Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů navrhovatele uvedených v žádosti o mediálním partnerství

Vyplněním webového formuláře a jeho odesláním zasíláte Českému rozhlasu návrh na uzavření dohody o mediálním partnerství s Českým rozhlasem. Vaše kontaktní údaje ve Vámi vyplněném webovém formuláři mohou být osobními údaji ve smyslu platných právních předpisů. Český rozhlas, IČO: 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., bude správcem Vašich osobních údajů (dále též „správce“) za účelem uzavření a plnění dohody o mediálním partnerství mezi Vámi/Vámi označenou organizací a Českým rozhlasem.

Plnění této dohody je i právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání dohody o mediálním partnerství a deset (10) let po jejím ukončení, poté bude dohoda skartována. Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, identifikace organizace, která má být stranou dohody o mediálním partnerství, budou zpracovávat zaměstnanci správce zabývající se mediálním partnerstvím, právním a ekonomickým posuzováním smluv, spisovou a archivní službou, na technických prostředcích správce v systému elektronické správy smluv, v systému správy obchodních partnerů a v elektronickém spisovém systému.

Bude-li dohoda o mediálním partnerství uzavřena v listinné podobě, budou Vaše osobní údaje zpracovávány též uložením v evidenčním skladu smluv nebo v archivu. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo správce. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s účelem a právním důvodem zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete zde. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.