Pět cílů pro naplnění poslání

7. listopad 2011

Abychom v Českém rozhlase naplnili své poslání média veřejné služby, stanovili jsme si pět základních cílů.

Poskytovat veřejnosti všestrannou, vyváženou a kvalitní programovou a obsahovou nabídku

Český rozhlas chce svým posluchačům a uživatelům poskytovat všestrannou, kvalitní a pestrou programovou nabídku zahrnující zejména informace, vzdělávání, kulturu a zábavu.

Cílem je nabízet rozmanitá témata, žánry i formy programu a obsahu a poskytovat nabídku všem skupinám obyvatelstva. Bereme na zřetel věk, etnickou nebo národnostní příslušnost, sociální postavení, víru, vyznání a náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, kulturu a umělecké zaměření, regionalitu a místní specifika, politické a filozofické přesvědčení a vzdělání.

Věnujeme se původní umělecké tvorbě, zejména v oblasti hudební, slovesné, dramatické a dokumentární, nabízíme ale také zahraniční produkci a sdílíme naši produkci se zahraničím. Organizujeme národní i mezinárodní soutěže a festivaly na podporu rozhlasové tvorby, nových talentů a mladých umělců. Dostupnost programu a obsahu se snažíme zajistit využitím nových technologií.

Aktuální zpravodajství, zprávy z ekonomiky či sportu zprostředkováváme například prostřednictvím zpravodajského serveru iROZHLAS.cz. Informace z řady různých témat od vědy, přírody, náboženství až po historii nejlépe zprostředkovává web temata.rozhlas.cz.

Vytvářet, chránit a prosazovat základní hodnoty moderní demokratické společnosti

Cílem Českého rozhlasu je posilovat demokracii, pluralitu názorů a přesvědčení, vládu práva, základní lidská práva a svobody, zejména pak svobodu projevu, právo na informace a právo na soukromí. Chceme vytvářet, chránit, rozvíjet a prosazovat stěžejní hodnoty moderní demokratické společnosti.

#audiofirst na Prix Bohemia Radio

Přispíváme k ochraně práv jedince, menšin i skupin ve společnosti, zejména dětí, mladistvých, seniorů, nemocných a postižených obyvatel a lidí žijících ve ztížených sociální podmínkách. Naším cílem je vzdělávat, šířit osvětu, přispívat k právnímu, politickému, ekonomickému, ekologickému, sociálnímu a kulturnímu povědomí obyvatel České republiky a podporovat jejich svobodné utváření názorů.

Prostřednictvím našeho vysílání a aktivit se snažíme posilovat vzájemné porozumění a toleranci, soudržnost, solidaritu a začlenění nejrůznějších skupin ve společnosti a přinášet lidem takové hodnoty, které obohatí i usnadní jejich každodenní život a přispějí k osobnímu vzdělávání a rozvoji jednotlivce i společnosti jako celku. Zaměřujeme se na posilování vědomí občanských práv a povinností, diskusi a zapojení občanů do veřejného života.

Mezi cíle rovněž patří plnění role společensky odpovědné instituce a organizovat a podporovat charitativní, umělecké a další veřejně prospěšné projekty.

Komentáře a názory jsou stěžejním obsahem webu Českého rozhlasu Plus. Informace z vědy a techniky, historie nebo přírody najdete nejsnadněji díky webu temata.rozhlas.cz.

Přispívat k technologickému pokroku

Mezi cíle Českého rozhlasu patří činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb, být průkopníkem nových rozhlasových a komunikačních technologií. Chceme využívat nové technologie, multimediální platformy šíření programu a obsahu včetně internetu a mobilních komunikačních prostředků.

Využití nových technologií v Českém rozhlase

Program a obsah Českého rozhlasu se snažíme nabízet maximálně dostupným způsobem. Z tohoto důvodu plánujeme motivovat společnost k účelnému využívání moderních komunikačních technologií souvisejících s činností rozhlasu.

Produkty a činnosti Českého rozhlasu se snažíme průběžně a systematicky modernizovat.

Digitálnímu vysílání nejenom v České republice se věnuje web Digitální rádio. Informace o to, jak nejlépe naladit jednotlivé stanice Českého rozhlasu, naleznete zde.

Pečovat o národní kulturní dědictví, obohacovat je a šířit ve světě

Jedním z hlavních cílů Českého rozhlasu je plnit funkci významné kulturní instituce a zachovávat a ctít tradice, pečovat o kulturní dědictví a bohatství a nadále je rozšiřovat.

Chceme posilovat národní hodnoty, rozvíjet identitu obyvatel České republiky, šířit tyto hodnoty a dobré jméno České republiky v zahraničí. Mezi naše cíle patří propagace české kultury v zahraničí i propagace české a celosvětové kulturní rozmanitosti a kultivace českého jazyka.

Český rozhlas vysílá pořad O Roma vakeren / Romové hovoří, který každý týden přináší informace ze života největší evropské národnostní menšiny

Vytváříme, udržujeme, využíváme a zpřístupňujeme archivní fondy Českého rozhlasu. Vyhledáváme a podporujeme nové talenty, mladé interprety a tvůrce a spolupracujeme s významnými společenskými institucemi.

Snažíme se navazovat partnerství a spolupráci s organizacemi i jednotlivci, kteří svými aktivitami a projekty zosobňují hodnoty vlastní Českému rozhlasu, zvláště v oblasti vědy, vzdělávání, kultury a sportu. Při svých aktivitách dbáme na etnografický a kulturní ráz regionů.

Hudbě, filmu a literatuře se věnuje zejména web Českého rozhlasu Vltava. Poslechnout si pořady z archivu Českého rozhlasu můžete na webových stránkách Archiv rozhlasu.

Hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost Českého rozhlasu

Hájíme nezávislost Českého rozhlasu danou zákonem a respektujeme právo veřejnosti na kontrolu.

Mezi cíle patří zdůrazňovat a využívat jedinečnou pozici a poslání Českého rozhlasu na mediálním trhu, důsledně vnímat a sledovat vývoj mediálního prostředí v České republice i v zahraničí a aktuálně na něj reagovat a hodnotit přínos Českého rozhlasu a jeho vliv na veřejnost, využívat analýz, průzkumů trhu a měření poslechovosti.

Tématům marketingu, reklamy a mediálnímu právu se věnuje web Digitální rádio. Kontrolu Českého rozhlasu zajišťuje dle zákona Rada Českého rozhlasu.

Spustit audio