Pravidla pro vysílání volebních spotů ve volební kampani do Evropského parlamentu

3. duben 2014

Český rozhlas bude volební spoty vysílat v uvedeném období na svých celoplošných stanicích Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava a ve všech svých regionálních studiích.

Český rozhlas je v souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu, povinen v době od 7. května do 21. května do 14:00 h. bezplatně poskytnout všem kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány (dále jen „kandidující subjekt“), celkem 14 hodin vysílacího času.

Spoty budou vysílány:

Radiožurnál denně od 7. května do 20. května 2014 v době od 21:30 hod.,
Dvojka denně od 7. května do 20. května 2014 v době od 20:30 hod.
Vltava denně od 7. května do 21. května 2014 v době od 5:50 hod.
Regionální studia ČRo denně od 7. května do 20. května 2014 v době od 21:00 hod.

Začátky vysílání jednotlivých volebních bloků se mohou z technických důvodů mírně lišit od uvedených časů.

Stopáž všech volebních spotů bude maximálně 60 sekund. Bude-li stopáž spotu kratší než 60 sekund, bude čas ve vysílání doplněn hudbou. V případě, že bude dodán spot delší než 60 sekund, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu, a to nejpozději do 48 hodin od takového vyrozumění.
Každý kandidující subjekt může dodat maximálně tři verze volebních spotů.
Ve vysílání budou volební spoty umístěny mimo komerční reklamní bloky. Všechny vysílané volební bloky budou odděleny výrazným jinglem označujícím volby do EP a upozorněním, že za obsah spotů a technickou kvalitu odpovídají kandidující subjekty.

Český rozhlas vytvoří matici s rozložením všech volebních spotů v průběhu celé kampaně. Tím vznikne série mediaplánů v počtu odpovídajícím počtu kandidujících subjektů. Všechny tyto mediaplány budou vyvážené tak, aby žádný z kandidujících subjektů nebyl zvýhodněn ani poškozen.

Dne 14. 4. 2014 od 9:00 h se uskuteční v budově Českého rozhlasu rozlosování, které přidělí jednotlivé vygenerované mediaplány jednotlivým kandidujícím subjektům. Losování provede nezávislá osoba za přítomnosti notáře a médií. Po rozlosování obdrží každý kandidující subjekt v tištěné podobě svůj konkrétní mediaplán, který obsahuje přehled vysílání volebních spotů daného kandidujícího subjektu.

Volební spoty určené k vysílání předá každý kandidující subjekt do Českého rozhlasu, budova Římská ul. 13, Praha 2 v období od 14. 4. do 25. 4. 2014 vždy v pracovní den v době od 14:00 do 17:00 hod.

Spoty musí být předány na profesionálních zvukových nosičích ve vysílací kvalitě nejlépe ve formátu *.WAV ( v min. kvalitě 44.1kHz 16 Bit stereo popř. vyšší), případně *.MP3 (datový tok min. 256kBit/s) na USB flash disku nebo CD, kde musí být vždy i kopie spotu (safe copy). Max. modulační úroveň spotu je -9dBFS (odpovídá analogové úrovni 0db 1.55 Vef) a řádně a jednoznačně označeny názvem kandidujícího subjektu. Při dodání každého spotu je pověřená předávající osoba kandidujícího subjektu povinna předat Českému rozhlasu vyplněný Předávací protokol k volebním spotům, který obsahuje název, adresu a telefon kandidujícího subjektu, jméno pověřené předávající osoby, označení typu nosiče, stopáž spotu, jméno, adresu a telefon výrobce a prohlášení o vypořádání autorských a souvisejících práv spotu, potvrzený razítkem kandidujícího subjektu a podepsaný statutárním orgánem kandidujícího subjektu a předávajícím (formulář přiložen). Současně předá i vyplněný Doklad o hudbě použité ve volebním spotu, podepsaný výrobcem spotu (formulář rovněž přiložen).

Politické strany nesou plnou odpovědnost za obsah volebních spotů a za jejich technickou kvalitu. Obsah volebních spotů musí být v souladu s platnými zákony České republiky.

V případě, že spot nebude odpovídat těmto pravidlům nebo nebude v souladu s platnými zákony České republiky, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu a dodání nezávadného spotu nejpozději do 48 hodin od takového vyrozumění.

Pokud kterýkoli z kandidujících subjektů ani po upozornění nedodá Českému rozhlasu spot podle výše uvedených pravidel, nahradí Český rozhlas tento spot v čase určeném maticí pro rozložení volebních spotů větou "Politická strana/hnutí/koalice XY nedodala Českému rozhlasu svůj volební spot".

Zora Karmazín Blümlová, MSc.
ředitelka Odboru komunikace a vnějších vztahů

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace