Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2020

18. prosinec 2019

(Informace po zasedání Rady Českého rozhlasu 18. prosince 2019). Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2020 byl zpracován v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

Do rozpočtu na rok 2020 byly zapracovány všechny organizační a personální změny realizované v roce 2019 a plánované v roce 2020 vč. plánované valorizace mezd zaměstnanců k 1. 1. 2020, dále schválené požadavky na naplnění vysílacích schémat jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek i předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i dalších provozních výnosů. Rovněž propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu, započtení nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání i archivu ČRo hrazeného z fondu digitalizace i simulace odpisů dlouhodobého majetku, která odráží jednak stav stávajícího majetku, ale i plánovanou investiční činnost v roce 2020.

Schválený rozpočet plně zabezpečuje vysílání 23 stanic Českého rozhlasu (celoplošných, speciálních, regionálních stanic i vysílání do zahraničí).

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 312,0 mil. Kč. Oproti roku 2019 se rozpočtová suma zvýšila o 20,7 mil. Kč, tj. o 0,9 %.

V rozpočtu není zahrnuta žádná finanční rezerva. Český rozhlas během roku plánuje krytí případných nenadálých událostí a s nimi vzniklých vícenákladů řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popř. restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků.

Pokud by během roku 2020 nastala situace, která by výrazně ovlivňovala čerpání plánovaných nákladů a plnění předpokládaných výnosů, popř. nastaly nějaké jiné mimořádné události a co do objemu finančních prostředků významné skutečnosti, byl by na jejich základě vypracován a předložen Návrh aktualizace rozpočtu na rok 2020.

Ve výnosech z rozhlasových poplatků jako hlavním zdroji financování ČRo je plánováno meziroční snížení o 7,6 mil. Kč, které vychází především z dlouhotrvajícího poklesu poplatníků v oblasti fyzických osob – domácností. Ten je zapříčiněn demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků, které má však současně pozitivní vliv na objem plánovaných opravných položek a následných odpisů pohledávek na straně nákladů. Dalším a podstatným faktorem ovlivňujícím snížení plánu výnosů pro rok 2020 je zpomalení tempa hospodářského růstu. To se negativně odráží především na vývoji počtu rozhlasových přijímačů u podnikatelských subjektů. Pozitivní vývoj v této kategorii v předchozích obdobích kompenzoval úbytky poplatníků v oblasti fyzických osob, což již nelze v následujících letech očekávat.

Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2020 včetně porovnání s rozpočtem na rok 2019

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány výsledky kolektivního vyjednávání a dopady podepsané kolektivní smlouvy s odborovou organizací, jak ve mzdové (především valorizace mezd pracovníků Českého rozhlasu od 1. 1. 2020), tak i v sociální oblasti. Do nákladů se rovněž promítá celoroční provoz projektu mujRozhlas, posílení nákladů na výrobu nových rozhlasových pořadů i výrazný nárůst nákladů na digitalizaci vysílání Českého rozhlasu, který odpovídá navýšení pokrytí ze současných 80 % na 95 % populace a který je plně hrazen z prostředků účelového fondu. Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu (Letní Olympijské hry v Japonsku, Mistrovství Evropy v kopané, ad.).

Český rozhlas plánuje shodný objem nákladů a výnosů, tedy vyrovnaný rozpočet. Hospodářský výsledek je tedy pro rok 2020 naplánován nulový a rovněž se plánuje nulový odvod daně z příjmů právnických osob.

Na rok 2020 byl sestaven rovněž investiční plán ve výši 175 mil. Kč.

Mezi hlavní investiční akce příštího roku patří:

  • V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o obnovu produkčního a vysílacího systému Dalet vč. upgrade na verzi Dalet Galaxy, rekonstrukci publicistických technologií DHD (rozšíření mixážních pultů), dále rekonstrukci režie studiového komplexu v Českých Budějovicích a rovněž rekonstrukci vysílacího komplexu pro ČRo Vltava. V neposlední řadě také nákup přenosového vozu s digitálním záznamem pro Prahu.
  • Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kterými jsou v roce 2020 zejména dokončení II. a III. etapy rekonstrukce budovy ČRo v Brně, rekonstrukce nově zakoupené budovy ČRo v Olomouci, sanace vlhkého suterénu budovy ČRo v Karlíně, rekonstrukce střechy garáže v ulici Balbínova, dále modernizace řídících ústředen EPS i části kamerového systému v budovách Českého rozhlasu a také částečná obnova vozového parku.
  • V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt MujRozhlas (digitalizace archivu ČRo) společně s mobilní aplikací iRozhlas.
  • V neposlední řadě se na rok 2020 plánuje nákup hudebních nástrojů pro SOČR, nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, ale i digitalizace a restaurování fotosbírky.
Spustit audio