Pravidla prodeje majetku Českého rozhlasu

Český rozhlas může přistoupit k prodeji nepotřebného majetku v případě, že dojde k jeho vyřazení z důvodu technického zastarání, opotřebení, nebo nemožnosti jeho dalšího využití.

Citace z Kodexu Českého rozhlasu: 

26.6 Stane-li se určitá část majetku nepotřebnou, pokusí se Český rozhlas vždy o její odprodej za tržní hodnotu. Není-li odprodej za ekonomicky výhodných podmínek uskutečnitelný, zařadí tento majetek do nabídky bezplatného přenechání pro účely humanitární či charitativní, jestliže takový postup Český rozhlas nezatíží nepřiměřenými náklady. Teprve není-li možné tímto způsobem majetek převést na jiný subjekt, lze přistoupit k jeho likvidaci. Za nepotřebný se pro tyto účely považuje majetek, který přesahuje potřeby Českého rozhlasu, anebo majetek, v případě věcí též takové věci, které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřenou nákladnost provozu, nemohou v Českém rozhlasu sloužit svému účelu.

S případnými dotazy na prodej majetku je možné se obrátit na centralninakup@rozhlas.cz.

Pravidla prodeje majetku

  1. Pro podání nabídky je potřeba vyplnit formulář, nebo samostatně uvést všechny požadované údaje a kupní cenu (která však musí být shodná nebo vyšší, než je minimální stanovená cena);
  2. Nabídku zašlete doporučeně (nebo doručte osobně) na adresu: Český rozhlas – podatelna, Římská 13, Praha 1, PSČ: 121 08, DŮLEŽITÉ: obálka musí být označena textem – "Neotvírat" + kód nabídky
  3. Český rozhlas přijme nabídky, které mu budou řádně doručeny ve stanoveném termínu
  4. Český rozhlas písemně vyrozumí vždy vítězného uchazeče, a to nejpozději do 10 dnů od vyhodnocení všech nabídek, nejpozději však do 30 dnů od termínu, do něhož bylo možné podávat nabídky;
  5. V případě zájmu o prohlídku nabízeného majetku se prosím přihlaste do uvedeného termínu a na zadaný kontakt u konkrétní položky majetku.