Pravidla pro externisty v oblasti ochrany osobních údajů a jiné povinnosti s tím spojené

5. červen 2023

Součástí povinností externisty může být i práce s osobními údaji a s informacemi strategického charakteru v oblasti programové, řídící, personální či finanční, které si Český rozhlas přeje, aby zůstaly důvěrné (dále společně jen jako „chráněné informace“).

Chráněnou informací, která má důvěrný charakter, jsou kromě informací uvedených výše vždy informace a skutečnosti, které jsou výslovně takto označeny (nejčastěji slovy „důvěrné“, „obchodní tajemství“, „tajné“).

Externista je povinen zachovávat mlčenlivost o:

  • chráněných informacích, se kterými v rámci své pracovní činnosti přijde do styku, s čímž je spojena povinnost nakládat s těmito chráněnými informacemi výlučně způsobem, který stanoví pravidla Českého rozhlasu (zejména manuály, pokyny nadřízeného k zabezpečení listin, fotokopií, nosičů dat obsahujících informace, školení, které externista podstoupil apod.),
  • o přístupových údajích do aplikací, se kterými v souvislosti se svojí pracovní činností externisty pracuje,
  • o organizačních a technických opatřeních Českého rozhlasu, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost chráněných informací a přístupových údajů (dále jen jako „opatření“)

Externista je povinen chráněné informace, přístupové údaje a opatření uvedené v předchozím odstavci chránit před neoprávněným únikem, šířením, zveřejněním, zpřístupněním, využitím pro sebe nebo jiného a zavazuje se neprodleně informovat Český rozhlas prostřednictvím vedoucího útvaru, pro který vykonává externí činnost v případě, že taková situace již nastala (a to i v důsledku jednání třetí osoby) nebo hrozí, že nastane.

Externista bere na vědomí a souhlasí, že:

  • jednání spočívající v porušení povinnosti k ochraně osobních údajů může být kvalifikováno jako trestný čin;
  • součástí chráněných informací mohou být i informace tvořící obchodní tajemství Českého rozhlasu, které je chráněno v souladu s § 2985 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a neoprávněné nakládání s informacemi tvořícími obchodní tajemství může být kvalifikováno jako trestný čin;
  • porušením svých povinností stanovených touto dohodou může být Českému rozhlasu způsobena škoda, kterou je v souladu s platnými právními předpisy povinen externista nahradit;
  • vzhledem ke skutečnosti, že externisté přichází do kontaktu s osobními údaji třetích osob a získávají v rámci výkonu svojí externí činnosti přístup k IT systémům Českého rozhlasu, jsou povinni absolvovat školení, ve kterých budou seznámeni se svými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, která s ochranou osobních údajů úzce souvisí. Školení jsou povinni zúčastnit se všichni externisté, kteří jsou k tomu vyzváni, a u nichž byla ze strany Českého rozhlasu definována tato potřeba.
Spustit audio