Oldřich Flosman

hudební skladatel (1925–1998)

Po svém nástupu na Pražskou konzervatoř se věnoval hudbě ve více oborech. Kompoziční vzdělání si doplnil o studium hry na klarinet a harfu. Jeho učitelem v oboru skladba byl v letech 1941–1946 Karel Janeček, na hudební fakultě AMU potom studoval u Pavla Bořkovce (1946–1950).

Byl členem Lidového souboru konzervatoře, jako skladatel a upravovatel pracoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Zde v letech 1960–1962 působil také jako umělecký vedoucí. Díky těmto aktivitám je autorem mnoha úprav lidových, vojenských, estrádních i masových písní.

Koncertní tvorba Oldřicha Flosmana je výrazně ovlivněna folklórními podněty. Komponoval orchestrální, koncertantní, vokální i jevištní díla. Často bývá v jeho hudbě spatřován vliv tvorby Dmitrije Šostakoviče a Sergeje Prokofjeva.

Z jeho díla stojí za zmínku tři symfonie (I.–1964, II.–1974, III.–1984), Symfonická fuga pro orchestr (1977), Symfonie-Koncert pro klavír a orchestr (1979), několik sólových koncertů – např. Concertino pro fagot a orchestr (1956), Koncert pro flétnu (1969), lesní roh (1970), hoboj (1990), dále taneční scéna Partyzánka (1959), baletní jednoaktovka Pierot a Kolombina (1957), Pět madrigalů pro smíšený sbor a capella (1965) ad. Vedle toho psal i operety, hudbu k rozhlasovým hrám nebo celostátním spartakiádám.

Během života dosáhl několika vysokých veřejných funkcí. Byl ředitelem Ochranného svazu autorského, členem Přípravného výboru a poté Ústředního výboru Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a Svazu československých skladatelů, programové komise festivalu Pražské jaro či hlavním dramaturgem umělecké agentury Pragokoncert.

Tituly k pronájmu:
Michelangelův kámen pro violu a orchestr
Další skladby k pronájmu viz Kompletní katalog skladeb

Tituly k prodeji:
Koncert pro hoboj a orchestr

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz