Reakce Českého rozhlasu na Stanovisko tří členů Rady ČRo z 28. ledna 2015

6. únor 2015

Vedení Českého rozhlasu se důrazně ohrazuje proti Stanovisku tří členů Rady ČRo z 28. ledna 2015. Jejich Stanovisko obsahuje řadu nepravdivých informací, poškozuje dobré jméno Českého rozhlasu i jeho zaměstnanců a bezdůvodně zpochybňuje reputaci ČRo jako nezávislého a důvěryhodného veřejnoprávního média, které se chová odpovědně a transparentně.

Text Stanoviska tří radních neoprávněně napadá správný postup Českého rozhlasu při zadávání veřejné zakázky. V konečném důsledku tak může být Stanovisko tří radních chápáno i tak, že nabádá ČRo a jeho vedení, aby účelově obešlo zákon o veřejných zakázkách na základě přání jednotlivců. Takové jednání by znamenalo pro ČRo sankce nejen finanční, ale i trestně-právní.

Český rozhlas vždy Radě ČRo poskytoval součinnost a vycházel jí vstříc - dokladem jsou již dříve provedené analýzy pro její potřeby. Český rozhlas při veřejné zakázce, která je zmíněná ve Stanovisku tří členů Rady ČRo, postupoval jako zadavatel zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách i v souladu s dalšími právními předpisy. Český rozhlas opakovaně deklaroval, že je ochoten znovu danou veřejnou zakázku vypsat a převzít nad ní jako zadavatel zodpovědnost.

Postoj Českého rozhlasu ke Stanovisku tří členů Rady ČRo

1. Český rozhlas považuje tvrzení ve Stanovisku radních za neopodstatněná nařčení, která poškozují pověst Českého rozhlasu i dobré jméno vedení ČRo a dotčených zaměstnanců ČRo. Důrazně se proti nim ohrazujeme.

2. Český rozhlas jako zadavatel veřejné zakázky v každém jednotlivém provedeném úkonu postupoval zcela v souladu jak se zákonem o veřejných zakázkách (ZVZ), tak s dalšími příslušnými právními předpisy. Stejně jako vždy dbal na udržení své pověsti a jednal v souladu s dobrými mravy.

3. Český rozhlas si není vědom toho, že by svým jednání zdiskreditoval ať už sebe, Radu ČRo nebo kohokoli jiného. Stejně tak neměl v úmyslu kohokoli svým jednáním „znechutit“. Zákon o veřejných zakázkách predikuje pro zadávací řízení vysoce formalizovaný postup a zadavatel není oprávněn se od tohoto postupu odchýlit.

5. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zadavatele, nemá zadavatel ze zákona jinou možnost, než jej ze zadávacího řízení vyloučit. Jiný postup by znamenal porušení ZVZ.

4. Český rozhlas je opětovně ochoten poskytnout Radě ČRo nadstandardní součinnost a převzít nad avizovanou veřejnou zakázkou zodpovědnost, kterou mu zákon jakožto veřejnému zadavateli přisuzuje. Za žádných okolností však Český rozhlas nemůže a nebude postupovat v rozporu s právními předpisy upravujícími oblast zadávání veřejných zakázek.

6. Vyzýváme členy Rady ČRo, kteří jsou podepsaní pod Stanoviskem radních, aby upustili od neoprávněného zásahu do pověsti Českého rozhlasu a do dobrého jména, cti a důstojnosti vedení ČRo a příslušných zaměstnanců ČRo.

7. Text Stanoviska tří radních může být chápán jako nabádání k tomu, aby Český rozhlas a jeho vedení účelově obešli zákon o veřejných zakázkách na základě přání jednotlivců. To by s sebou neslo sankce nejen finanční, ale i trestně-právní či personální. Porušení zákona o veřejných zakázkách by podle zákona o Českém rozhlasu mohlo vést i k odvolání generálního ředitele.

8. Tvrzení uvedená ve zveřejněném Stanovisku radních mohou zároveň zpochybňovat důstojnost funkce těch členů Rady, kteří jej podepsali.

Spustit audio