Ekonomika

Součástí útvaru Ekonomika je Ekonomický odbor, Oddělení evidence rozhlasových poplatků a Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků.

V controllingovém oddělení jednotliví ekonomové sestavují rozpočty svěřených divizí, vyhodnocují a kontrolují jejich čerpání. Provádí predikce čerpání rozpočtů a navrhují opatření vedoucí k optimalizaci nákladů a zvýšení hospodárnosti. Zpracovávají potřebné pravidelné i ad-hoc analýzy.

Čtěte také

Zaměstnanci finančního oddělení realizují a organizují kontakt s bankami, zajišťují efektivní nakládání s finančními prostředky, provádějí všechny bezhotovostní operace Českého rozhlasu, starají se o to, aby všechny platby proběhly v pořádku a včas. Rovněž se zabývají daňovou problematikou a spolupracují s daňovými poradci.

Pracovníci oddělení účetnictví zodpovídají za správné vedení účetnictví podle platných právních a vnitřních předpisů, likvidují faktury, vedou archiv účetních dokladů, vedou evidenci majetku a provádí jeho pravidelnou inventarizaci. Spolupracují s externími účetními auditory při kontrole roční účetní závěrky, organizují a zabezpečují přípravu účetního auditu. Sestavují účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisku a ztráty) i požadované výkazy statistické.

Kompletní přehled