Pravidla pro vysílání volebních spotů v Českém rozhlase ve volební kampani do Evropského parlamentu 2019

Volební urna

Český rozhlas poskytne v souladu se zákonem prostor pro vysílání volebních spotů všem kandidujícím politickým stranám, hnutí a koalicím do Evropského parlamentu 2019.

Český rozhlas je v souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen v době od 8. května (středa) do 22. května 2019 (středa) do 14:00 h. bezplatně poskytnout všem kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány (dále jen „kandidující subjekt“), celkem 14 hodin vysílacího času.

Český rozhlas bude volební spoty vysílat v uvedeném období na svých celoplošných stanicích Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava a v síti regionálních stanic.

Kompletní informace o předvolebním vysílání Českého rozhlasu naleznete zde.

Volební spoty

Spoty budou vysílány:

  • na stanici ČRo Radiožurnál denně od 9. do 21. května 2019 v časech od 4:55 do 5:00, od 19:55 do 20:00 a od 23:55 do 0:00 hod.,
  • na stanici ČRo Dvojka denně od 9. do 21. května 2019 v době od 23:30 hod. do 24:00 hod.,
  • na stanici ČRo Vltava denně od 8. do 22. května 2019 v době od 05:42 hod. do 06:00 hod.,
  • v síti regionálních stanic denně od 9. do 21. května 2019 v době od 19:30 hod. do 19:45 hod.

Začátky i konce vysílání jednotlivých volebních bloků se mohou z technických důvodů a z důvodů skutečného počtu kandidujících subjektů mírně lišit od uvedených časů.

Stopáž volebních spotů

Stopáž všech volebních spotů bude maximálně 60 sekund. Bude-li stopáž spotu kratší než 60 sekund, bude čas ve vysílání doplněn hudbou. V případě, že bude dodán spot delší než 60 sekund, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu.

Každý kandidující subjekt může dodat maximálně tři verze volebních spotů. Všechny verze musejí být dodány v řádném termínu dle těchto pravidel.

Ve vysílání budou volební spoty umístěny mimo komerční reklamní bloky. Všechny vysílané volební bloky budou odděleny výraznou znělkou označující volby do Evropského parlamentu a upozorněním, že za obsah spotů a technickou kvalitu odpovídají kandidující subjekty.

Mediaplány

Český rozhlas rozdělí kandidujícím subjektům uvedený vysílací čas rovným dílem tak, že vytvoří matici s rozložením všech volebních spotů v průběhu celé kampaně. Tím vznikne série mediaplánů v počtu odpovídajícím počtu kandidujících subjektů. Všechny tyto mediaplány budou vyvážené tak, aby žádný z kandidujících subjektů nebyl zvýhodněn ani poškozen.

Dne 12. 4. 2019 od 10:00 h se uskuteční v budově Českého rozhlasu, Galerii Vinohradská 12 veřejně přístupné rozlosování, které přidělí jednotlivé vygenerované mediaplány jednotlivým kandidujícím subjektům. Losování provede nezávislá osoba za přítomnosti notáře a médií. Po rozlosování obdrží každý kandidující subjekt mediaplán, který obsahuje přehled vysílání volebních spotů daného kandidujícího subjektu.

Kontaktní osoba za Český rozhlas:

Foglarová Zuzana, PhDr., manažerka komunikace
22 155 linka 1324, 602 651 579, E-mail: zuzana.foglarova@rozhlas.cz

Odevzdávání spotů

Volební spoty určené k vysílání předá každý oprávněný zástupce kandidujícího subjektu do Českého rozhlasu, budova Římská ul. 13, Praha 2 buď ve dnech 23. až 26. dubna v době od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. nebo je zašle do datové schránky Českého rozhlasu (ID datové schránky: rnaadje) nejpozději do 26. 4. 2019. V případě osobního předání se oprávněný zástupce kandidujícího subjektu pro předání volebního spotu prokáže při předání pro tento účel ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem kandidujícího subjektu.

Spoty musí být předány na profesionálním zvukovém nosiči - CD audio, jež neumožňuje přepis záznamu, a řádně, jednoznačně a trvalým způsobem označeny názvem kandidujícího subjektu. Technické parametry pro spoty jsou formát *.WAV (48kHz 16Bit stereo) případně *.MP3 (datový tok min. 256 kBit/s).

Při dodání každého spotu je oprávněná předávající osoba kandidujícího subjektu povinna předat Českému rozhlasu vyplněný Předávací protokol k volebním spotům, který obsahuje název, adresu a telefon kandidujícího subjektu, jméno a identifikační a kontaktní údaje pověřené předávající osoby, stopáž spotu, jméno výrobce spotu a prohlášení o vypořádání autorských a souvisejících práv spotu, potvrzený razítkem kandidujícího subjektu a podepsaný statutárním orgánem kandidujícího subjektu a předávajícím. Předávací formulář obsahuje i Doklad o vypořádání autorských práv a o hudbě použité ve volebním spotu, (formulář Předávacího protokolu je přiložen). Bez tohoto dokumentu nebude nosič se spotem přijat.

Politické strany nesou plnou odpovědnost za obsah volebních spotů a za jejich technickou kvalitu. Obsah volebních spotů musí být v souladu s platnými zákony České republiky. Spot musí obsahovat informaci o jeho zadavateli a zpracovateli.

V případě, že spot nebude odpovídat těmto pravidlům nebo nebude v souladu s platnými zákony České republiky, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu a dodání nezávadného spotu, přičemž nejzazší možná lhůta pro odevzdání nosiče s přepracovaným spotem či dalšími verzemi spotu je 48 hodin před termínem prvního vysílání spotu.

Pokud kterýkoli z kandidujících subjektů nedodá Českému rozhlasu spot podle výše uvedených pravidel, nahradí Český rozhlas tento spot v čase určeném maticí pro rozložení volebních spotů hudbou a větou, že daný kandidující subjekt svůj volební spot ve stanoveném termínu Českému rozhlasu nedodal/nedodala.