Jakub Jan Ryba

hudební skladatel (1765–1815)

Jakub Šimon Jan Ryba patří nepochybně k nejznámějším českým kantorům a zároveň je (poněkud nespravedlivě) vnímán téměř výhradně jako autor jednoho díla, byť obecně známého a oblíbeného.

Rybovy životní osudy nebyly právě idylické. Přišel na svět do doby, která se sice vyznačovala nebývalým rozkvětem chrámové hudby, zároveň však docházelo v důsledku tereziánských a josefínských reforem k rušení významných církevních hudebních institucí, zavírání klášterů a omezení hudby při bohoslužbách. Hudba byla přitom Rybovým hlavním zájmem a při svém pobytu v Praze během gymnaziálních studií jí také věnoval většinu času – opisoval si skladby svých současníků, komponoval, hrál ve smyčcovém kvartetu na housle a violoncello, působil jako varhaník kostela sv. Salvátora v Klementinu a pilně navštěvoval operní představení i oratorní produkce.

Na nátlak rodiny však Ryba studia přerušil, v letech 1784 až 1785 absolvoval učitelský kurz a roku 1788 se stal kantorem v Rožmitále, kde působil až do své smrti. Písemný kontakt s významnými osobnostmi v Praze, Vídni a Plzni (která mu udělila čestné občanství), jeho zvídavost a píle i stálé sebevzdělávání mu umožnily zůstat v kontaktu se soudobým hudebním děním. Jeho vznětlivost, nadprůměrné vzdělání a leckdy marná snaha povznést hudební život v rodném kraji mu naopak přinesly mnohé neshody s nadřízenými, které nezmírnilo ani několikeré uznání jeho pedagogické práce.

Pod vlivem depresí, k nimž přispěla zřejmě i vleklá choroba, a také pod dojmem studia Senekovy filozofie se Ryba (navzdory harmonickým rodinným poměrům) 8. 4. 1815 rozhodl k dobrovolnému odchodu ze života.

Tituly k prodeji:
Česká mše vánoční
Česká mše vánoční (party)
Česká mše vánoční / klavírní výtah
Česká mše vánoční / komorní verze
Stabat mater

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz