Pravidla Českého rozhlasu v souvislosti se senátními a komunálními volbami v roce 2022

20. červenec 2022

Účinnost od 23. srpna 2022 s výjimkou čl. 6 odst. 4., který je účinný od vydání tohoto rozhodnutí 20. července 2022, do vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu sdělením ve Sbírce zákonů v případě voleb do Senátu a do vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů v případě voleb do zastupitelstev.

Čl. 1   Úvodní ustanovení

 1. Toto rozhodnutí (dále jako „Pravidla volebního vysílání“ nebo jen „Pravidla“) v návaznosti na platné právní předpisy, vnitřní předpisy Českého rozhlasu a další dokumenty Českého rozhlasu stanovuje pravidla Českého rozhlasu pro období související s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí vyhlášenými rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022 (dále jako „Volby“).

 2. Český rozhlas poskytuje posluchačům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů a samostatně rozhoduje o výrobě a vysílání svých pořadů včetně toho, jak bude informovat o Volbách v souladu s příslušnými platnými právními předpisy včetně Kodexu, vnitřními předpisy a dalšími dokumenty.

 3. Obdobím souvisejícím s Volbami se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí období od účinnosti stanovené v těchto Pravidlech volebního vysílání do vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu sdělením ve Sbírce zákonu v případě voleb do Senátu a do vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů v případě voleb do zastupitelstev.

 4. Toto rozhodnutí je závazné pro všechny zaměstnance ČRo včetně regionálních rozhlasových studií. Dále platí pro třetí osoby, které vykonávají pro ČRo práci mimo základní pracovněprávní vztah a podílejí se na přípravě a vysílání pořadů ČRo (dále jako „spolupracovníci“).

 5. Pravidla volebního vysílání se přiměřeně vztahují i na weby a sociální sítě Českého rozhlasu, na kterých Český rozhlas v období souvisejícím s Volbami věnuje zvýšenou pozornost plnění povinnosti podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zejména vyhodnocuje, zda v rámci diskuse nejsou zveřejňovány příspěvky obsahující informace s protiprávním obsahem, a pokud se o takovém příspěvku dozví (zejména je-li jeho obsahem např. podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobení skupiny obyvatel pro jejich politické přesvědčení), příspěvek po řádném vyhodnocení bez zbytečného odkladu odstraní nebo znepřístupní.

Čl. 2   Základní povinnosti zaměstnanců a spolupracovníků ČRo, kteří se podílejí na přípravě a vysílání Českého rozhlasu

 1. Zaměstnanci a spolupracovníci ČRo, kteří se podílejí na přípravě a vysílání pořadů ČRo v době účinnosti těchto Pravidel volebního vysílání (dále jen „zaměstnanci a spolupracovníci“), jsou povinni znát a dodržovat aktuálně platné:

  a) právní předpisy, které se vztahují k vysílání ČRo a Volbě - zejména zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, vždy ve znění pozdějších předpisů;

  b) Statut Českého rozhlasu, Kodex Českého rozhlasu.

 2. Zaměstnanci jsou povinni znát a dodržovat aktuálně platné:

  a) vnitřní předpisy Českého rozhlasu, které se vztahují k vysílání a všem dalším činnostem ČRo - zejména tato Pravidla volebního vysílání, MP/2012/046/ONM Profily ČRo na sociálních sítích, MP/2012/043/ONM//0 Manuály a pravidla pro webové stránky Českého rozhlasu a MP/2017/001/ZP Editorské zásady pro výběry domácích médií ve vysílání ČRo, vždy v aktuálně účinném znění;

  b) Žurnalistické zásady Centra zpravodajství Českého rozhlasu, Doporučení pro chování zaměstnanců a spolupracovníků ČRo na sociálních sítích.

 3. Na spolupracovníky se vnitřní předpisy a další dokumenty uvedené v odst. 2 písm. a) a b), ve kterých se stanovují povinnosti pouze zaměstnancům, v době účinnosti těchto Pravidel vztahují přiměřeně.

 4. Zaměstnanci a spolupracovníci, kteří připravují nebo vysílají příspěvky týkající se Voleb, politických stran, hnutí nebo koalic (dále jen jako „politické subjekty“), představitelů politických subjektů (dále jen jako „politici“), kandidujících politických stran, hnutí nebo koalic (dále jen jako „kandidující subjekty“), kandidátů ve Volbách (dále jen jako „kandidáti“), třetích osob zaregistrovaných v souvislosti s Volbami u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen jako „registrované třetí osoby“), a dalších osobností, které se výrazně a veřejně angažují ve vztahu ke kandidátům, jsou povinni seznámit se s dalšími právními předpisy vztahujícími se k volbám, zejména Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, vždy v aktuálně platném znění, a dodržovat je.

 5. Zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni zpracovávat veškeré informace nestranně a objektivně podle zásad uvedených v zákonech a dalších předpisech dle odst. 1 tohoto článku.

 6. Vzhledem k tomu, že veřejně prezentovaný názor zaměstnanců nebo spolupracovníků v určité záležitosti může ve svém důsledku ohrozit důvěryhodnost, nestrannost a nezávislost Českého rozhlasu nebo jej jinak poškodit, zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí nad rámec pracovních povinností souvisejících s přípravou a vysíláním příspěvků a pořadů pro vysílání ČRo žádným jiným způsobem spolupracovat s kandidujícími a politickými subjekty (souhrnně též jako „subjekty“), kandidáty, nebo registrovanými třetími osobami. Tento zákaz se vztahuje mj. i na moderování předvolebních akcí, mítinků, zábavních večerů, tiskových konferencí a dalších obdobných akcí spojených s prezentací nebo propagací kandidátů nebo úmyslné fotografování s kandidáty nebo představiteli kandidujících subjektů. Zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí kandidátům nebo registrovaným třetím osobám poskytovat ani konzultantskou činnost, mediální poradenství a mediální tréninky. Na žádost šéfredaktora může ředitel Zpravodajství společně s ředitelem Programu nebo na žádost ředitele regionálního rozhlasového studia ředitel Sekce generálního ředitele rozhodnout v individuálních případech o spolupráci zaměstnance nebo spolupracovníka s představiteli politických subjektů nebo politiků, kteří nekandidují do Voleb, přičemž vyhodnotí zejména charakter a rozsah spolupráce, postavení politického subjektu a politika ve vztahu k Volbám a jiné relevantní skutečnosti.

 7. Zaměstnanci a spolupracovníci se nesmějí podílet na jakékoliv propagaci subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob. Zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí ohrožovat nestrannost a důvěryhodnost Českého rozhlasu nebo poškozovat či ohrožovat jeho dobrou pověst a jsou povinni se zdržet jakýchkoliv vystoupení na podporu subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob, a to i ve formě vyjadřování a publikování svých osobních názorů a komentářů na politické záležitosti v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích. Toto pravidlo má své logické výjimky, a to zejména v případě zaměstnanců a spolupracovníků, kteří působí jako komentátoři aktuálního dění, a proto se u nich předpokládá prezentování a publikování svých osobních názorů a komentářů na politické záležitosti. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu nebo naopak za účelem poškození kandidátů.
 8. Zaměstnanec je povinen neprodleně sdělit svému nadřízenému a spolupracovník příslušnému zástupci ČRo, pokud by se dostal v souvislosti s Volbami do střetu zájmů nebo pokud by střet zájmů bezprostředně hrozil (např. v situaci, kdy ve Volbách kandiduje osoba s vazbami na zaměstnance nebo spolupracovníka). Nadřízený zaměstnance nebo u spolupracovníka příslušný zástupce ČRo v takovém případě rozhodne o dalším postupu (např. odebere téma nebo konkrétní pořad zaměstnanci nebo spolupracovníkovi).

Čl. 3    Základní zásady zpravodajství v období souvisejícím s Volbami

 1. Zpravodajství ČRo musí vždy plnit úplnou informační úlohu a zejména v politicko-publicistických pořadech zprostředkovávat kritickou reflexi reality, jak ji definuje Kodex ČRo.

 2. Pro posouzení relevance je potřeba posoudit zejména následující kritéria:

  a) význam události, informace nebo prohlášení v kontextu s dalším aktuálním děním;

  b) míra, v jaké daná informace nebo návrh může reálně ovlivnit život obyvatel a realitu v kraji, v ČR nebo ve světě;

  c) u návrhů subjektů, politiků nebo kandidátů pravděpodobnost, jakou má subjekt, politik nebo kandidát reálnou šanci svůj návrh prosadit – zda jde o záležitost, která může spadat do jeho kompetence (ať už před Volbami, nebo bezprostředně po nich), zda disponuje dostatečnou podporou pro prosazení takových názorů (např. dle důvěryhodných předvolebních průzkumů) apod.;

  d) jaké je dosavadní reálné postavení a význam subjektu, politika nebo kandidáta v politickém a společenském životě i ve vztahu k počtu mandátů politického subjektu, který kandidáta navrhuje, v Poslanecké sněmovně, v Senátu, v krajských a místních zastupitelstvech atd.

 3. ČRo nereferuje o jednotlivých předvolebních akcích subjektů, politiků a kandidátů, pokud na nich nedojde k události celospolečenského významu. Hlavní předvolební mítinky relevantních subjektů, politiků nebo kandidátů se redakčně monitorují a případně se na nich pořizuje zvukový záznam. Tento odstavec se nevztahuje na zpravodajské nebo publicistické příspěvky, které plošně mapují průběh volební kampaně.
 4. Zvláště obezřetně přistupuje ČRo ve vysílání k informování o aktivitách extremistů. Jakákoliv akce extremistických subjektů je chápána jako součást jejich kampaně. Platí to např. i pro pochody městy apod. ČRo neinformuje o místě a čase takových akcí. Stejně jako u ostatních případů je však monitoruje a do vysílání zařadí informace o nich pouze v případě, že při nich došlo k události celospolečenského významu. Takové vysílání editor vždy konzultuje s šéfredaktorem (v případě celoplošných stanic, speciálních stanic nebo ČRo Plus) nebo ředitelem regionálního rozhlasového studia (v případě regionálních rozhlasových studií), kteří svá stanoviska v dané věci vzájemně koordinují.

 5. U všech zpráv a příspěvků, ve kterých vystupují volení představitelé (poslanci, ministři, zastupitelé, primátoři, starostové, jejich zástupci apod.), musí být uvedena jejich stranická příslušnost (v případě různých nezávislých subjektů s dlouhými názvy stačí zobecnění typu „nezávislý“ nebo „z nezávislého sdružení“). U kandidátů musí být uvedena politická příslušnost nebo informace, kým byl kandidát navržen, nebo jiná informace nezbytná pro svobodné vytváření názorů posluchačů. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy je politická příslušnost respondenta pro dané vyjádření jednoznačně irelevantní. V případě pochybností editor konzultuje situaci s šéfredaktorem (v případě celoplošných stanic, speciálních stanic nebo ČRo Plus) nebo ředitelem regionálního rozhlasového studia (v případě regionálních rozhlasových studií), kteří svá stanoviska v dané věci vzájemně koordinují.

 6. Zvláště obezřetně ČRo přistupuje k peticím, demonstracím, shromážděním, iniciativám a dalším podobným akcím a aktivitám. Zaměstnanec nebo spolupracovník u nich vždy musí ověřit, jestli skutečným cílem není propagace subjektu, politika nebo kandidáta. I v takovýchto případech je možné informace odvysílat, pokud splňují kritéria dle odst. 2 tohoto článku.

Čl. 4   Vyváženost vysílání ČRo o subjektech, politicích nebo kandidátech v období souvisejícím s Volbami

 1. ČRo je povinen zajistit, aby ve zpravodajských, politicko-publicistických pořadech i aktuálně-publicistických pořadech bylo dbáno zásad vyváženosti a zejména nebyl v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňován některý subjekt, politik nebo kandidát, popřípadě jeho názory, tj. nesmí žádný subjekt, žádného politika nebo kandidáta podporovat či naopak potlačovat. ČRo také přihlíží k zásadě odstupňované rovnosti.

 2. Zpravodajství ČRo musí reflektovat rozložení sil, jaké si subjekty, politici nebo kandidáti svou činností získali. ČRo nevytváří dění ani se ho nesnaží usměrňovat, ale zprostředkovává věcně správný obraz skutečnosti, přičemž dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

 3. Za vyváženost vysílání v období souvisejícím s Volbami zodpovídá šéfredaktor stanice (u celoplošných stanic, speciálních stanic a ČRo Plus) a ředitel regionálního rozhlasového studia (u regionálních rozhlasových studií).

Čl. 5   Zveřejňování předvolebních průzkumů a anket

 1. ČRo nenatáčí a nevysílá ankety, které se týkají předpokládaných výsledků Voleb či preferencí jednotlivých subjektů nebo kandidátů, protože nemají statisticky vypovídací hodnotu. Ankety týkající se preferencí jednotlivých subjektů nebo kandidátů ČRo nezveřejňuje ani na webových stránkách ČRo nebo jednotlivých stanic a rozhlasových studií. Tento zákaz se vztahuje i na profily a stránky ČRo a stanic a rozhlasových studií na sociálních sítích.

 2. ČRo může informovat o výsledcích předvolebních průzkumů, musí k nim ale přistupovat obezřetně a dodržovat zejména následující zásady:

  a) Citovat je možné pouze oficiální průzkumy seriózních a zavedených agentur, které garantují náležité standardy při sběru a vyhodnocení dat (např. CVVM, STEM, SC&C).

  b) Nikdy se nespoléhat na interpretaci výsledků průzkumu poskytnutou organizací, od které výsledky pocházejí. ČRo musí znát metodu výzkumu, otázky, výsledky a trendy.

  c) Výsledky průzkumu vždy zasadit do kontextu – srovnání s minulými průzkumy, konkurenčními průzkumy, dalšími trendy. Zvláště obezřetně je potřeba zacházet s průzkumy, jejichž výsledky jsou v rozporu s trendy, aniž by měly adekvátní a přesvědčivé vysvětlení.

  d) Nepoužívat formulace, které by výsledkům dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než jim náleží. Uvádět, že výsledky „naznačují", ne že „prokazují" nebo dokonce „jsou dokladem".

  e) Vždy uvádět název agentury, která průzkum provedla, a jméno subjektu, který průzkum zadal. Uvádět také informaci, ve kterém období agentura sbírala data – v této souvislosti je vhodné poukázat na události a okolnosti, které od té doby mohly mít na veřejné mínění významný vliv (např. Agentura průzkum provedla na začátku září – ještě před tím, než se stala nějaká událost apod.).

  f) Informovat o statistické chybě měření – především v souvislosti s těsnými rozdíly ve výsledcích.

Čl. 6   Pravidla pro zvaní hostů do vysílání

 1. V období souvisejícím s Volbami platí zpřísněný režim pro přístup kandidátů, politiků, subjektů a jejich veřejných podporovatelů, které se výrazně a veřejně angažují vůči subjektům nebo kandidátům, do zpravodajských, publicistických, ale i lifestylových pořadů (včetně formátů typu talk show, různých poraden, debat s odborníky apod.). Výše uvedené osoby v předvolebním období nejsou zvány do pořadů, ve kterých mohou mít prostor k sebeprezentaci bez toho, aby byl adekvátní prostor poskytnut i oponentním stanoviskům a názorům, resp. konkurenčním subjektům. Sebeprezentací se přitom nemyslí jen propagace politických názorů a stanovisek – toto ustanovení se vztahuje i na prezentaci odbornosti nebo „lidské stránky“.

 2. Hostům ve vysílání ani dalším respondentům nelze klást otázky typu „koho půjdete volit" nebo „kterého kandidáta preferujete" ani žádné otázky, které by mohly podobné výpovědi vyvolat. Pokud host v živém vysílání bez ohledu na moderátorem položenou otázku začne propagovat či naopak kritizovat některého z kandidátů, politiků či některý subjekt, je moderátor povinen okamžitě zasáhnout, případně i přerušit rozhovor.

 3. V diskusních pořadech v souvislosti s Volbami za účasti zástupců kandidujících subjektů či kandidátů nebo v pořadech, v nichž Český rozhlas představuje kandidující subjekty či kandidáty, poskytuje Český rozhlas takovým hostům při nahrávání rovné podmínky. Pokud opatření vyhlášená příslušnými orgány státní správy (např. epidemiologická opatření) dodržení rovných podmínek při nahrávání neumožňují, rozhodne ředitel Zpravodajství o formě nahrávání, která se co nejvíce blíží podmínkám, které mají ostatní kandidující subjekty či kandidáti.

 4. Pravidla pro zvaní hostů do vysílání podle tohoto článku platí od data účinnosti těchto Pravidel, je však vhodné, aby redaktoři v jeho smyslu přiměřeně postupovali od vydání těchto Pravidel zejména u hostů, u nichž je jejich politická aktivita v souvislosti s Volbami známa i před datem účinnosti těchto Pravidel.

 5. Omezení okruhu hostů podle tohoto článku se nevztahuje na pořady aktuální publicistiky, i v nich ale musí být dodržována zásada vyváženosti dle čl. 4 těchto Pravidel.

Čl. 7   Vysílání jiných než zpravodajských a politicko-publicistických pořadů v období souvisejícím s Volbami

 1. Po dobu účinnosti těchto Pravidel nesmějí být do vysílání Českého rozhlasu zařazeny pořady, v nichž účinkují kandidáti nebo politici. Na žádost šéfredaktora může ředitel Zpravodajství společně s ředitelem Programu nebo na žádost ředitele rozhlasového studia ředitel Sekce generálního ředitele rozhodnout v individuálních případech o zařazení takového pořadu v daném období, přičemž vyhodnotí zejména žánr pořadu, četnost jeho vysílání, období vysílání, rozsah účinkování kandidáta v pořadu.

 2. Pravidla dle odst. 1. tohoto článku se uplatní obdobně i na zařazování upoutávek do vysílání, jingly, na oznámení učiněná ve veřejném zájmu, na charitativní oznámení nebo oznámení učiněná ve spojení s vlastními pořady, zbožím a službami přímo odvozenými od těchto pořadů ČRo.

 3. Za dodržení těchto pravidel odpovídá šéfredaktor stanice v případě celoplošných stanic, speciálních stanic a ČRo Plus a ředitel regionálního rozhlasového studia v případě regionálních rozhlasových studií.

Čl. 8   Vysílání ČRo bezprostředně před Volbami

V době počínající třetím dnem přede dnem Voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

Čl. 9   Vysílání ČRo od zahájení do ukončení hlasování

 1. ČRo nevysílá v době od zahájení do ukončení hlasování, v případě senátních voleb v prvním kole voleb i případném druhém kole voleb žádné vlastní ani převzaté komentáře, které by se jakýmkoliv způsobem týkaly subjektů a kandidátů. Nevysílá také žádné volební prognózy, a to ani v případě, že by je jiný sdělovací prostředek zveřejnil. Jakékoliv zpravodajství týkající se subjektů a kandidátů musí být konzultováno a schváleno šéfredaktorem příslušné stanice nebo ředitelem příslušného regionálního rozhlasového studia. ČRo ve vysílání neinformuje o jakékoliv případné agitaci subjektů a kandidátů.

 2. Ustanovení dle odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na informace o obecných pravidlech účasti voličů, o principech Voleb a na informace o počtu voličů, kteří se už k Volbám dostavili. Ani v těchto příspěvcích ale nesmí být (ani jako názorný příklad) uvedeno nebo zmíněno jméno a příjmení konkrétního subjektu, politika nebo kandidáta.

Čl. 10   Vysílání obchodních sdělení

 1. ČRo nesmí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů (dále jako „politické obchodní sdělení“).

 2. Politickým obchodním sdělením se rozumí podle Stanoviska Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 19. listopadu 2014 vydaného podle ust. § 5 odst. z) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, takové obchodní sdělení, jehož cílem je propagovat nebo poškozovat subjekt, politika nebo kandidáta, podpořit nebo vytvořit pozitivní nebo negativní image a kredit subjektu, politika nebo kandidáta, ovlivnit politické postoje, chování a motivaci občanů. Není přitom rozhodné, zda k naplnění těchto cílů dojde prostřednictvím propagace politických idejí, záměrů, politického programu a osobností nebo zda budou použity jiné prostředky. Podstatné není, kdo obchodní sdělení zadal, ale v čí prospěch bylo zadáno, jaký je jeho cíl a kdo jsou jeho adresáti.

 3. Je zakázáno šíření anonymního oznámení týkajícího se Voleb v době od vyhlášení Voleb do ukončení hlasování.

Čl. 11   Spolupráce s obchodními partnery ČRo a subjekty v oblasti mediálního partnerství v období souvisejícím s Volbami

Příslušní Zaměstnanci ČRo a spolupracovníci odpovědní za spolupráci ČRo s obchodními partnery a subjekty v oblasti mediálního partnerství budou informovat tyto partnery a subjekty, aby s ohledem na postavení Českého rozhlasu jako nezávislého média veřejné služby nebyl ČRo v době související s Volbami žádným způsobem spojován s předvolebními kampaněmi nebo jinými politickými aktivitami kandidátů a subjektů v těchto Volbách, ani s akcemi, na kterých se tito kandidáti podílejí nebo na nich vystupují, a dbát na dodržování této zásady.

Čl. 12   Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli porušení těchto Pravidel může být u zaměstnanců posuzováno jako závažné porušení pracovních povinností s příslušnými pracovně právními důsledky a u spolupracovníků jako důvod k ukončení spolupráce.

 2. Zaměstnanci a spolupracovníci ČRo odpovídají Českému rozhlasu za veškerou škodu způsobenou tím, že porušili své povinnosti jednat v souladu s platnými zákony, vnitřními předpisy ČRo v platném znění a těmito Pravidly.

 3. Tato Pravidla jsou zveřejněna na webu Českého rozhlasu.

 4. Toto rozhodnutí je účinné od 23. srpna 2022 s výjimkou čl. 6 odst. 4., který je účinný od vydání tohoto rozhodnutí 20. července 2022, do vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu sdělením ve Sbírce zákonu v případě voleb do Senátu a do vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů v případě voleb do zastupitelstev.

Mgr. René Zavoral
generální ředitel ČRo

Spustit audio