Obchodní podmínky Českého rozhlasu

4. leden 2019

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018 a nahrazují všechny předešlé obchodní podmínky nebo obdobná ustanovení upravující vysílání obchodních sdělení v Českém rozhlase.

 1. Preambule
 2. Vymezení pojmů
 3. Smlouva na prodej komerčního vysílacího času
 4. Odmítnutí objednávky, výpověď smlouvy na prodej komerčního vysílacího času
 5. Povinnovsti partnera
 6. Technické podmínky pro zařezení reklamního spotu a sponzorského vzkazu
 7. Cenové podmínky
 8. Platební podmínky
 9. Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady odvysílaného obchodního sdělení
 10. Obchodní tajemství
 11. Uveřejnění smlouvy na prodej komerčního vysílacího času
 12. Změna OP
 13. Závěrečná ustanovení

1. Preambule

Český rozhlas, se sídlem Praha 2, Vinohradská 12, PSČ 120 99, IČ: 45245053 (dále jen „ČRo“) je oprávněn dle zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a dále za podmínek stanovenými dalšími právními předpisy ve znění pozdějších předpisů, zejména zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen jako „ZPRTV“), a zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen jako „zákon o reklamě“), vysílat obchodní sdělení a uzavírat smlouvy na vysílání a výrobu obchodních sdělení, která zahrnují reklamu a sponzorské vzkazy, a to na všech svých celoplošných, speciálních digitálních a regionálních rozhlasových stanicích.

OP jsou účinné od 01. 01. 2018 a nahrazují všechny předchozí OP (dříve VOP) nebo obdobná ustanovení upravující vysílání obchodních sdělení v ČRo.

2. Vymezení pojmů

 1. Partner – právnická nebo fyzická osoba, která má zájem o odvysílání obchodního sdělení v programu rozhlasové stanice. Partnerem může být klient nebo reklamní agentura, která zastupuje klienta.
 2. Klient – subjekt, od kterého pochází podnět k vysílání obchodních sdělení a který určuje, co má být předmětem obchodního sdělení (zadavatel obchodního sdělení).
 3. Reklamní agentura – právnická nebo fyzická osoba, která pro klienta objednává nebo mu zprostředkovává vysílání obchodního sdělení.
 4. Obchodní sdělení – reklamní spot nebo sponzorský vzkaz.
 5. Programové schéma – program rozhlasové stanice.
 6. Reklamní spot – obchodní sdělení určené v souladu s platnými právními předpisy ČR k odvysílání na rozhlasové stanici jako reklama (dále také jako „spot“).
 7. Sponzorský vzkaz – obchodní sdělení poskytnuté v souladu s platnými právními předpisy ČR k přímému nebo nepřímému financování rozhlasového programu nebo pořadu a určené k odvysílání na rozhlasové stanici (dále také jako „vzkaz“).
 8. Reklamní kampaň - odvysílání dohodnutého počtu obchodních sdělení v dohodnutém časovém období na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky mezi ČRo a partnerem.
 9. Exkluzivní kampaň - exkluzivní zařazení reklamního spotu/spotů jednoho partnera v rámci časového období dle ceníku ČRo v rozhlasovém vysílání stanic ČRo.
 10. Objednávka – návrh partnera na uzavření smlouvy na prodej komerčního vysílacího času.
 11. Smlouva na prodej komerčního vysílacího času – smluvní vztah uzavřený mezi ČRo a partnerem v souladu s těmito OP, kdy ČRo na  jedné straně je povinen odvysílat obchodní sdělení a partner na druhé straně je povinen zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě.
 12. Ceník – ceník vydaný ČRo.
 13. Rámcová smlouva na prodej komerčního vysílacího času – smluvní vztah uzavřený mezi ČRo a partnerem v souladu s těmito OP, podle něhož jsou dále realizována plnění na základě dílčích smluv nebo mediaplánů na základě výzvy k plnění, kdy ČRo je na jedné straně povinen odvysílat obchodní sdělení a partner je na druhé straně povinen zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě. Rámcová smlouva se vždy uzavírá prostřednictvím smlouvy.
 14. Barterová smlouva na prodej komerčního vysílacího času - smluvní vztah uzavřený mezi ČRo a partnerem v souladu s těmito OP, kdy předmětem plnění na straně ČRo je závazek k vysílání obchodního sdělení, za které partner poskytuje protiplnění v nepeněžité podobě. Barterová smlouva se vždy uzavírá formou uzavření smlouvy. 
 15. Mediaplán – přehled poskytovaného plnění ze strany ČRo vyplývající z uzavřené smlouvy. Mediaplán obsahuje konkretizace již dohodnutého plnění.
 16. Vysílací materiál – nosiče se záznamem spotu nebo požadovaný text vzkazu, křestní list reklamního spotu nebo sponzorského vzkazu, je-li reklamní spot nebo sponzorský vzkaz dodáván partnerem, a další údaje vyžadované kolektivními správci dle specifikace sdělené ČRo partnerovi. Údaje vyžadované kolektivními správci musí být dodány v podobě, v jaké ji požadují tito správci.
 17. Křestní list – průvodka dodaného reklamního spotu či sponzorského vzkazu obsahující všechny informace o tom, co předmětný spot či vzkaz obsahuje z hlediska autorskoprávně chráněného obsahu a práv na ochranu osobnosti (zejména údaje o autorech obsažené hudby, textů, výkonných umělcích, výrobcích zvukového záznamu, hlasech účinkujících fyzických osob ve smyslu práv na ochranu osobnosti včetně případných omezení rozsahu užití apod.).
 18. Pevné umístění – smlouvou či mediaplánem definované přesné časové umístění obchodního sdělení ve vysílání ČRo.
 19. Volné umístění – umístění obchodního sdělení v programu rozhlasové stanice bez předem daného přesného časového ukotvení smlouvou či mediaplánem.
 20. Smluvní strany – ČRo na straně jedné a partner na straně druhé

Pojmy jako program, pořad, reklama a sponzorování popř. jiné pojmy, jejichž definice je obsažena v ZPRTV a současně nejsou specifikovány těmito OP, mají stejný význam jako v ZPRTV.

3. Smlouva na prodej komerčního vysílacího času

 1. Smlouva na prodej komerčního vysílacího času se uzavírá formou potvrzení objednávky, pokud to vnitřní předpisy ČRo umožňují, nebo uzavřením smlouvy, tj. písemné smlouvy o vysílání obchodního sdělení, která je označena jako smlouva.
 2. Smlouva na prodej komerčního vysílacího času formou objednávky je uzavřena písemným potvrzením objednávky, tj. partnerovi je ze strany ČRo doručena písemná akceptace/přijetí partnerem doručené objednávky, a to formou podepsané objednávky. Zasláním objednávky a uzavřením smlouvy formou potvrzení objednávky partner výslovně souhlasí s těmito OP.
 3. Smlouva na prodej komerčního vysílacího času formou uzavření smlouvy je uzavřena podpisem smlouvy všemi smluvními stranami. Podpisem smlouvy partner výslovně souhlasí s těmito OP.
 4. Před uzavřením smlouvy na prodej komerčního vysílacího času formou uzavření smlouvy nebo objednávky je partner povinen sdělit ČRo zejména identifikační údaje, přesný název značky výrobku či služeb resp. předmětu obchodního sdělení, doba trvání reklamní kampaně, délku a specifikaci umístění spotu či vzkazu, cenu atd. a v případě zastoupení klienta reklamní agenturou přiložení písemného pověření klientem, ze kterého jasně vyplývá rozsah pověření reklamní agentury (např. vyznačení výrobků nebo služeb, na které se reklamní kampaň vztahuje).
 5. Předpokladem pro přijetí/akceptaci objednávky je rovněž uvedení, kdo je zadavatelem a kdo je zpracovatelem reklamy ve smyslu zákona o reklamě.

4. Odmítnutí objednávky, výpověď smlouvy na prodej komerčního vysílacího času

1. ČRo není povinen objednávku akceptovat.

2. ČRo si vyhrazuje právo objednávku partnera neakceptovat nebo vypovědět s okamžitým účinkem již akceptovanou objednávku na vysílání obchodního sdělení nebo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitým účinkem, pokud by odvysíláním obchodního sdělení mohlo dle názoru ČRo s ohledem na původ, formu či obsah obchodního sdělení dojít:

 1. k porušení platných právních předpisů,
 2. k postihu ČRo ze strany třetích osob (nositelů autorských práv, kolektivních správců, soutěžitelů apod.) či orgánů veřejné moci,
 3. k porušení samoregulačních norem či etických pravidel, kterými se ČRo cítí být vázán,
 4. k porušení oprávněných zájmů ČRo ve vztahu k třetím osobám,
 5. k porušení oprávněných zájmů ČRo v závislosti na obsah obchodního sdělení a jeho případnou nevhodnost ve vztahu k programové nabídce stanic ČRo nebo důvěryhodnosti značky ČRo.

ČRo místo výpovědi uzavřené smlouvy nebo akceptované objednávky může vyzvat partnera nejprve k úpravě spotu nebo vzkazu a stanoví k tomu partnerovi lhůtu. Jestliže partner nedodá ve stanovené lhůtě spot nebo vzkaz upravený požadovaným způsobem a v souladu se zákony ČR, je ČRo oprávněn uzavřenou smlouvu nebo akceptovanou objednávku vypovědět s okamžitým účinkem. Okamžitý účinek nastává doručením výpovědi partnerovi.

ČRo místo výpovědi uzavřené smlouvy nebo akceptované objednávky může vyzvat partnera nejprve k úpravě spotu nebo vzkazu a stanoví k tomu partnerovi lhůtu. Jestliže partner nedodá ve stanovené lhůtě spot nebo vzkaz upravený požadovaným způsobem a v souladu se zákony ČR, je ČRo oprávněn uzavřenou smlouvu nebo akceptovanou objednávku vypovědět s okamžitým účinkem. Okamžitý účinek nastává doručením výpovědi partnerovi.

3. Obdobně se postupuje v případě, že reklamní spot nebo sponzorský vzkaz je v rozporu s požadavky na něj kladenými těmito OP zejména pak technickými podmínkami uvedenými níže. V případě vyzvání partnera k úpravě spotu nebo vzkazu dle tohoto odstavce je ČRo oprávněn na základě jednostranného rozhodnutí posunout termín prvního vysílání předmětného spotu či vzkazu.ČRo si vyhrazuje právo vypovědět s okamžitým účinkem akceptovanou objednávku či uzavřenou smlouvu, pokud je partner v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky vůči ČRo. Okamžitý účinek nastává doručením výpovědi partnerovi.

4. ČRo si vyhrazuje právo vypovědět s okamžitým účinkem akceptovanou objednávku či uzavřenou smlouvu, pokud není možné zajistit vysílání obchodního sdělení z důvodu programových změn/změny programového schématu. Okamžitý účinek nastává doručením výpovědi partnerovi. ČRo je oprávněn provádět programové změny dle svých potřeb. Pokud uzavřená smlouva nebo mediaplán stanoví vysílání obchodního sdělení s pevným umístěním a z důvodu programové změny nelze závazek ČRo k umístění obchodního sdělení splnit, je ČRo oprávněn namísto výpovědi rovněž změnit umístění obchodního sdělení dle aktuálního programového schématu. Stejná práva má ČRo v případě nemožnosti odvysílání obchodního sdělení z důvodu překážek, které nastaly z technických důvodů.

5. ČRo si vyhrazuje právo vypovědět s okamžitým účinkem akceptovanou objednávku či uzavřenou smlouvu, pokud partner nepředá vysílací materiál včas dle těchto OP nebo pokud předaný vysílací materiál neodpovídá požadavkům těchto OP popř. jiným požadavkům, které byly partnerovi sděleny. Okamžitý účinek nastává doručením výpovědi partnerovi.

6. ČRo je oprávněn vypovědět s okamžitým účinkem akceptovanou objednávku či uzavřenou smlouvu, pokud partner

 1. podstatným způsobem porušil svoje povinnosti stanovené uzavřenou smlouvou či akceptovanou objednávkou nebo
 2. opakovaně (alespoň 2x) porušil uzavřenou smlouvu či akceptovanou objednávku nebo
 3. porušuje uzavřenou smlouvu či akceptovanou objednávku i přes výzvu ČRo k odstranění takového porušení.

Okamžitý účinek nastává doručením výpovědi partnerovi.

7. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu způsobem uvedeným v tomto článku, je partner povinen zaplatit ČRo cenu poskytnutého plnění ČRo do okamžiku doručení výpovědi, a v případě, že k výpovědi došlo z důvodů na straně partnera, je partner povinen zaplatit ČRo rovněž smluvní pokutu ve výši zbývající části ceny sjednaného plnění.

8. Partner je povinen poskytnout ČRo potřebnou součinnost nutnou k poskytnutí plnění specifikovaných na základě akceptované objednávky nebo uzavřené smlouvy. Pokud partner tuto svou povinnost nesplní (tj. neposkytne ČRo potřebnou součinnost nebo neumožní ČRo plnit povinnosti dané akceptovanou objednávkou nebo uzavřenou smlouvou - např. nedodání podkladů pro vysílání obchodních sdělení, nezadání výzvy k čerpání dohodnutého plnění, apod.), je partner povinen  ČRo uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající částce za plnění vč. DPH, v jejíž výši bylo odvysílání těchto obchodních sdělení ujednáno v uzavřené smlouvě či akceptované objednávce. V případě barterové smlouvy platí, že smluvní strana, která nesplnila povinnosti stanovené ve Smlouvě na prodej komerčního vysílacího času, je povinna druhé smluvní straně uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající částce za již poskytnuté plnění vč. DPH, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném vzájemně akceptovatelném řešení.

5. Povinnosti partnera

 1. Nedohodnou-li se partner a ČRo jinak, je výrobu obchodního sdělení povinen zajistit partner.
 2. Partner je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy či zaslání objednávky řádně získat a v celém rozsahu uhradit a vypořádat veškerá práva a veškeré honoráře, odměny a náhrady všech majitelů práv v souvislosti s výrobou a vysíláním obchodního sdělení v rozhlasových programech ČRo, tj. všechna práva k nehmotným statkům (včetně synchronizačních práv) související s obchodním sdělením s výjimkou rozhlasových vysílacích práv k hudebním dílům s textem nebo bez textu. ČRo je povinen zajistit úhradu za rozhlasová vysílací práva k hudebním dílům s textem nebo bez textu prostřednictvím Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (dále jen „OSA“); ČRo takto zajistí vypořádání vysílacích honorářů autorů chráněné hudby a textu uvedených v rodném listu, a to ve výši vyplývající z platné smlouvy mezi ČRo a OSA. Pokud je v obchodním sdělení užita hudba a není možno vysílací práva k ní vypořádat shora uvedeným způsobem (např. pokud autor v souladu se zákonem vůči ČRo a OSA vyloučí účinky hromadné smlouvy OSA), je partner zejména povinen získat předem veškerá potřebná oprávnění a tato oprávnění a příslušné honoráře sám uhradit a vypořádat. ČRo v případě, že jí bude následně (např. na základě souhlasu autora nezastupovaného OSA) vyúčtován jakýkoli poplatek od OSA, upustí od vyúčtování poplatku partnerovi jen v případě, že partner nejpozději před začátkem vysílání prokáže, že získal individuální souhlas autora k tomuto způsobu užití díla a že byly vysílací honoráře v celém rozsahu vypořádány, jinak je partner povinen poplatek v celém rozsahu uhradit.
 3. Pokud je v obchodním sdělení užito zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům ve smyslu definice dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá partner za to, že získal svolení výrobců zvukových záznamů k výrobě obchodního sdělení a svolení výkonných umělců k užití jejich uměleckých výkonů k výrobě obchodního sdělení a že přímo vypořádal v celém rozsahu oprávněné nároky všech výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů (s těmito osobami či prostřednictvím kolektivního správce Intergram). Partner je povinen na vyžádání ČRo ve lhůtě, kterou ČRo stanoví, tuto skutečnost doložit předložením kopie příslušné smlouvy nebo např. kopie „Hlášení pro Intergram a potvrzení o platbě za použití komerčních snímků nebo záznamů či snímků vyrobených Českým rozhlasem v reklamě“.
 4. Pokud obchodní sdělení obsahuje osobnostní projevy fyzických osob, které neposkytly souhlas s užitím takových osobnostních projevů v rámci svolení dle předchozího odstavce, zaručuje partner, že získal oprávnění k zařazení těchto osobnostních projevů do spotu a k jejich užití při vysílání reklamního spotu a zaplatil příslušné odměny za oprávnění k jejich užití.
 5. V případě, že ČRo vyrábí obchodní sdělení, pak prohlašuje, že je výrobcem zvukového záznamu a má právo záznam užít. Partner není oprávněn poskytnout obchodní sdělení třetí osobě bez souhlasu ČRo. Český rozhlas od autorů, výkonných umělců, kteří vytvářeli tento obsah, získal licenci k užití jejich výtvorů s právem poskytnout podlicenci třetím osobám.

6. Technické podmínky pro zařezení reklamního spotu a sponzorského vzkazu

 1. Partner je povinen předložit ČRo k odvysílání spot či vzkaz, jehož obsah, forma i provedení je v souladu s platnými právními předpisy, technickými podmínkami a dalšími požadavky a podmínkami, na kterých se smluvní strany ve smlouvě dohodnou.
 2. Konečné znění a zvuková podoba reklamního spotu či sponzorského vzkazu podléhá schválení ČRo.
 3. Reklamní spot

a) Nestanoví-li smlouva jinak, partner je povinen poskytnout ČRo vysílací materiály k reklamnímu spotu nejméně 3 pracovní dny před prvním plánovaným vysíláním (např. při plánovaném vysílání v pátek je partner povinen doručit spot nejpozději v úterý). Reklamní spot musí být dodán v dohodnuté délce, a to:

 • v elektronické podobě zasláním kontaktní osobě za ČRo dle uzavřené smlouvy, případně na e-mailovou adresu obchod@rozhlas.cz ve formátu *.WAV (v min. kvalitě 48kHz/16Bit) případně v *.MP3 (datový tok min. 256 kBit/s), nebo
 • na nosiči dat - USB flash disk, CD.

b) Max. modulační úroveň spotu je -9 dBFS (odpovídá analogové úrovni 0 dB 1.55 Vef). Spolu se spotem musí být doručen i křestní list spotu.

c) V případě, že partner doručí reklamní spot méně než 3 pracovní dny před prvním plánovaným vysíláním, může ČRo vyžadovat po partnerovi poplatek za expresní zpracování reklamního spotu ve výši 5.000,- Kč za každý den zkrácení termínu nebo ČRo může na základě jednostranného rozhodnutí posunout termín prvního vysílání předmětného reklamního spotu.

d) Smluvní strany se mohou dohodnout, že součástí povinnosti ČRo je výroba reklamního spotu. Nestanoví-li smlouva jinak, podklady pro výrobu reklamního spotu musí být dodány do ČRo nejpozději 10 pracovních dnů před prvním plánovaným vysíláním.

      4. Sponzorský vzkaz

a) Nestanoví-li smlouva jinak, partner je povinen poskytnout ke schválení ČRo podklady k výrobě sponzorského vzkazu v dostatečném časovém předstihu před výrobou sponzorského vzkazu, nejméně však 10 pracovních dnů před prvním plánovaným vysíláním sponzorského vzkazu. V případě, že partner doručí text sponzorského vzkazu méně než 10 pracovních dní před prvním plánovaným vysíláním, může ČRo vyžadovat po partnerovi poplatek za expresní zpracování sponzorského vzkazu ve výši 1.000,- Kč za každý den zkrácení termínu nebo ČRo může na základě jednostranného rozhodnutí posunout termín prvního vysílání předmětného sponzorského vzkazu. V případě, že sponzorský vzkaz byl vyroben třetí osobou (tj. nebude vyráběn v ČRo), použijí se obdobně pro takový případ ustanovení o reklamním spotu (čl. VI, 3, odst. c). Partner odpovídá za to, že sponzorský vzkaz resp. požadovaný text sponzorského vzkazu obsahuje všechny platnými právními předpisy požadované údaje (zejména údaje požadované v § 53 odst. 4 a 5 ZPRTV).

b) Všechny nosiče zvuku předané ČRo partnerem za účelem plnění smlouvy / objednávky zůstávají vlastnictvím partnera. ČRo je povinen o předané nosiče pečovat s náležitou opatrností, přičemž za tyto nosiče odpovídá pouze do výše jejich pořizovací hodnoty. Partner je povinen převzít zpět nosiče do jednoho měsíce od počátku reklamní kampaně (tj. prvního vysílání spotu či vzkazu, který byl předmětem reklamní kampaně). V případě, že tak partner neučiní, je ČRo oprávněn nosiče zlikvidovat.

7. Cenové podmínky

 1. Ceny jednotlivých obchodních sdělení jsou stanoveny v souladu s ceníkem.
 2. ČRo je oprávněn ceník kdykoli jednostranně změnit.
 3. V případě existence mimořádných podmínek, za kterých je reklamní kampaň realizována (např. speciální programový počin ČRo apod.), nejsou smluvní strany povinny řídit se ceníkem. V případě realizace kampaně s umístěním sponzorských vzkazů k pořadům, jež nejsou přímo uvedeny v ceníku, bude cena stanovena tak, aby odpovídala ceně obvyklé na téže stanici a v obdobném vysílacím čase.
 4. Ceny dle ceníku jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována v zákonné výši.
 5. ČRo poskytuje slevy z cen za vysílání obchodních sdělení, jejichž výše je uvedena v ceníku.
 6. Slevy se nevztahují na barterové smlouvy na prodej komerčního vysílacího času.

8. Platební podmínky

 1. Faktury (daňové doklady) ČRo i partnera jsou vystavovány ve výši odpovídající skutečnému plnění za každý měsíc, ve kterém dojde k uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a musí být vystaveny na základě a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v době vystavení příslušného daňového dokladu.
 2. ČRo je oprávněn před vysíláním požadovat zaplacení zálohy ve výši určené ČRo. ČRo je oprávněn požadovat zaplacení zálohy až ve výši 100% ceny za vysílání obchodního sdělení zejména v případě partnera, který objednává u ČRo vysílání obchodního sdělení poprvé.
 3. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní ode dne vystavení faktury. Úhradou se rozumí připsání finančních prostředků na účet ČRo. V případě prodlení partnera s úhradou ceny je partner povinen za každý započatý den prodlení zaplatit ČRo smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná na výzvu ČRo. Smluvní pokutou není dotčen nárok ČRo na náhradu případné škody.
 4. Přímé platby ze zahraničí jsou hrazeny v EUR nebo USD ve výši odpovídající fakturované částce v přepočtu dle oficiálního devizového kurzu vyhlašovaného ČNB v den fakturace. Bankovní poplatky vyplývající z převodu sjednaných plateb ze zahraničí jsou hrazeny výlučně partnerem. Za platbu nelze považovat vystavení šeku či směnky bez příslušného převedení na účet ČRo.

9. Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady odvysílaného obchodního sdělení

 1.  Partner je povinen vady ve vysílání obchodních sdělení uplatnit ČRo písemně ve lhůtě do 1 měsíce po datu odvysílání předmětného obchodního sdělení. Po uplynutí této lhůty není ČRo povinen brát na zřetel případné uplatnění vad ve vysílání obchodních sdělení. V případě, že partner uplatní vady včas, má nárok požadovat pouze přiměřenou slevu z ceny vysílání obchodních sdělení. Uplatněný nárok partner nemůže měnit bez souhlasu ČRo.

10. Obchodní tajemství

 1. Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, tvořících obchodní tajemnství ČRo a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy ČRo. Dále je partner povinen nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v důsledku smluvního vztahu k ČRo pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám. Tyto povinnosti trvají i po skončení trvání smluvního vztahu, jakož i poté, co dojde k odstoupení některou ze stran či oběma stranami.

11. Uveřejnění smlouvy na prodej komerčního vysílacího času

 1. V případě, že uzavřená smlouva či akceptovaná objednávka naplňuje či v budoucnu naplní podmínky pro uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle smlouvu či objednávku (plné znění včetně příloh se znečitelněnými informacemi v souladu se zákonem o registru smluv) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Český rozhlas, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Partner je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy na prodej komerčního vysílacího času sdělit Českému rozhlasu veškeré informace, které mají být znečitelněny dle zákona o registru smluv. Partner je povinen zkontrolovat, že smlouva na prodej komerčního vysílacího času, včetně všech příloh a metadat byla řádně uveřejněna v registru smluv. V případě, že partner zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Český rozhlas. Postup uvedený v tomto odstavci platí i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se smlouva na prodej komerčního vysílacího času bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

12. Změna OP

 1.  OP v aktuálním znění jsou k dispozici na webových stránkách ČRo www.rozhlas.cz. ČRo je oprávněn navrhovat změny OP zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb a s ohledem na obchodní cíle ČRo. V takovém případě ČRo nové znění OP uveřejní na výše uvedených webových stránkách nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti nových OP.
 2. V případě, že ke změně OP dojde v průběhu trvání smluvního vztahu, a nové OP nabydou účinnosti za trvání tohoto smluvního vztahu, ČRo partnerovi poskytne informace o navrhované změně OP nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti nových OP, včetně informace o navrhovaném dnu účinnosti a navrhovaném znění OP.
 3. Pokud se jedná o podstatnou změnu OP nebo tato změna ve svém důsledku zhoršuje postavení partnera jako smluvní strany, má partner právo vypovědět uzavřenou smlouvu v jednoměsíční výpovědní době doručením výpovědi nejpozději v pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti nových OP. Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď ČRo doručena. Pokud však partner písemně nevypoví smlouvu nejpozději v pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti nových OP, platí, že navrhovanou změnu OP přijal s účinností ode dne účinnosti nových OP.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany se ve smlouvě na prodej komerčního vysílacího času mohou odchýlit od těchto OP. V takovém případě platí ustanovení uvedená ve smlouvě na prodej komerčního vysílacího času.
 2. Případné spory vzniklé mezi ČRo a partnerem v souvislosti s těmito OP, smlouvou na prodej komerčního vysílacího času nebo smluvní dokumentací odkazující na tyto OP, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně podle předchozího odstavce, bude spory řešit v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soud, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla ČRo. Pro řešení sporů bude rozhodným právem právní řád České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy na prodej komerčního vysílacího času uzavírané mezi partnerem a ČRo, avšak pokud smlouva na prodej komerčního vysílacího času nestanoví jinak, nejsou k ní fyzicky připojovány.
 4. Tyto podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2018.
Spustit audio