Povinně zveřejňované informace podle zákona o ochraně oznamovatelů

Povinný subjekt

Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČO 45245053.

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která naplňuje definici oznamovatele uvedenou v z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení

Oznámením se rozumí oznámení splňující požadavky příslušného zákona o jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení mohou oznamovatelé podávat, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Českého rozhlasu. Příslušnou osobou v Českém rozhlasu je PhDr. Helena Havlíková  a osobou zastupující příslušnou osobu v době nepřítomnosti je JUDr. Lýdie Mazurová.

Oznámení za použití vnitřního oznamovacího systému se podávají prostřednictvím:

a) telefonní linky: + 420 221 553 518 nebo + 420 221 551 236

b) e-mailu: oznameni@rozhlas.cz

c) osobně v místě a čase dle dohody s příslušnou osobou

d) v listinné podobě zaslané na adresu Český rozhlas Vinohradská 12, Praha 120 99 (obálku je nutné označit „NEOTEVÍRAT – oznámení protiprávního jednání“).

Podmínky podání oznámení

Oznámení musí být srozumitelné a určité. Musí z něj být zřejmé, jakého jednání se týká, aby jej bylo možné posoudit a prošetřit. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Externí oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti zde: https://oznamovatel.justice.cz/

Vyloučení přijímání oznámení

Český rozhlas vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a j)  z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.