Pravidla pro výběr účastníků předvolebních pořadů Den s lídrem a Speciál Martina Veselovského

20. září 2013

Tato pravidla upravují výběr politických subjektů, jejichž zástupci se v rámci vysílání před volbami do PS PČR mohou zúčastnit pořadů Den s lídrem a Speciál Martina Veselovského. Tato pravidla jsou účinná od 15. září 2013 do 30. října 2013. Případné úpravy nebo zpřesnění může přijmout většinovým hlasováním porada úzkého vedení Českého rozhlasu.

1. Agenturou se pro účely těchto pravidel rozumí výzkumná agentura, která je členem SIMAR, ESOMAR, WAPOR (World Association for Public Opinion Research) nebo jiné profesní organizace, která oficiálně přijímá mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu ICC/ESOMAR, a která v období čtyř let před vyhlášením voleb do PS PČR 2013 zveřejnila minimálně jeden výzkum s odhady volebních výsledků pro volby do PS PČR nebo volby do krajských zastupitelstev.

2. Pro účely těchto pravidel se posuzují pouze výzkumy agentur, které byly realizovány na reprezentativním souboru populace ČR ve věku od 18 let o velikosti minimálně N=1000. Nepřihlíží se přitom k průzkumům, jejichž zadavatelem je subjekt (strana, hnutí nebo koalice) kandidující ve volbách do PS PČR 2013, politická strana nebo hnutí registrované podle příslušných právních předpisů nebo osoby kandidující ve volbách do PS PČR 2013.

3. Zveřejněním se pro účely těchto pravidel rozumí uvedení výsledků průzkumu ve zpravodajském servisu ČTK. Za zveřejnění se ale nepovažuje uvedení informace v rámci služby Protext. Za čas zveřejnění se považuje okamžik vydání první verze informace o výsledku příslušného kandidujícího subjektu ve zpravodajském servisu ČTK.

4. Rozhodným obdobím je doba od vyhlášení voleb prezidentem republiky ČR do stanovené uzávěrky jednotlivých Pořadů. Uzávěrka u Speciálů Martina Veselovského je 24 hodin před vysíláním, uzávěrka pro Den s lídrem je 18.10.2013 v 10:00.

5. V případě, že jedna agentura vydá v průběhu rozhodného období více průzkumů, přihlíží se pouze k výsledkům posledního zveřejněného.

6. Právo účasti v Pořadu získává subjekt kandidující ve volbách do PSP ČR 2013, který v rozhodném období získá alespoň v jednom zveřejněném výzkumu podle čl. 2 těchto pravidel 3,5 %. Kandidující subjekt sestávající z více politických uskupení získává právo účasti v Pořadu i v případě, kdy podmínky podle těchto pravidel splní alespoň jedna z jeho součástí.

7. Případné spory rozhoduje generální ředitel Českého rozhlasu.


Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace