:
a) identifikací osoby pouze vlastní kartou přes čtecí terminál u turniketu nebo dveří
b) po vizuální kontrole karty pracovníkem recepce ČRo, výhradně v případě nefunkčnosti čipu karty nebo výpadkem vstupního systému.

Každá osoba vstupující do objektu ČRo (zaměstnanec, externista, host, zaměstnanec nájemců, apod.) musí být vybavena identifikační čipovou kartou s výjimkou osob vstupujících do objektu ČRo v organizované skupině viz bod 7. Identifikační karta hostům bude vydána výhradně na základě vyplněného záznamu o vydání karty pro hosta (dle předepsaných vzorů). Recepční je oprávněna tyto údaje ověřit a případně osobu nezvanou nevpustit.Každou návštěvu před vstupem do režimových prostor obsluha recepce telefonicky oznámí (event. ověří) osobě navštívené, se kterou bude dohodnut případný doprovod návštěvy. Návštěva v recepci obdrží identifikační průkaz HOST, který umožní vstup. Při odchodu návštěvy – hosta bude čipová karta odebrána automaticky technickým zařízením, v případě návštěvy zpravodajské redakce odebere kartu recepční.Předem ohlášeným návštěvám (např. osoby přicházející do vysílání, na natáčení, apod.) bude vstup do objektu ČRo podle bodu 5. Bez telefonického vyrozumění osoby navštívené lze vstup umožnit za předpokladu, že osoba navštívená předem bude informovat recepci a současně vyplní údaje o návštěvníkovi do záznamu o vydání karty pro HOSTa. Při větším počtu takovýchto účastníků osoba navštívená dodá do recepce s jednodenním předstihem návštěvní listinu, kde musí být uvedeno:
a) účel návštěvy – název akce
b) datum konání akce a hodina
c) jméno a příjmení a telefonický kontakt na osobu navštívenou
d) jména a příjmení návštěvníka.
Pro vícedenní nebo dlouhodobé akce může být jedna návštěvní listina vyhotovena maximálně na jeden kalendářní týden trvání akce. Osobám neuvedeným na návštěvní listině bude umožněn vstup do objektu ČRo standardním způsobem dle bodu 2. Recepční ČRo nemají oprávnění do návštěvní listiny jakkoli zasahovat.Hromadný vstup organizované skupiny osob bude umožněn jen v doprovodu oprávněného pracovníka, kterým je zaměstnanec ČRo nebo zaměstnanec firmy v nájmu ČRo. Oprávněný pracovník po dobu návštěvy zodpovídá za skupinu až do jejího opuštění objektu ČRo Plzeň. Tato návštěva musí být minimálně 1 hodinu předem nahlášena v recepci.Akce pořádané pro veřejnost mají speciální režim vstupu závisejícím na charakteru akce, který budou zajišťovat pracovníci ČRo. Obdobně budou zabezpečené mimořádné akce pořádané nájemci, speciální režim zajistní na vlastní náklady.Vozidlům zásobování či vozidlům jinak spolupracujících firem je umožněn vjezd do dvora, popř. parkování na dvoře po dobu nezbytně nutnou. Oprávněnost vjezdu do dvora posuzuje správa objektu. Vstup těchto návštěv do budovy ČRo je bez doprovodu navštívené (oprávněné) osoby nepřípustný. Dále se postupuje dle bodu 2.Návštěvníkům výstav je umožněn vstup bez čipové karty pod dohledem zaměstnance ČRo. Nebude-li tento dohled možný, je návštěvníkovi vydána vstupní čipová karta.Osoba, která ztratí čipovou kartu, hlásí její ztrátu okamžitě na recepci ČRo Plzeň.

Čl. 4 Pohyb osob v objektu ČRo Karlovy Vary
Hosta se po vstupu ujmou pracovníci studia. Hosté jsou zpravidla usazeni na vyhrazené místo, kde čekají, než si je vyzvedne moderátor do vysílání, resp. příslušný zaměstnanec. Prostory stanice jsou malé a přehledné, takže nekontrolovatelný pohyb osob zde nehrozí. Výkon služby recepceVýkon služby recepce je prováděn 24 hodin denně, recepčními střídajících se po 12 hodinách. Objekt je střežen kamerovým systémem. Kamerový systém (CCTV) čítá 6 kamer včetně digitálního záznamového zařízení. Obsluha CCTV je na místě recepce objektu.V budově ČRo Karlovy Vary jsou prostory v době nepřítomnosti pracovníků Čro Karlovy Vary zabezpečeny pomocí zabezpečovací signalizace EZS a kamerovým systémem CCTV. Oba systémy (EZS + CCTV) jsou napojeny automatickým hlásičem na smluvně zajištěnou bezpečností agenturu. Automatický hlásič v případě narušení prostor kontaktuje agenturu a odpovědné pracovníky, kteří zajišťují potřebné úkony po narušení objektu.

Čl. 5 Zajištění požární ochrany a uložení dokumentace požární ochrany
Ohlašovnou požáru je velín, kde je uložen požární evakuační řád a vyvěšen řád ohlašovny požáru.Požární poplachová směrnice a plán únikových cest jsou vyvěšeny v každém podlaží.Přehled o věcných prostředcích požární ochrany a zařízeních požární ochrany, požárně-technické charakteristiky používaných a skladovaných materiálů jsou uloženy u odborně způsobilé osoby požární ochrany ČRo pověřené generálním ředitelem. OZO v PO a v regionálních studiích u osob pověřených plněním povinností na úseku PO.