Tři kusy pro klarinet a klavír - Zdeněk Šesták

12. říjen 2018

„Jako skladatel mám velice blízko k dřevěným dechovým nástrojům z toho prostého důvodu, že jsem se vedle klavíru a varhan již od pozdějších gymnaziálních let věnoval hře na flétnu.

Mé působení jako druhý flétnista v Lounské filharmonii či po skončení vysokoškolských studií v době povinné vojenské prezenční služby u Vojenské divizní hudby ve Slaném bylo pro můj umělecký vývoj velice důležité. A to nejen vzhledem k mému pozdějšímu dílu symfonickému, ale i pokud jde o užití nástrojů v komorním pohledu.

V řadě skladeb pro dřevěné dechové nástroje je zvlášť důležitá Musica tripartita pro sólový klarinet, jejíž zárodek vznikal v mém hudebním myšlení právě onoho osudového 21. srpna 1968. Proto alespoň vnějškově má posmutnělá úvodní věta skladby metronomické označení čtvrťová nota = 68 s následující hudbou plnou rozhořčení, ba výkřiku. Pro dva sólové klarinety (in B a in A ladění) jsem vytvořil Sonátu (1967) značné virtuozity a nečekané souzvukové denzity, jež se nebývale projevila při premiéře v optimálně akustickém prostoru pražského Rudolfina. Skladba tehdy velice zaujala prof. Aloise Hábu, který mi v diskuzi potvrdil význam souzvukové denzity jako důležitého strukturálně-slohového kompozičního prvku.

Tři kusy pro klarinet a klavír pokračují v mém obdivu ke klarinetu jako nástroji schopnému nebývalé virtuozity i hlubokého zamyšlení.“

Další skladby Zdeňka Šestáka vydané Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 "Cesta poznání"
Musica bizzarra per fagotto e pianoforte
Symfonie č. 4 pro smyčcový orchestr

Missa solemnis in Dis - Karel Blažej Kopřiva (editor Zdeněk Šesták)
Sinfonia ex Dis - Jan Adam Gallina (editor Zdeněk Šesták)

Spustit audio