Hospodaření Českého rozhlasu - ekonomické ukazatele

Vývoj nákladů a výnosů

V roce 2013 je trend celkových výnosů ovlivněn mimořádným prodejem dvou pražských nemovitostí Českého rozhlasu v Dykově a Jeseniově ulici (113 mil. Kč). Trvalý pokles od roku 2016 (cca 55 mil. Kč ročně) je způsoben změnou metodiky účtování opravných položek k pohledávkám z rozhlasových poplatků. Při eliminaci těchto dvou faktorů dochází dlouhodobě k meziročnímu zvyšování výnosů Českého rozhlasů.

Vybrané položky nákladů

Do roku 2015 docházelo meziročně ke snižování nákladů na šíření signálu. Od roku 2015 se však trend otočil vzhledem k zahájení digitalizace rozhlasového vysílání (DAB). Náklady na digitalizaci jsou plně hrazeny z účelového fondu, který byl vytvořen z nakumulovaných zisků minulých let.

Vývoj DPH na vstupu, u které si Český rozhlas nemůže uplatnit nárok na odpočet, a tudíž mu vstupuje do provozních nákladů, zachycuje tento graf. Ročně se tento objem pohybuje kolem 150 mil. Kč, které by při úpravě daňové legislativy mohly být plně využity na vývoj, výrobu a vysílání nových formátů a zkvalitnění stávajícího programu.

Zaměstnanost

Investice

Rozhlasové poplatky

Celkový počet evidovaných přijímačů permanentně od roku 2011 roste a to především zásluhou rostoucího počtu evidovaných přijímačů u právnických osob, což je zejména výsledek plánovaných akvizičních akcí. U fyzických osob dochází od roku 2015 k permanentnímu čištění databáze kmene poplatníků, jelikož byly v databázi zjištěny nesrovnalosti (duplicity, …).