Pravidla pro vysílání volebních spotů v Českém rozhlase ve volební kampani do Evropského parlamentu 2024

5. duben 2024

Český rozhlas poskytne v souladu se zákonem prostor pro vysílání volebních spotů všem kandidujícím politickým stranám, hnutí a koalicím do Evropského parlamentu 2024.

Český rozhlas je dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen v době od 22. května (středa) do 5. června 2024 (středa) do 14:00 h. bezplatně poskytnout všem kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány (dále jen „kandidující subjekt“), celkem 14 hodin vysílacího času.

Český rozhlas bude volební spoty vysílat v uvedeném období na svých celoplošných stanicích Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas PLUS a v síti regionálních stanic.

Kompletní informace o předvolebním vysílání Českého rozhlasu naleznete zde.

Volební spoty

Spoty budou vysílány:

  • na stanici ČRo Radiožurnál denně od 22května do 26. května 2024 v časech od 23:13 do 23:30; od 27. května do 4. června 2024 v časech od 22:43 do 23:00.
  • na stanici ČRo Dvojka denně od 22. května do 4. června 2024 v době od 23:30 do 23:46.
  • na stanici ČRo PLUS denně od 22. května do 4. června 2024 v době od 21:43 do 22:00.
  • v síti regionálních stanic denně od 22. května do 4. června 2024 v době od 19:30 do 19:45 hod.

Začátky i konce vysílání jednotlivých volebních bloků se mohou z technických důvodů a z důvodů skutečného počtu kandidujících subjektů mírně lišit od uvedených časů.

Stopáž volebních spotů

Stopáž všech volebních spotů je maximálně 60 sekund. Bude-li stopáž spotu kratší než 60 sekund, bude čas ve vysílání doplněn hudbou. V případě, že bude dodán spot delší než 60 sekund, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o úpravu spotu. 

Každý kandidující subjekt může dodat jednu verzi volebního spotu, která musí být dodána v  termínu stanoveném v těchto pravidlech. 

Ve vysílání budou volební spoty umístěny mimo komerční reklamní bloky. Všechny vysílané volební bloky budou odděleny výraznou znělkou označující volby do Evropského parlamentu a upozorněním, že za obsah spotů a technickou kvalitu odpovídají kandidující subjekty.

Mediaplány

Český rozhlas rozdělí kandidujícím subjektům uvedený vysílací čas rovným dílem tak, že vytvoří matici s rozložením všech volebních spotů v průběhu celé kampaně. Tím vznikne série mediaplánů v počtu odpovídajícím počtu kandidujících subjektů. Všechny tyto mediaplány budou vyvážené rovným dílem tak, aby žádný z kandidujících subjektů nebyl zvýhodněn ani poškozen. 

Dne 25. 4. 2024 od 10:00 h se uskuteční v budově Českého rozhlasu rozlosování, které přidělí jednotlivé vygenerované mediaplány jednotlivým kandidujícím subjektům. Losování provede nezávislá osoba za přítomnosti notáře a médií. Po rozlosování obdrží každý kandidující subjekt v tištěné podobě mediaplán, který obsahuje přehled vysílání volebních spotů daného kandidujícího subjektu.

Kontaktní osoba za Český rozhlas:

Foglarová Zuzana, PhDr., manažerka komunikace
22 155 linka 1324, 602 651 579, E-mail: zuzana.foglarova@rozhlas.cz

Odevzdávání spotů

Volební spoty určené k vysílání zašle oprávněný zástupce každého kandidujícího subjektu do Českého rozhlasu do datové schránky Českého rozhlasu (ID datové schránky: rnaadje) nejpozději do 15. května, případně jej po předchozí dohodě předá v budově rozhlasu v Galerii Vinohradská 12, Praha 2 v období od 13. 5. do 15. 5. 2024 vždy v době od 13:00 do 15:00 hod.

Pokud kandidující subjekt mimořádně volební spot na profesionálním zvukovém nosiči ve stanoveném formátu předá zástupci Českého rozhlasu, je oprávněný zástupce kandidujícího subjektu pro předání volebního spotu povinen se při předání pro tento účel prokázat ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem kandidujícího subjektu. 

Spoty musí být zaslány do datové schránky včetně příloh ve formátu, který neumožňuje přepis, a řádně, jednoznačně a trvalým způsobem označeny názvem kandidujícího subjektu. Technické parametry pro spoty jsou formát *.WAV (48kHz 16Bit stereo) případně *.MP3 (datový tok minimálně 256 kBit/s). 

Při dodání každého spotu je oprávněná předávající osoba kandidujícího subjektu povinna zaslat do datové schránky Českému rozhlasu vyplněný Předávací protokol k volebním spotům, který obsahuje název, adresu a telefon kandidujícího subjektu, jméno a identifikační a kontaktní údaje pověřené předávající osoby, stopáž spotu, jméno výrobce spotu a prohlášení o vypořádání autorských a souvisejících práv spotu, potvrzený razítkem kandidujícího subjektu a podepsaný statutárním orgánem kandidujícího subjektu a předávajícím. Předávací formulář obsahuje i Doklad o vypořádání autorských práv a o hudbě použité ve volebním spotu. Formulář Předávacího protokolu je přiložen. Bez tohoto dokumentu nebude spot Českým rozhlasem přijat. 

Politické strany nesou plnou odpovědnost za obsah volebních spotů a za jejich technickou kvalitu. Obsah volebních spotů musí být v souladu s platnými zákony České republiky. Spot musí obsahovat informaci o jeho zadavateli a zpracovateli. 

Volební spot bude následně posouzen Českým rozhlasem z právního hlediska. O přijetí ev. nepřijetí volebního spotu do vysílání Českého rozhlasu bude volební subjekt vyrozuměn.  

V případě, že spot nebude odpovídat těmto pravidlům nebo nebude v souladu s platnými zákony České republiky, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu a dodání nezávadného spotu, přičemž nejzazší možná lhůta pro odevzdání nosiče s přepracovaným spotem či dalšími verzemi spotu je 72 hodin před termínem prvního vysílání spotu.

Pokud kterýkoli z kandidujících subjektů nedodá Českému rozhlasu spot podle výše uvedených pravidel, nahradí Český rozhlas tento spot v čase určeném maticí pro rozložení volebních spotů hudbou a větou, že daný kandidující subjekt (bude uveden název kandidujícího subjektu) svůj volební spot ve stanoveném termínu Českému rozhlasu nedodal/nedodala.

Spustit audio