Zásady ochrany osobních údajů a Zásady použití cookies

Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, který se nezapisuje do obchodního rejstříku, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, tímto informuje o základních zásadách ochrany osobních údajů v Českém rozhlasu, včetně informací o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Českým rozhlasem.

Zásady ochrany osobních údajů

Jaké jsou účely a právní důvody zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu?

 1. Český rozhlas, jako správce osobních údajů, stanovuje účely pro zpracování osobních údajů tak, aby mohl řádně poskytovat službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí, v souladu se zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu v platném znění.
 2. Účely pro zpracování plynou i z dalších zákonů, které se týkají např. placení rozhlasového poplatku, archivnictví a spisové služby, zadávání veřejných zakázek, vedení účetnictví, pracovněprávních vztahů, apod. Právními důvody zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu jsou některé z těchto důvodů:
 • souhlas subjektu údajů
 • plnění smlouvy se subjektem údajů
 • plnění právní povinnosti, která se na Český rozhlas vztahuje
 • nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Českého rozhlasu
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci
 • novinářské účely

Jaké osobní údaje Český rozhlas zpracovává a po jakou dobu? Dochází k automatizovanému rozhodování a profilování?

 1. Český rozhlas zpracovává celou řadu osobních údajů, vždy však v rozsahu nezbytném pro daný účel. Každý účel zpracování má odlišnou sadu zpracovávaných osobních údajů. Hlavní účely zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.
 2. Český rozhlas zpracovává osobní údaje pouze po nezbytnou dobu. Archivace se provádí dle zákonných lhůt.
 3. Při zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ani profilování.

Jaké je hlavní zpracování osobních údajů v Českém rozhlasu?

 1. Hlavním zpracováním osobních údajů v Českém rozhlasu, podle rozsahu zpracování, je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku.
 2. Účelem zpracování je vedení evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon“), zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a dále vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.
 3. Český rozhlas zpracovává v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku tyto údaje:

  a) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, u cizinců případně dlouhodobého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu,
  b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo osoby, předmět podnikání a adresu, kde jsou umístěny rozhlasové přijímače, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
  c) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo osoby, předmět činnosti a adresu, kde jsou umístěny rozhlasové přijímače, jde-li o právnickou osobu,
  d) název, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o organizační složku státu nebo územního samosprávného celku,
 1. Český rozhlas současně zpracovává i údaje získané ze základního registru obyvatel jako příjmení, jméno případně jména, adresa místa pobytu, případě adresu, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů, datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát kde se narodil, státní občanství případě více státních občanství, záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky.
 2. Právním důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění úkolů při výkonu veřejné moci a plnění právní povinnosti dle z. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.
 3. Poplatník může Českému rozhlasu poskytnout další osobní údaje, jako jsou: e-mail, mobil/telefon, titul před jménem, titul za jménem a doručovací adresa. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu poplatníkem pro účely přesnější identifikace poplatníka, efektivnější komunikace správce s poplatníkem, a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. V případě, kdy poplatník využívá přístup do webové aplikace “Můj účet“ a i k dalším volitelným e-mailovým službám Českého rozhlasu, pak je nezbytnou podmínkou pro fungování této webové služby i email poplatníka.
 5. Ke všem výše uvedeným osobním údajům poplatníka má přístup pouze omezený počet zaměstnanců Českého rozhlasu s tím, že tyto osobní údaje nejsou předávány jiným/třetím osobám, s výjimkou České televize a zpracovatele Česká pošta s. p., IČO: 47114983 Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, který pro Český rozhlas provádí zpracování plátců rozhlasového poplatku registrovaných a platících přes platební nástroj SIPO České pošty.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání existence poplatkové povinnosti a 10 let po jejím skončení. Nepovinně poskytnuté údaje budou po vyhodnocení žádosti o odvolání souhlasu s jejich poskytnutím, která bude obsahovat řádně odůvodněné náležitosti, bezodkladně odstraněny.

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů pro novinářské účely?

 1. Zaměstnanci Českého rozhlasu dbají na přiměřenost zpracování osobních údajů respondentů, hostů ve vysílání a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou použity při plnění veřejné služby Českého rozhlasu. Zvlášť Český rozhlas dbá na přiměřenost zpracování osobních údajů dětí.
 2. Při zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, pokud jsou tyto použity při plnění veřejné služby Českého rozhlasu, si zaměstnanci Českého rozhlasu stanoví oprávněný cíl, přičemž bude zváženo, zda převažuje oprávněný zájem na zpracování osobních údajů nad oprávněnými zájmy subjektu údajů.

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů při soutěžích Českého rozhlasu?

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává u soutěžích jím pořádaných (ve vysílání, na webu apod.) jméno a příjmení, datum narození, e-mail, adresu a telefon soutěžícího a u výherců s ohledem na hodnotu výhry také doručovací adresu, hodnotu a specifikaci výhry a stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a předání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právních povinností stanovených zejména zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů pro newslettery a Kluby ČRo?

Účelem zpracování je informování subjektů údajů o novinkách a službách Českého rozhlasu a šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2014 Sb., o některých službách informačních společností. Právním důvodem zpracování je buď souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, nebo předchozí poskytnutí služby subjektu osobních údajů ze strany Českého rozhlasu, v rámci které byla subjektem osobních údajů poskytnuta elektronická adresa. Subjekt údajů musí souhlas projevit jasně a zřetelně, zpravidla kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM (newslettery) nebo projevem souhlasu na listině (Kluby ČRo). Nestanoví-li text souhlasu jinak, je doba zpracování osobních údajů po dobu trvání souhlasu, nejdéle však po dobu deseti (10) let. Osobní údaje pro newslettery v rozsahu pouze e-mailové adresy zpracovává ČRo výhradně u zpracovatele ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, Na Mlejnku 18, Praha 4, 147 00, www.ecomail.cz, který má se správcem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. K osobním údajům subjektů údajů mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu provádějící rozesílání informačních zpráv a zpracovatel ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů při zpracování osobních údajů hostů ve studiích Českého rozhlasu?

Některá studia Českého rozhlasu jsou vybavena kamerami, které přenášejí on-line obraz ze studia na web Českého rozhlasu. Obraz a zvuk ze studia, společně s oznámením pořadu, ve kterém může být uvedeno jméno a příjmení a popis kvalifikace a/nebo pracovní pozice hosta jsou osobními údaji, které jsou zpracovávány přiměřeným způsobem pro novinářské účely Českého rozhlasu. Účelem zpracování je plnění veřejné služby Českého rozhlasu. Pořad je archivován na technických prostředcích Českého rozhlasu v souladu se zákonem o Českém rozhlasu. Osobní údaje nejsou předávány dále.

Jak Český rozhlas zpracovává osobní údaje dětí?

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 18 let) Český rozhlas zpracovává, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce, pokud se nejedná o plnění právní povinnosti, nebo novinářský účel zpracování.

Jak Český rozhlas zpracovává osobní údaje návštěvníků webových stránek?

Při vstupu na naše webové stránky a pokud s námi přes tyto webové stránky komunikujete (hlasujete, napíšete dotaz, přejete si zahrát písničku) shromažďujeme určité informace provozního charakteru, a to v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Do Vašich koncových zařízení (stolní počítač, mobilní telefon apod.) ukládáme tzv. cookies. Bližší informace o tom, jak pracujeme s cookies a proč je používáme, najdete v Zásadách práce s cookies.

V případě registrace účtu mujrozhlas.cz zpracovává Český rozhlas za účelem vedení tohoto uživatelského účtu například uživatelovo jméno či přezdívku, e-mail, heslo v zašifrované podobě, město bydliště a další informace. Zpracování osobních údajů se děje na základě Vámi uděleného souhlasu.

Jak Český rozhlas zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání?

Pokud se ucházíte o pracovní místo v Českém rozhlasu, pak dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném, který odpovídá danému účelu, kterým je

 • výběr vhodného uchazeče na danou pozici,
 • ochrana práv a zájmů Českého rozhlasu spočívající v prokázání řádného a nediskriminačního průběhu výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy, a
 • vedení databáze uchazečů o zaměstnání za účelem nabídky v budoucnu uvolněné pracovní pozice.

K náboru zaměstnanců Český rozhlas využívá ve většině případů zpracovatele společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484. V určitých případech tento zpracovatel není vůbec využit a ke zpracování osobních údajů za účelem náboru zaměstnanců dochází pouze prostřednictvím správce osobních údajů. Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona o Českém rozhlasu, který upravuje podmínky pro zaměstnání osob na určitých v tomto zákoně vyjmenovaných pracovních pozic. Dalším právním titulem je provádění opatření před uzavřením pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, oprávněný zájem Českého rozhlasu na ochraně práv a zájmů Českého rozhlasu spočívající v prokázání řádného a nediskriminačního průběhu výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy a dále pak souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání za účelem nabídky v budoucnu uvolněné pracovní pozice. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází manuálně i automatizovaně. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí není možné výběrové řízení realizovat. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání za účelem nabídky v budoucnu uvolněné pracovní pozice může uchazeč kdykoliv odvolat. Osobní údaje v nezbytném rozsahu mohou být v případě, že se jedná o pracovní pozice, jejichž obsazení upravuje zákon o Českém rozhlasu, zveřejněny. Doba zpracování osobních údajů je pro účel zpracování realizace výběrového řízení stanovena jako doba nezbytně nutná k realizaci výběrového řízení, pro účel ochrana práv a zájmů Českého rozhlasu spočívající v prokázání řádného a nediskriminačního průběhu výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy od ukončení výběrového řízení stanovena jako doba trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Českého rozhlasu a/nebo ze strany subjektu údajů a pro účel vedení databáze uchazečů o zaměstnání za účelem nabídky v budoucnu uvolněné pracovní pozice činí doba 3 roky od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Jak Český rozhlas zabezpečuje osobní údaje?

Osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technickými a organizačními opatřeními, která odpovídají technické úrovni dostupných prostředků zabezpečení a jsou v souladu s GDPR.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

Subjekty údajů mají právo na:

 1. Přístup k osobním údajům – pokud jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. Dále na informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a informace o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 2. Opravu, resp. doplnění - právo subjektu údajů na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 3. Na výmaz (být zapomenut) – správce má povinnost osobní údaje zlikvidovat v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní důvody byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.
 4. Na omezení zpracování – pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz a žádá místo toho o omezení jejich použití, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 5. Na přenositelnost údajů – právo subjektu údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že zpracování je založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě a v případě, že se zpracování prování automatizovaně.
 6. Na vznesení námitky – právo subjektu údajů vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f). Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování.
 7. Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – právo subjektu údajů nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 8. Být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

V jaké lhůtě je Český rozhlas povinen odpovědět na moje podání ve věci zpracování mých osobních údajů? Kdy dostanu odpověď na svou žádost?

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, v odůvodněných případech po informování žadatele může jít až o 90 dnů.

Kam mám své podání poslat?
Poštovní adresa: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
e-mailová adresa: podatelna@rozhlas.cz
Datová schránka ID: rnaadje 

Jaký je kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů?
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů Českého rozhlasu vykonává Mgr. Daniela Foukalová. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese poverenec@rozhlas.cz. Tato adresa není určena pro vyřizování podnětů týkající se rozhlasových poplatků. Pokud máte podnět, žádost či dotaz týkající se rozhlasových poplatků, prosím použijte adresu poplatek@rozhlas.cz.

Kde si mohu stěžovat?
Na Český rozhlas si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
e-mailová adresa: posta@uoou.cz
Datová schránka ID: qkbaa2n 

Zásady práce s cookies

Pro správnou funkci stránek Českého rozhlasu využíváme malé datové soubory na vašem zařízení, které nesou označení cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, zvolený jazyk, zvolená velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje při příští návštěvě nemusíte zadávat znovu.

Více informací o cookies a bezpečnosti na internetu

Pro podrobnější informace o cookies můžete navštvit stránku http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs
Pokud se chcete dozvědět více informací na téma bezpečnost na internetu a základní rady uživatelům, poslechněte si náš audio seriál s příznačným názvem Cookies (https://www.mujrozhlas.cz/cookies)

Cookies na webech Českého rozhlasu

Pokud bude mít Váš internetový prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním cookies na webových stránkách Českého rozhlasu.

Pokud si tento souhlas přejete odvolat, stačí použití cookies v prohlížeči zablokovat nebo všechny stávající cookies ze svého prohlížeče vymazat.

Upozorňujeme, že blokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost webových stránek Českého rozhlasu. Vaše preference můžete ve Vašem internetovém prohlížeči libovolně kdykoliv měnit.

Weby Českého rozhlasu používají následující kategorie cookies:

 • Technické cookies: používáme k tomu, aby některé služby (např. audiopřehrávač nebo hlasovací formuláře) na webových stránkách Českého rozhlasu fungovaly správně.
 • Funkční cookies: pro některé služby využíváme např. pro nastavení přizpůsobení vzhledu, velikosti písmen, nastavení jazyka apod.
 • Analytické cookies: používáme pro měření návštěvnosti, poslechovosti a chování návštěvníků. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě.
 • Marketingové cookies: Informace z cookies jsou využívány také pro reklamní účely. Díky nim vám můžeme nabídnout zajímavější obsah a informace o našem vysílání i na sociálních sítích, dalších webových stránkách či v aplikacích.

Cookies, jejichž vydavatelem je Český rozhlas

Zde najdete seznam cookies, které spravuje a vytváří přímo Český rozhlas. Jedná se pouze o Technické a Funkční cookies, které nijak nespojujeme s dalšími údaji o našich návštěvnících a koncesionářích.

Zejména se jedná o tyto cookies:

KategorieJména cookieÚčel a technický popisExpirace
Základní technické
cro_best_image_1, cro_best_image_2, cro_best_node_1, cro_best_node_2, cro_best_image_in_category_1, cro_best_image_in_category_2Sada cookies týkající se konkrétních formulářů. Cookie se vytvoří odesláním formuláře a jejím účelem je zabránit anonymní uživatelů hlasovat opakovaně.časový interval x hodin až dnů
has_jsRegistruje, zda je v prohlížeči aktivní JavaScript či ano / nesezení
cro.api.time.divergenceCookie ukládá integer hodnotu time/now. Řeší rozdíl času mezi serverem a klientem.24 hodin
firefoxEmbedWarningPokud návštěvník používá mobilní prohlížeč FireFox s ochranou proti sledování, tak se mu nezobrazují některá videa. Uživatele o tom informujeme, po zavření infookna se nastaví tato cookie, aby se to přiště neopakovalo5 let
fontsLoadedInformace o tom, že prohlíčež už má stažené fonty30 dní
pool, pool1,... (ale obecně může být libovolné ID)Informace o tom, že uživatel již hlasoval v dané anketě5 let
mr_userInformace o tom, že jde o přihlášeného uživatelerok (nebo do odhlášení)
SSESS*sezení uživatele24 dní (nebo do odhlášení)
PHPSESSIDAutentifikační cookie pro nastavení odběru zpráv. Technicky jde pouze o cookie co drží sezenísezení
ASP.NET_sezeníId,
.ASPXAUTH
identifikace sezení a identifikace přihlášeného uživatelesezení
Základní personalizační
font-sizeInformace o tom, že si uživatel přeje jinou než výchozí velikost texturok
themeInformace o tom, že si uživatel přeje jiný než výchozí režim zobrazenírok
Drupal.visitor.playable_onlyInformace o tom, že nepřihlášený užvatel nechce vidět nepřehratelná audiasezení
hiddenPollsPole schovaných anket 5 let
textSizeInformace o tom, že si uživatel přeje jinou než výchozí velikost textu60 dní
inverseVersionInformace o tom, že si uživatel přeje noční režim60 dní
textVersionInformace o tom, že si uživatel přeje bezobrázkovou verzi webu60 dní
forceDesktopInformace o tom, že si uživatel na mobilu přeje desktopovou verzi webu5 let
languageUložení preferovaného jazyka uživatele.7 dní
irWidgetHPNastavení kraje a senátního obvodu pro volební widgety irozhlas.cz 30 dní

Abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby a přesněji cílený obsah, můžeme v některých případech využívat i některých služeb třetích stran. Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských údajů, které jsou k dispozici u jednotlivých poskytovatelů těchto služeb.Cookies, jejichž vydavatelem jsou třetí strany

Pokud nesouhlasíte a nepřejete si být při návštěvě webových stránek Českého rozhlasu předmětem analýzy nebo remarketingu, můžete dle návodu na níže uvedeném odkazu takové služby plošně vypnout či se z nich odhlásit.

Zejména se jedná o tyto služby:

Můžete také ovládat, co vaše zařízení bude sdílet při návštěvě nebo interakci s weby nebo aplikacemi, které používají služby Google. Nastavení reklam vám umožňuje ovládat reklamy, které se vám zobrazují ve službách Google (například ve Vyhledávání Google nebo na YouTube), nebo na webech a v aplikacích třetích stran, které používají inzertní služby Google. Můžete také zjistit, jak se reklamy personalizují, odhlásit se z personalizovaných reklam nebo zablokovat konkrétní inzerenty.

Pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžete na stránce Moje aktivita zobrazit a ovládat data, která se vytvářejí, když používáte služby Google, včetně informací, které Google shromažďuje z navštívených webů a aplikací. Tato možnost se odvíjí od nastavení účtu. Aktivitu můžete procházet podle data nebo tématu a můžete ji částečně či úplně smazat.

Pokud si přejete zjistit, jaké vaše analytické cookies pomocí nástrojů společnosti Google zpracováváme, můžete si nainstalovat přídavný modul do běžných internetových prohlížečů (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Tento modul umí také analytické měření zablokovat.

Remarketing a retargeting

Český rozhlas pracuje v rámci Google Analytics, Facebook Pixel a Sklik i s remarketingovými a retargetingovými funkcemi a přehledy anonymizovaných demografických údajů. K tomu využívají tito poskytovatelé cookies.

Odhlásit se z těchto funkcionalit lze prostřednictvím odkazů na weby poskytovatelů služeb výše.

Jak nastavit ukládání a mazání cookies třetích stran nebo omezit jejich použití v internetové prohlížeči

Internetové prohlížeče nabízejí možnost uživatelského nastavení práce s cookies. Nastavení těchto prohlížečů umožňuje povolení nebo zakázání ukládání všech cookies, cookies třetích stran, čtení cookies a nebo jejich kompletní smazání. Takové nastavení je vždy individuální pro každý webový prohlížeč a vývojáři prohlížečů tato nastavení mohou kdykoli změnit.

V rámci nastavení prohlížeče můžete také smazat všechny nebo vybrané cookies uložené na vašem zařízení. Pro prohlížení webu bez ukládání informacích můžete také využít funkci tzv. anonymní prohlížení, kterou některé prohlížeče nabízejí. Během anonymního prohlížení se na vaše zařízení neukládají cookies.

Důležité: každý internetový prohlížeč má svá individuální nastavení a tato nastavení si vzájemně nepředávají.

Návody ke změně individuálního nastavení k nejvíce používaným internetovým prohlížečům najdete zde:

Další obsah třetích stran na webových stránkách Českého rozhlasu

Na webových stránkách Českého rozhlasu chceme nabídnout návštěvníkům pestrý multimediální obsah, který doplní naše pořady a podcasty nebo zpravodajské příspěvky. Z tohoto důvodu občas na do článků vkládáme obsah šířený pomocí nástrojů a služeb třetích stran. Typicky jde například o videa ze sociální sítě Youtube, tweety ze služby Twitter apod.

Během načítání webových stránek s prvky z těchto služeb můžete být předmětem jejich analytických nástrojů. O možnostech odhlášení se z těchto nástrojů nad rámec omezení užívání cookie pomocí vašeho webového prohlížeče se dočtete více přímo na webových stránkách jednotlivých služeb.

Zde najdete seznam těch nejvíce používaných služeb a nástrojů třetích stran pro zobrazování obsahu:

 • Youtube
 • SoundCloud
 • Twitter
 • Vimeo
 • Infogram
 • Theta360
 • Bandcamp

Cookies a mobilní aplikace

Některé mobilní aplikace (například iRozhlas) využívají technologii webview, která umožňuje ukládání webových cookies do vašeho prohlížeče v mobilním zařízení. Smazání cookies je možné odinstalováním aplikace či vymazáním jejích dat v nastavení systému.

Další informace o možnostech mazání či blokování ukládání cookies u webview jsou k dispozici v rámci jednotlivých operačních systémů mobilních zařízení.