Český rozhlas plánuje v roce 2024 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

11. prosinec 2023

Rada Českého rozhlasu dnes na svém zasedání schválila rozpočet ČRo na rok 2024. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 367 milionů korun. Proti rozpočtu na rok 2023 se rozpočtová suma zvyšuje o 107 milionů korun.

„Hospodaření Českého rozhlasu je velmi zodpovědné a transparentní. I v následujícím roce pro nás je jednoznačným cílem nabízet posluchačům co nejlepší a nejpestřejší služby na všech našich distribučních platformách. Rok 2024 je ovšem také posledním rokem, kdy je ČRo schopen za stávající poplatek 45 korun měsíčně v celé šíři své služby ufinancovat. Věříme ale, že nynější politická reprezentace po 18 letech navýší rozhlasový poplatek o zamýšlených 10 korun měsíčně. Při skokovém růstu inflace a cen všech služeb je to jediná cesta, jak zajistit, aby ČRo mohl veřejnou službu v celé své šíři nabízet lidem i po roce 2025,” uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Do rozpočtu na rok 2024 byl zapracován personální plán, tj. stanovení počtu zaměstnanců a propočet objemu jejich mzdových prostředků, rovněž schválené požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek. Dále pak předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i dalších provozních a finančních výnosů, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu, ale i simulace odpisů dlouhodobého majetku, která odráží jednak stav stávajícího majetku, ale také plánovanou investiční činnost v roce 2024.

Schválený rozpočet na příští rok plně zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu:

4 celoplošných stanic (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus),
6 speciálních stanic (Rádio Junior, Jazz, D-dur, Radio Wave, Radiožurnál Sport, Pohoda),
14 regionálních stanic
1 vysílání do zahraničí (Radio Prague International) v pěti jazykových mutacích.

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2024

Proti rozpočtu na rok 2023 se plánovaný objem nákladů i výnosů zvyšuje o 107 milionů Kč.

Celkový plánovaný obrat (celkový objem nákladů a výnosů) Českého rozhlasu pro rok 2024 výrazně ovlivňuje změna metodiky účtování, ke které ČRo přistoupil na základě interpretace účetních standardů Národní účetní rady a doporučení externího účetního auditora. Jde o účtování všech sociálních benefitů vyplácených zaměstnancům do sociálních nákladů a do výnosů pak o zúčtování čerpání sociálního fondu. Jde o rozpočtově neutrální operaci, tedy o operaci bez vlivu na hospodářský výsledek, ale o operaci, která o objem vyplácených benefitů (70 mil. Kč) navyšuje celkový obrat instituce.

Do plánovaných nákladů na rok 2024 byly promítnuty finanční dopady plánované valorizace mezd zaměstnanců ČRo od 1. 1. 2024, inventura uzavřených dohod (DPP, DPČ), ale i účtování všech benefitů hrazených ze sociálního fondu (viz již zmíněná změna metodiky). Rovněž byly do nákladů započteny výrobní a vysílací náklady všech 25 stanic Českého rozhlasu a byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu (Olympijské hry v Paříži, Mistrovství Evropy v kopané v Německu nebo Mistrovství světa v hokeji či Mistrovství světa v biatlonu, která se budou konat na území České republiky). Do nákladů se rovněž promítají rekordně vysoké ceny energií i vyšší ceny u nově vysoutěžených služeb i materiálu v souvislosti s vysokou mírou inflace a růstem ceny práce, ale i celoroční dopad dalšího rozvoje digitální sítě DAB+ započatý v letošním roce.

Meziroční navýšení výnosů souvisí s posílením většiny výnosových kapitol (obchodní výnosy, finanční výnosy, tržby z prodeje služeb, ostatní provozní výnosy i čerpání účelových fondů). Tato navýšení plně kompenzují i drobný meziroční pokles u hlavního zdroje financování ČRo, kterým jsou výnosy z rozhlasových poplatků. Ten je zapříčiněn demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků, které má však současně pozitivní vliv na objem plánovaných opravných položek a následných odpisů pohledávek na straně nákladů. Celkový počet poplatníků je každoročně pozitivně ovlivněn úspěšnou akviziční činností, tj. hledáním nových poplatníků. Právě především s ohledem na množství plánovaných akvizičních akcí a jejich předpokládanou úspěšnost je v meziročním porovnání z výše uvedených důvodů plánován pokles objemu těchto výnosů pouze o 2,5 mil. Kč.

Český rozhlas během roku plánuje řešit krytí případných nenadálých událostí a s nimi vzniklých vícenákladů z úspor vytvořených v průběhu roku, popřípadě restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Nedílnou součástí rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2024 je i plán investičních výdajů

Investiční plán byl na příští rok sestaven v objemu 150 milionů korun.

V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: rekonstrukce publicistických technologií DHD (především rozšíření mixážních pultů), obnova dvou přenosových vozů pro Zpravodajství, rekonstrukce hudební režie v Plzni, obnova SAN switchů a serverů pro IT, rozvoj systémů SAP a OpenMedia.

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, mezi jejíž (co do objemu) nejvýznamnější akce budou v roce 2024 patřit rekonstrukce střešního pláště budovy v Římské 13, kompletní výměna požárních detektorů v komplexu budov Vinohradská-Římská, modernizace systému poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, vybudování postprodukční režie a plenéru s malou režií v Olomouci ad. V neposlední řadě pak do této části investičního plánu patří i obnova vozového parku ČRo.

V oblasti marketingu a digitálních služeb patří mezi nejvýznamnější investiční akce rozvoj internetového projektu mujRozhlas.cz (digitálního archivu ČRo), výroba dlouhodobých video spotů a rozvoj redakčního systému serveru iROZHLAS.cz.

V neposlední řadě se na rok 2024 plánuje nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, nákup hudebních nástrojů pro symfonický orchestr a rozvoj technologií pro Centrum dopravních informací.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2024 bude od ledna k dispozici v interaktivní podobě na webových stránkách ČRo.

Spustit audio