Veřejné podmínky redistribuce online obsahu Českého rozhlasu

Český rozhlas vydává následující pravidla pro redistribuce online obsahu pro třetí strany.

Preambule

 1. Český rozhlas zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, poskytuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb.
 2. V souladu s tím je pro Český rozhlas na prvním místě důvěra posluchačů a naplnění principů a podmínek veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, jak je stanovuje zejména zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, Kodex ČRo a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Je proto zcela nepřípustné, aby se obsah ČRo objevoval na platformách, které by mohly ohrozit principy rozhlasové veřejné služby nebo které by odporovaly dalším platným zákonům České republiky a dobrým mravům.
 3. Partneři, kteří s Českým rozhlasem při redistribuci obsahu ČRo spolupracují, musí respektovat a ctít podobné principy a hodnoty, které Českému rozhlasu vymezují výše uvedené předpisy a tyto Veřejné podmínky pro redistribuci obsahu ČRo třetími stranami (dále jen „Veřejné podmínky redistribuce“).

Zásady a podmínky redistribuce obsahu ČRo třetími stranami

Článek 1 - výklad pojmů

 1. Redistribuce obsahu ČRo – odkazování na zvukový záznam Českého rozhlasu jako výrobce zvukového záznamu, na texty, související metadata a další obsah a služby vytvářené Českým rozhlasem (dále jen „audio“ nebo „texty“) pomocí poskytovaných dat, metadat a odkazů s možným využitím mezipaměti a dočasného uložení po dobu povolené redistribuce bez užití díla ve smyslu § 38a odst. 1) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „redistribuce obsahu ČRo“). Jedná se pouze o takové zvukové záznamy, které ČRo sděluje veřejnosti jejich zpřístupňováním na jím provozovaných a níže specifikovaných online platformách (např. webové stránky, mobilní aplikace), a to za účelem zhlédnutí či jiného vnímání (forma stream) nebo za účelem pořízení rozmnoženiny (forma download).
 2. Redistributor – právnická nebo fyzická osoba, která redistribuuje obsah Českého rozhlasu pomocí online platformy bez užití díla ve smyslu § 38a odst. 1) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
 3. API – prostředí ČRo, které umožňuje redistributorům přístup k audiím a doplňujícím datům a metadatům. Obsahuje audia ve formě stream a download. Přístup do tohoto prostředí ČRo je poskytován na základě smlouvy uzavřené Českým rozhlasem s konkrétním redistributorem.
 4. Podcast – strojově zpracovatelný RSS feed audií a souvisejících dat a metadat. Obsahuje pouze audia v režimu download, která nejsou časově ani jinak licenčně omezena a jsou k dispozici trvale.
 5. Audio ve formě stream – zvukový záznam, který ČRo sděluje veřejnosti jeho zpřístupňováním na jím provozovaných online platformách (např. webové stránky, mobilní aplikace), a to za účelem zhlédnutí či jiného vnímání
 6. Audio ve formě download – zvukový záznam, který ČRo sděluje veřejnosti jeho zpřístupňováním na jím provozovaných online platformách (např. webové stránky, mobilní aplikace), a to za účelem pořízení rozmnoženiny
 7. Textový RSS feed – strojově zpracovatelný RSS feed částí článků, jejich souvisejících dat a metadat.
 8. Vybraný obsah ČRo – zvukový, textový či jiný multimediální obsah, který se Český rozhlas na základě svého uvážení a své politiky sdílení obsahu rozhodl nabízet třetím stranám k redistribuci jím vybranými technologiemi. Rozsah tohoto obsahu a vybrané technologie se mohou kdykoli bez upozornění změnit.

Článek 2 - Základní premisy

 1. Veřejné podmínky redistribuce představují ze strany Českého rozhlasu návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Není-li dále v těchto Veřejných podmínkách redistribuce stanoveno jinak, redistribucí vybraného obsahu ČRo redistributor přijímá návrh Českého rozhlasu na uzavření smlouvy, za jejíž podstatné náležitosti se považují nabídka Českého rozhlasu umožnit redistribuci vybraného obsahu ČRo podmíněnou dodržováním podmínek a pravidel dále stanovených ve Veřejných podmínkách distribuce a závazek redistributora tyto podmínky a pravidla dodržovat. Smlouva uzavřená mezi Českým rozhlasem a redistributorem může být doplněna o další ujednání a podmínky.
 3. Pro redistribuci vybraného obsahu ČRo třetími stranami ČRo stanovuje následující podmínky a pravidla, které musí každá redistribuující třetí strana dodržovat.
 4. Hlavním kritériem pro výběr redistribuovatelného obsahu Českým rozhlasem jsou obsahové a strategické cíle ČRo a smluvní vztahy mezi ČRo, autory a kolektivními správci dle autorského zákona.
 5. O rozsahu a podmínkách redistribuce obsahu ČRo redistributory rozhoduje v plném rozsahu Český rozhlas. Rozsah redistribuovatelného obsahu i podmínky redistribuce mohou být bez předchozího upozornění změněny. Na redistribuci jakéhokoli obsahu ČRo neexistuje žádný právní nárok.
 6. Český rozhlas si vyhrazuje právo přebírání obsahu třetí straně odepřít či zamezit přístup ke zdrojovým datům.
 7. Český rozhlas negarantuje žádnou marketingovou podporu redistribuujícím partnerům. Je zcela na rozhodnutí ČRo, které platformy bude zájemcům o redistribuci svého obsahu doporučovat a komunikovat.
 8. Tyto Veřejné podmínky redistribuce neposkytují oprávnění k užití obsahu ČRo třetími stranami, které je užitím ve smyslu autorského zákona. Užití obsahu ČRo třetími stranami, které je užitím ve smyslu autorského zákona, se řídí příslušnými právními předpisy.
 9. Užití nebo poskytnutí zvukového záznamu ČRo dle odstavce 8 se řídí Sazebníkem licencí a poskytování zvukových záznamů Českého rozhlasu, který je k dispozici včetně bližších informací o užití děl na https://www.rozhlas.cz/nakladatelstvi/portal.

Možnosti a způsoby redistribuce obsahu Českého rozhlasu

Článek 3 - základní redistribuce obsahu Českého rozhlasu

 1. Český rozhlas souhlasí s redistribucí vybraného obsahu ČRo třetí stranou za předpokladu dodržení Obecných podmínek redistribuce ze strany redistributora (viz část IV. těchto Veřejných podmínek redistribuce). Redistribucí vybraného obsahu ČRo uzavírá redistributor s Českým rozhlasem smlouvu a implicitně vyjadřuje vůli být vázán těmito Veřejnými podmínkami redistribuce.
 2. Redistribuce obsahu ČRo je umožňována následujícími technickými formáty pro následující vybraný typ audio obsahu:
  1. Streamy s živým lineárním vysíláním všech stanic ČRo. Tato redistribuce je možná pouze na základě přímého odkazování na zdrojové URL adresy streamů či playlistů a není možné použití vlastního restreamingu. Zejména je pak také zakázáno vytvářet jakékoli záznamy tohoto živého vysílání či umožňovat jeho zpětný poslech. Seznam všech streamů stanic Českého rozhlasu je k dispozici na adrese https://portal.rozhlas.cz/stanice.
  2. Webové embedy audia on demand (iframes). Jedná se o audia ve formě stream a download a redistribuce je umožněna formou převzetí nabízeného zdrojového kódu iframe a vložením do vlastní aplikace redistributora. Zejména je zakázáno vkládání zdrojových souborů mp3 do vlastních přehrávačů či webových widgetu.
  3. Veřejně přístupné podcasty s odkazy na mp3 soubory. Jedná se o audia ve formě download uspořádané do jednotlivých podcastových RSS feedů. Redistribuce tímto technickým formátem je možná pouze na základě přímého odkazování na v RSS feedu aktuálně zveřejněné mp3 soubory bez možnosti použití dočasné mezipaměti.
  4. Veřejně přístupné xml seznamy podcastů. Jedná se o tytéž podcasty se stejnými podmínkami redistribuce dle písm. b), které jsou zde k dispozici ve strojově čitelném dynamickém formátu reflektující změny jejich aktuální dostupnosti. Seznam podcastů Českého rozhlasu ve formátu rss je k dispozici na adrese https://api.mujrozhlas.cz/rss/podcasts.rss.
  5. Veřejně přístupné textové RSS feedy. Jedná se o vybrané odkazy na články z webů Českého rozhlasu s poskytnutými vybranými daty a metadaty. Seznam podcastových RSS feedů Českého rozhlasu je k dispozici na adrese https://portal.rozhlas.cz/podcasty/porady.

Článek 4 - Rozšířená redistribuce obsahu Českého rozhlasu

 1. Pokud redistributor potřebuje dočasně ukládat jakákoli data ČRo do dočasné mezipaměti (cache) nebo má zájem redistribuovat i vybraný obsah nad rámec podcastů, je to možné pouze na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi ČRo a redistributorem na základě vyžádání redistributorem.
 2. Rozšířená redistribuce obsahu ČRo může být umožněna následujícími technickými formáty pro specifikovaný typ audio obsahu nad rámec obsahu v Základní redistribuci a může zahrnovat i užití dočasné mezipaměti (cache):
  • Streamy s živým lineárním vysíláním všech stanic ČRo. Tato redistribuce je možná i s možností použití restreamingu. Podmínkou je umožnění přístupu ČRo do analytického rozhraní s detailními statistikami poslechovosti nebo pravidelné zasílání statistik ve strojově čitelném formátu nebo pomocí API.
  • Veřejně přístupné podcasty s odkazy na mp3 soubory. Jedná se o audia ve formě užití download. Tato redistribuce je možná i s použitím dočasné mezipaměti např. pro zamezení případným výpadkům v připojení. Podmínkou je umožnění přístupu ČRo do analytického rozhraní s detailními statistikami poslechovosti nebo pravidelné zasílání statistik ve strojově čitelném formátu nebo pomocí API.
  • Přístup do prostředí API ČRo. Jedná se o audia ve formě užití stream a download. V případě redistribuce audia ve formě užití stream redistributor na své náklady zajistí ochranu zdrojových dat na všech svých platformách, aby nedošlo k porušení formy užití a licenčních podmínek. Zejména pak musí dbát na zamezení poslechu audia po expiraci doby jejich dostupnosti či zamezení dalšího rozmnožování těchto audií. Tato redistribuce je možná i s použitím dočasné mezipaměti např. pro zamezení výpadkům v připojení. Podmínkou je umožnění přístupu ČRo do analytického rozhraní s detailními statistikami poslechovosti nebo pravidelné zasílání statistik ve strojově čitelném formátu nebo pomocí API.
 3. O uzavření smlouvy na rozšířenou redistribuci obsahu ČRo je možné požádat na kontaktní e-mailové adrese uvedené na konci těchto podmínek.

Obecné podmínky redistribuce Českého rozhlasu

 1. Obsah Českého rozhlasu musí dostat spravedlivý prostor v rámci nabídky redistributora. Redistributor nesmí cíleně znevýhodňovat nalezitelnost obsahu Českého rozhlasu na úkor nabídky jiných vydavatelů nebo svého vlastního obsahu. Umístění obsahu ČRo musí být v souladu s potřebami a očekáváními uživatelů.
 2. Redistributoři musí používat pouze data z aktuálních zdrojů dat ČRo bez vytváření paralelní databáze a musí bez zbytečného odkladu pravidelně synchronizovat audia a veškerá metadata v případné dočasné mezipaměti své distribuční platformy. Pokud se například změní titulek v RSS feedu, musí se v rozumné době změnit i na platformě redistributora. Pokud audio z RSS feedu zcela zmizí, přestanou je nabízet i redistributoři. Za rozumnou dobu se považuje maximálně 24 hodin.
 3. Redistributoři nemají právo jakkoli zasahovat do celistvosti redistribuovaného obsahu, zejména nesmějí obsah jakkoli krátit či doplňovat, vypouštět konkrétní epizody, měnit metadata a vizuály, vystřihávat nebo automaticky a bez zásahu uživatele automaticky přeskakovat případná sdělení na začátku, v průběhu či na konci epizody. Zejména je pak zakázáno jakkoli modifikovat či deformovat vizuály či měnit textové informace.
 4. Redistributoři musí uvádět Český rozhlas jako výrobce záznamu v souladu s poskytovanými podklady. K tomuto účelu musí využívat poskytovaná metadata a grafické vizuály a nesmí je jakkoli modifikovat. V případě potřeby může redistributor požádat o doplňující vizuály či metadata.
 5. Redistributoři musí dodržovat stanovenou technologickou kvalitu zdrojových audio souborů poskytovaných ČRo. Informace poskytnuté v metatazích pořadů se musí zobrazovat korektně a v původní nezměněné formě. Zejména není možné:
 6. zhoršovat bitrate
 7. snižovat hlasitost (u kategorie „redistribuce s využitím mezipaměti“, jež vyžaduje smluvní vztah, je však možné navrhnout automatickou normalizaci hlasitosti všech audií za účelem srovnání hlasitosti mezi různými pořady a vydavateli)
 8. bez vědomí koncového uživatele ovlivňovat rychlost přehrávání atd.
 9. Pokud se jedná o produkt, který je pro koncového uživatele placený, musí existovat i jeho verze zdarma (free, freemium), která může obsahovat obchodní sdělení. Případné umístění obchodních sdělení redistributory k redistribuovanému obsahu ČRo musí striktně splňovat následující pravidla:
  • Obchodní sdělení nesmí vytvářet pocit, že se jedná o sponzoring pořadu, sponzoring ČRo či doporučení ze strany ČRo.
  • Obchodní sdělení nesmí navozovat pocit jakéhokoli provázání s obsahem či institucí ČRo.
  • Obchodní sdělení musí splňovat pravidla stanovená příslušnými právními předpisy v aktuálně platném znění, zejména pak zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. V případě jakýchkoli nejasností je třeba umístění obchodních sdělení konzultovat se zástupci ČRo. Český rozhlas nenese za toto obchodní sdělení třetích stran žádnou odpovědnost.
 10. Český rozhlas si vyhrazuje právo vkládat ke svému obsahu promo na vlastní produkty či obchodní sdělení.
 11. Český rozhlas potřebuje mít k dispozici analytiku poslechovosti redistribuovaného obsahu. Platformy a produkty redistributora proto musí být optimalizované, aby se serverům ČRo hlásily standardními tagy pod jejich unikátním názvem, aby je ČRo mohl snadno identifikovat jako původce stažení konkrétního audio souboru.
 12. Při práci s textovým RSS feedem je redistributor povinen fungovat jako běžná RSS čtečka obsahu: nesmí vydávat jednotlivé záznamy za kompletní a plnohodnotné články či texty, jedná se pouze o odkazy na články s poskytnutými vybranými daty a metadaty. Zejména je pak zakázáno vytvářet jakékoli mezikroky při přecházení z odkazu na článek do kompletního článku či ztěžovat přechod na kompletní článek.
 13. Na žádost ČRo musí redistributor poskytnout Českému rozhlasu kontakt na zodpovědnou osobu za jeho stranu pro řešení podpory redistribuce obsahu ČRo.

Závěrečná ustanovení

 1. Veřejné podmínky redistribuce jsou závazné vždy v aktuálním uveřejněném znění. Případné výjimky z Veřejných podmínek redistribuce mohou být předmětem dodatečných smluv a dohod uzavřených mezi Českým rozhlasem a redistributorem.
 2. Osobou jednající za Český rozhlas ve věci redistribuce obsahu ČRo je ředitel Nových médií ČRo. Zpětnou vazbu nebo nabídky ke spolupráci ohledně redistribuce je možné zasílat na e-mailovou adresu internet@rozhlas.cz.
 1. Tyto Veřejné podmínky jsou účinné ode dne 1.6.2021.