Statut Concerto Bohemia

Generální ředitel ČRo dne 1. dubna 2018
aktualizuje 2. novelou statut ve znění Statut/2012/014/GŘ//2

Statut Concerto Bohemia

Účinnost od 1. srpna 2012, toto znění účinné od 1. dubna 2018

Čl. 1 Předmět úpravy
1. Tento Statut upravuje název, sídlo, místo působnosti, základní smysl činnosti, poslání, organizační strukturu a způsob financování Národní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concerto Bohemia.
2. Tento Statut je závazný pro všechny organizační složky Českého rozhlasu (dále jen „ČRo“).
3. Tento Statut je závazný pro všechny účastníky soutěže.

Čl. 2 Poslání Concerto Bohemia
1. Rozhlasová soutěž orchestrů a souborů mladých interpretů z České republiky byla založena v roce 1992 z iniciativy Hudební redakce pro děti a mládež ČRo.
2. Posláním soutěže je pečovat o mladou uměleckou generaci, přiblížit široké veřejnosti umění mladých talentovaných souborů a orchestrů a propagovat českou hudbu.
3. Zařazováním soutěžních snímků do vysílání ČRo zároveň propaguje úspěšnou práci pedagogů a uměleckých škol České republiky. ČRo poskytuje metodickou pomoc tím, že dává k dispozici záznam soutěžních snímků.

Čl. 3 Sídlo Concerto Bohemia
1. Sídlem Concerto Bohemia je Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 – Vinohrady.
2. Organizačně náleží do Výroby ČRo.

Čl. 4 Organizace Concerto Bohemia
1. Soutěž pořádá každoročně ČRo (dále jen „pořadatel”), organizací soutěže je pověřena Výroba ČRo (dále jen „organizátor soutěže”).
2. Soutěž s doplňujícími pravidly vyhlašuje její pořadatel ve vysílání stanic ČRo, v Týdeníku Rozhlas, na webu ČRo a případně v dalších médiích. O vyhlášení soutěže informuje organizátor písemnou formou rovněž hudební školy v České republice.
3. Pořadatel může po dohodě s jinými mediálními partnery jednat o možnosti přímého vysílání nebo videopřenosu při koncertu vítězů soutěže.
4. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry a soubory v minimálním obsazení šesti hráčů složené ze žáků základních uměleckých škol. Účastníci se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých uměleckých vedoucích nebo škol. Přihláška do soutěže je zároveň prohlášením, že soutěžící, jejich pedagogové a škola se podrobují ustanovením tohoto Statutu. Soutěž je rozdělena do tří kategorií:
a) soubory a orchestry věkového průměru do 13,99 let;
b) soubory a orchestry věkového průměru od 14 do 16,99 let;
c) soubory a orchestry věkového průměru od 17 do 20,00 let. (dále jen „účastníci soutěže“).
Věkové omezení neplatí pro dirigenta (uměleckého vedoucího).

Čl. 5 Soutěžní řád
1. Účastníci soutěže se soutěže zúčastní prostřednictvím demo nahrávky, zaslané do požadovaného data organizátorovi soutěže. Nahrávky mohou být pořízeny ve studiu nebo během veřejného vystoupení a nesmí být žádným způsobem upravovány. Ke kvalitě zvukové nahrávky porota nepřihlíží.
2. Soutěžní repertoár souborů je volitelný, vždy však musí být zařazena nejméně jedna skladba českého autora. Výkony zaznamenané na těchto demonahrávkách ohodnotí porota. Jejího předsedu a členy jmenuje organizátor. Před hodnocením soutěžních snímků stanoví porota kritéria a postup práce. Porota hodnotí soutěžní snímky anonymně pod pořadovými čísly v rámci jednotlivých kategorií.
3. Porota určí v každé kategorii soubory, které se stanou laureáty soutěže a dále určí vítěze každé kategorie. Teprve po určení laureátů a vítězů kategorií organizátor soutěže oznámí porotě jména orchestrů a souborů a porota vyhlásí výsledky soutěže. Rozhodnutí poroty zveřejní pořadatel ve výsledkové listině podepsané předsedou poroty, dále pak ve vysílání ČRo, na webu ČRo a v dalších médiích.
4. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč brutto. Ceny budou souborům předány na slavnostním koncertě v podobě šeku, následně pak po zdanění zaslány bankovním převodem na účet souboru, resp. školy, která soubor do soutěže vyslala.
5. ČRo natočí vítězným souborům profesionální snímky, které soubory dostanou a budou je moci využít pro vlastní propagaci.
6. Součástí odměny vítězným orchestrům a souborům soutěže Concerto Bohemia je vystoupení na koncertu vítězů vysílaném v přímém přenosu stanicí ČRo Vltava, případně jiným médiem. Tímto vystoupením prokazují vítězné orchestry a soubory shodu interpretační úrovně studiového snímku a koncertního výkonu.

Čl. 6 Zvláštní ustanovení
V souvislosti s konáním národní soutěže Concerto Bohemia hradí pořadatel:

a) cestovné a ubytování porotců;
b) odměnu porotcům za práci v porotách;
c) podíl na nákladech spojených s účastí souborů navržených porotou na koncertě vítězů.

Čl. 7 Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. K provedení tohoto Statutu může organizátor soutěže vydat doplňující pokyny.
2. Tento Statut plně nahrazuje Statut Concerto Bohemia ze dne 1. 3. 2003 vydaný programovým ředitelem.
3. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012, byl novelizován 1. novelou s účinností od 15. listopadu 2016 a 2. novelou s účinností od 1. dubna 2018.

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu