Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů navrhovatele uvedených v žádosti o obchodní spolupráci s Českým rozhlasem.

Vyplněním webového formuláře a jeho odesláním zasíláte Českému rozhlasu návrh žádosti o obchodní spolupráci. Vaše kontaktní údaje ve Vámi vyplněném webovém formuláři mohou být osobními údaji ve smyslu platných právních předpisů. Český rozhlas, IČO: 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., bude správcem Vašich osobních údajů (dále též „správce“) za účelem navržení a naplánování obchodní spolupráce.

Plnění této dohody je i právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o obchodní spolupráci a deset let po jejím ukončení, poté bude dohoda skartována. Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, identifikace organizace, která má být stranou dohody o obchodní spolupráci, budou zpracovávat zaměstnanci správce zabývající se obchodem, právním a ekonomickým posuzováním smluv, spisovou a archivní službou, na technických prostředcích správce v systému elektronické správy smluv, v systému správy obchodních partnerů a v elektronickém spisovém systému.

Bude-li dohoda o obchodní spolupráci uzavřena v listinné podobě, budou Vaše osobní údaje zpracovávány též uložením v evidenčním skladu smluv nebo v archivu. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s účelem a právním důvodem zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete zde. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.