Pravidla vysílání Českého rozhlasu v souvislosti s podzimními volbami 2014

31. červenec 2014

Generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan vydal Pravidla vysílání Českého rozhlasu v souvislosti s podzimními volbami 2014 s účinností od 1. srpna 2014.

Čl. 1. Předmět úpravy

1. Toto rozhodnutí v návaznosti na platné právní předpisy, vnitřní předpisy Českého rozhlasu a další dokumenty Českého rozhlasu stanovuje pravidla Českého rozhlasu v období souvisejícím s volbami do zastupitelstev měst a obcí a s volbami do Senátu v roce 2014 (dále jen „Volby“).

2. Pro Pravidla ČRo v souvislosti s podzimními volbami se obdobím souvisejícím s Volbami rozumí období od účinnosti těchto Pravidel do vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků Voleb Státní volební komisí ve Sbírce zákonů.

3. Toto rozhodnutí je závazné pro všechny zaměstnance ČRo včetně zaměstnanců regionálních studií a pro externisty. Externistou se rozumí osoba uvedená v ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. b) metodického pokynu MP/2013/003/OLZ//0 Uzavírání autorskoprávních smluv s třetími osobami a jiná opatření v souvislosti s uzavíráním těchto smluv.

Čl. 2 Základní povinnosti zaměstnanců a spolupracovníků ČRo, kteří se podílejí na přípravě a vysílání Českého rozhlasu v souvislosti s Volbami

1. Zaměstnanci a spolupracovníci ČRo, kteří se podílejí na přípravě a vysílání pořadů ČRo v souvislosti s Volbami (dále jen „redaktoři“), jsou povinni znát a dodržovat platné právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k vysílání ČRo (zejména zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání), Statut Českého rozhlasu, Kodex Českého rozhlasu, vnitřní předpisy Českého rozhlasu, které se vztahují k vysílání a všem dalším činnostem ČRo v souvislosti s Volbami (zejména tato Pravidla volebního vysílání ČRo, MP/2012/046/ONM Pravidla zakládání a správy profilů na sociálních sítích pro zaměstnance a externisty Českého rozhlasu, MP/2012/043/ONM Manuály a pravidla pro webové stránky Českého rozhlasu), Žurnalistické zásady Centra zpravodajství Českého rozhlasu a Manuál k Pravidlům zakládání a správy profilů na sociálních sítích.

2. Redaktoři, kteří připravují nebo vysílají příspěvky týkající se Voleb, politických stran, hnutí nebo koalic (dále jen jako „politických subjektů“), představitelů politických subjektů (dále jen jako „politici“), kandidujících politických stran, hnutí nebo koalic (dále jen jako „kandidující subjekty“), kandidátů ve volbách (dále jen jako „kandidát“) a dalších osob, které se mohou vyjadřovat k Volbám, jsou navíc povinni seznámit se s právními předpisy upravujícími volby (zejména Ústava ČR, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění) a dodržovat je.

3. Redaktoři jsou povinni zpracovávat veškeré informace nestranně a objektivně podle zásad uvedených v Kodexu Českého rozhlasu a v Žurnalistických zásadách Centra zpravodajství Českého rozhlasu.

4. Redaktoři nesmějí nad rámec pracovních povinností souvisejících s přípravou a vysíláním pořadů ČRo v souvislosti s Volbami žádným jiným způsobem spolupracovat s kandidujícími a politickými subjekty (souhrnně též jako „subjekty“), kandidáty, a politiky. Tento zákaz se vztahuje mj. i na moderování předvolebních akcí, mítinků, zábavných večerů, tiskových konferencí a dalších obdobných akcí spojených s prezentací nebo propagací kandidátů, politiků nebo subjektů. Redaktoři nesmějí kandidátům, politikům a subjektům poskytovat ani konzultantskou činnost, mediální poradenství a mediální tréninky.

5. Redaktoři se nesmějí aktivně podílet na jakékoliv propagaci subjektů, kandidátů nebo politiků. Redaktoři jsou povinni zdržet se jakýchkoliv vystoupení na podporu subjektů, kandidátů nebo politiků, a to i ve formě publikování osobních názorů a komentářů v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu (nebo naopak za účelem poškození) stran nebo kandidátů.

6. Redaktor je povinen neprodleně sdělit svému nadřízenému, pokud by se dostal v souvislosti s volebním vysíláním do střetu zájmů nebo pokud by střet zájmů bezprostředně hrozil (např. v situaci, kdy ve Volbách kandiduje osoba s vazbami na redaktora). Nadřízený redaktora v takovém případě rozhodne o dalším postupu (např. odebere téma nebo konkrétní pořad redaktorovi).

Čl. 3 Základní zásady zpravodajství v období souvisejícím s Volbami

1. Zpravodajství ČRo musí vždy plnit úplnou informační úlohu, a to po celé období související s Volbami stanovené dle těchto Pravidel.

2. Pro posouzení relevance je potřeba posoudit zejména následující kritéria:

a) význam události, informace nebo prohlášení v kontextu s dalším aktuálním děním;

b) míra, v jaké daná informace nebo návrh může reálně ovlivnit život obyvatel a realitu v kraji, v ČR nebo ve světě;

c) u návrhů subjektů, politiků nebo kandidátů míru, jakou má subjekt, politik nebo kandidát reálnou šanci svůj návrh prosadit - zda jde o záležitost, která může spadat do jeho kompetence (ať už před Volbami, nebo bezprostředně po nich), zda disponují dostatečnou podporou pro prosazení takových názorů (např. dle důvěryhodných předvolebních průzkumů) apod.;

d) jaké je dosavadní reálné postavení subjektu v politickém a společenském životě vzhledem k počtu mandátů ve sněmovně, v senátu, v krajských a místních zastupitelstvech atd. Také v případě jednotlivých kandidátů nebo politiků je nutné posoudit, jaký je jejich význam v politickém a společenském životě.

3. ČRo nereferuje o jednotlivých předvolebních akcích subjektů, politiků a kandidátů, pokud na nich nedojde k události nadstranického významu. Tento článek se nevztahuje na zpravodajské nebo publicistické příspěvky, které plošně mapují průběh předvolební kampaně.

4. Zvláště obezřetně přistupuje ČRo ve vysílání k informování o aktivitách extremistů. Jakákoliv akce extremistických subjektů je chápána jako součást jejich předvolební kampaně. Platí to např. i pro „pochody městy". ČRo neinformuje o místě a čase takových akcí. Stejně jako u ostatních případů je však monitoruje a do vysílání zařadí informace o nich pouze v případě, že při nich došlo k události nadstranického významu. Takové vysílání editor vždy konzultuje s šéfredaktorem (v případě celoplošných stanic) nebo ředitelem regionálního studia (v případě regionálních stanic).

5. U všech zpráv a příspěvků, ve kterých vystupují volení představitelé (poslanci, ministři, zastupitelé, primátoři, starostové, jejich zástupci apod.), musí být uvedena jejich stranická příslušnost (v případě různých nezávislých subjektů s dlouhými názvy stačí zobecnění typu „nezávislý“ nebo „z nezávislého sdružení“) - a to bez ohledu na to, jestli daná osoba kandiduje nebo se chystá kandidovat ve Volbách. Stranická příslušnost musí být uvedena také u všech osob, které ve Volbách kandidují. Posluchač musí takovou informaci dostat, aby věděl, že vyjádření může být motivováno snahou ovlivnit voliče. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy je politická příslušnost respondenta pro dané vyjádření jednoznačně irelevantní. V případě pochybností editor konzultuje situaci s šéfredaktorem (v případě celoplošných stanic) nebo ředitelem regionálního studia (v případě regionálních stanic).

6. Zvláště obezřetně ČRo přistupuje k peticím, demonstracím, shromážděním, iniciativám a dalším podobným akcím a aktivitám. Redaktor u nich vždy musí ověřit, jestli skutečným cílem není propagace subjektu, politika nebo kandidáta. I v takovýchto případech je možné informace odvysílat, pokud splňují kritéria dle odst. 2 tohoto článku.

Čl. 4 Vyváženost vysílání ČRo o subjektech, politicích nebo kandidátech v období souvisejícím s Volbami

1. ČRo je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad vyváženosti a zejména nebyl v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňován některý subjekt, politik nebo kandidát, popřípadě jeho názory, tj. nesmí žádný subjekt, politika nebo kandidáta podporovat či naopak někoho potlačovat.

2. Zpravodajství ČRo musí reflektovat rozložení sil, jaké si subjekty, politici nebo kandidáti svou činností získali. ČRo nevytváří dění ani se ho nesnaží usměrňovat, ale zprostředkovává věcně správný obraz skutečnosti, přičemž dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

3. Za vyváženost vysílání v období souvisejícím s Volbami zodpovídá šéfredaktor stanice (u celoplošných stanic) a ředitel regionálního studia (u regionálních stanic). V období účinnosti těchto Pravidel poskytuje šéfredaktor nebo ředitel regionálního studia vedoucímu projektu volebního vysílání týdenní přehled všech vystoupení jednotlivých kandidátů a představitelů kandidujících subjektů.

Čl. 5 Zveřejňování předvolebních průzkumů a anket

1. ČRo nenatáčí a nevysílá ankety, které se týkají předpokládaných výsledků voleb či preferencí jednotlivých subjektů nebo kandidátů, protože nemají statisticky vypovídací hodnotu. Ankety týkající se preferencí jednotlivých subjektů nebo kandidátů ČRo nezveřejňuje ani na webových stránkách ČRo nebo jednotlivých stanic a regionálních studií. Tento zákaz se vztahuje i na profily a stránky ČRo, stanic a regionálních studií na sociálních sítích.

2. ČRo může informovat o výsledcích předvolebních průzkumů, musí k nim ale přistupovat obezřetně a dodržovat zejména následující zásady:

a) Citovat je možné pouze oficiální průzkumy seriózních a zavedených agentur, které garantují náležité standardy při sběru a vyhodnocení dat (např. CVVM, STEM, SC&C).

b) Nikdy se nespoléhat na interpretaci výsledků průzkumu poskytnutou organizací, od které výsledky pocházejí. ČRo musí znát metodu výzkumu, otázky, výsledky a trendy.

c) Výsledky průzkumu vždy zasadit do kontextu - srovnání s minulými průzkumy, konkurenčními průzkumy, dalšími trendy. Zvláště obezřetně je potřeba zacházet s průzkumy, jejichž výsledky jsou v rozporu s trendy, aniž by měly adekvátní a přesvědčivé vysvětlení.

d) Nepoužívat formulace, které by výsledkům dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než jim náleží. Uvádět, že výsledky „naznačují", ne že „prokazují" nebo dokonce „jsou dokladem".

e) Vždy uvádět název agentury, která průzkum provedla, a jméno subjektu, který průzkum zadal. Uvádět také informaci, ve kterém období agentura sbírala data - v této souvislosti je vhodné poukázat na události a okolnosti, které od té doby mohly mít na veřejné mínění významný vliv (např. "Agentura průzkum provedla v červenci - ještě před tím, než sněmovna rozhodla o svém rozpuštění a než začal soud s Davidem Rathem“).

f) Informovat o chybě měření - především v souvislosti s těsnými rozdíly ve výsledcích.

Čl. 6 Pravidla pro zvaní hostů do vysílání

1. V předvolebním období platí zpřísněný režim pro přístup kandidátů, politiků, subjektů a jejich veřejných podporovatelů do publicistických, ale i lifestylových pořadů (včetně formátů talk show, různých poraden, debat s odborníky apod.). Výše uvedené osoby v předvolebním období nejsou zvány do pořadů, ve kterých mohou mít prostor k sebeprezentaci bez toho, aby byl adekvátní prostor poskytnut i oponentním stanoviskům a názorům (resp. konkurenčním subjektům, politikům nebo kandidátům). Sebeprezentací se přitom nemyslí jen propagace politických názorů a stanovisek - toto ustanovení se vztahuje i na prezentaci odbornosti nebo "lidské stránky" kandidátů nebo politiků.

2. Hostům ve vysílání ani dalším respondentům v žádném případě nelze klást otázky typu „koho půjdete volit" nebo „kterou politickou stranu preferujete" ani žádné otázky, které by mohly podobné výpovědi vyvolat. Pokud host v živém vysílání bez ohledu na moderátorem položenou otázku začne propagovat či naopak kritizovat některého z politiků, kandidátů či některý subjekt, je moderátor povinen okamžitě zasáhnout, případně i přerušit rozhovor.

3. Omezení okruhu hostů podle tohoto článku platí bez výjimek od zveřejnění kandidátních listin, je ale vhodné, aby redaktoři v jeho duchu přiměřeně postupovali od účinnosti těchto Pravidel zejména u hostů, o kterých je jejich politická aktivita známa i před uzavřením kandidátek.

4. Omezení okruhu hostů podle tohoto článku se nevtahuje na pořady aktuální publicistiky, i v nich ale musí být dodržována zásada vyváženosti dle čl. 4 těchto Pravidel.

Čl. 7 Vysílání ČRo bezprostředně před Volbami

V době počínající třetím dnem přede dnem Voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

Čl. 8 Vysílání ČRo během Voleb

1. ČRo nevysílá v průběhu Voleb žádné vlastní ani převzaté komentáře, které by se jakýmkoliv způsobem týkaly subjektů a kandidátů. Nevysílá také žádné volební prognózy, a to ani v případě, že by je jiný sdělovací prostředek zveřejnil. Jakékoliv zpravodajství týkající se subjektů a kandidátů musí být konzultováno a schváleno šéfredaktorem příslušné celoplošné stanice nebo ředitelem příslušného regionálního studia. Ve vysílání neinformuje o jakékoliv případné agitaci subjektů.

2. Ustanovení dle odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na informace o obecných pravidlech účasti voličů, subjektů a kandidátů ve volbách, o principech voleb a na informace o počtu voličů, kteří se už k volbám dostavili. Ani v těchto příspěvcích ale nesmí být (ani jako názorný příklad) uveden nebo zmíněn název konkrétního subjektu, politika nebo kandidáta.

Čl. 9 Vysílání obchodních sdělení

ČRo nesmí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance.

Čl. 10 Spolupráce s obchodními partnery ČRo a subjekty v oblasti mediálního partnerství v období souvisejícím s Volbami

Příslušní zaměstnanci ČRo a externisté odpovědní za spolupráci ČRo s obchodními partnery a subjekty v oblasti mediálního partnerství budou informovat tyto partnery a subjekty, aby s ohledem na postavení Českého rozhlasu jako média veřejné služby Český rozhlas nebyl v době související s Volbami žádným způsobem spojován nejen s předvolebními kampaněmi nebo jinými politickými aktivitami kandidátů v těchto volbách, ale i akcemi, na kterých se tito kandidáti podílejí nebo na nich vystupují, a dbát na dodržování této zásady.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli porušení těchto Pravidel může být u zaměstnanců posuzováno jako závažné porušení pracovních povinností s příslušnými pracovně právními důsledky a u externích spolupracovníků jako důvod k ukončení spolupráce.

2. Zaměstnanci a spolupracovníci ČRo odpovídají Českému rozhlasu za veškerou škodu způsobenou tím, že porušili své povinnosti jednat v souladu s platnými zákony, vnitřními předpisy ČRo v platném znění a těmito Pravidly.

3. Toto rozhodnutí je účinné od 1. srpna 2014 do uveřejnění celkových výsledků Voleb Státní volební komisí sdělením ve Sbírce zákonů.

Mgr. art. Peter Duhan
generální ředitel Českého rozhlasu


Odkaz:
Kodex Českého rozhlasu

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace