Český rozhlas na cestě k udržitelnějšímu provozu

15. září 2023

Otázkám životního prostředí a udržitelnosti se Český rozhlas jako médium veřejné služby ve svém vysílání pravidelně věnuje. Protože chce být nejdůvěryhodnějším a nezastupitelným médiem veřejné služby, záleží mu na tom, jaký má jeho provoz vliv na životní prostředí.

„Měli bychom nejen vysílat skvělé pořady a poskytovat prvotřídní online služby, ale zároveň dělat i vše pro to, aby byly tyto principy zakotveny i ve způsobu, jakým je rozhlas provozován a řízen a aby byl jeho dopad na životní prostředí byl co nejmenší,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. A dodává: „Jako organizace financovaná z veřejných zdrojů chápeme, že máme v této oblasti mimořádnou odpovědnost.“

Snižování dopadu činnosti Českého rozhlasu na životní prostředí

V loňském roce se Český rozhlas ve Strategii 27 pro digitální dobu zavázal k tomu, že bude systematicky podnikat takové kroky, aby byl jeho vlastní provoz environmentálně udržitelnější. To znamená nejen investovat do obnovy technologií a vybírat taková řešení, která spotřebují méně energie, nastavit šetrnější provoz a v celém řetězci snižovat emise skleníkových plynů, ale také se zaměřit na otázky komunikace environmetální udržitelnosti vůči veřejnosti a v neposlední řadě vyžadovat udržitelné hodnoty v celém svém výrobním řetězci.

Spočítali jsme si uhlíkovou stopu a pustili se do systematického snižování emisí

Pro nastavení akčních plánů pro snížení environmentální náročnosti provozu si v roce 2022 a 2023 nechal Český rozhlas spočítat uhlíkovou stopu v souladu s požadavky mezinárodního standardu GHG Protokolu.

Výsledky inventarizace za rok 2021 ukázaly, že emisím skleníkových plynů dominovala spotřeba elektrické energie na vysílačích, které si Český rozhlas pronajímá od Českých Radiokomunikací (42 %), spotřeba elektřiny (15 %) a zemního plynu na vytápění pracovišť (9 %). V souladu s doporučeními Závěrečné zprávy za rok 2021 se Český rozhlas pro následující roky zaměřil na snížení spotřeby nejvýznamnějších složek uhlíkové stopy společnosti, souvisejících s nákupem elektrické energie a provozem vysílačů.

Vypnuli jsme střední vlny, největšího žrouta energií

Výsledky inventarizace za rok 2021 využil management Českého rozhlasu pro nastavení cílů k větší environmentální udržitelnosti do dlouhodobých plánů rozvoje Českého rozhlasu a také pro Strategii 27 pro digitální dobu. Na konci roku 2022 ukončil vysílání na středních vlnách (AM), které bylo desetkrát energeticky náročnější na provoz než síť krátkých vln (FM). V distribuci naopak výrazně podpořil energeticky šetrnější digitální vysílání DAB+. Nastartoval také výměnu stávajícího elektrického osvětlení za moderní a mnohem úspornější LED osvětlení ve všech svých objektech a mimo jiné pokračoval i ve výměnách nejstarších klimatizačních a vzduchotechnických jednotek za modernější a úspornější s využitím rekuperace. 

Díky nastavení i sledování jednotlivých indikátorů, využití moderních systému měření a regulace a samotnou realizací výše zmíněných kroků se podařilo Českému rozhlasu meziročně  v období 2021 a 2022 snížit celkové emise t CO2 o 20%. K výraznému poklesu emisí t CO2 o 34 % došlo v dodavatelském řetězci. Zavedení těchto opatření přineslo zároveň úsporu cca 10% spotřebované elektrické energie oproti předchozím obdobím. Přečtěte si Závěrečnou zprávu z měření uhlíkové stopy ČRo pro rok 2022.

Čtěte také

Nakupujeme zelenou energii a šetříme až 50% na vodném a stočném

Mezi další významné kroky, které již Český rozhlas v této oblasti realizuje nebo plánuje, patří především rozhodnutí pro léta 2023 a 2024 nakupovat elektrickou energii výhradně z obnovitelných a certifikovaných zdrojů a tím příznivě podpořit energetický mix České republiky. Ke každé MWh dostává Český rozhlas záruku původu, jedinečné číslo, které garantuje operátor trhu s energií v ČR. Neznamená to, že přímo energie odebíraná Českým rozhlasem je z obnovitelných zdrojů, ale díky tomuto kroku mají všichni obyvatelé v ČR vyšší poměr energie z obnovitelných zdrojů každý den.

Koncem 1. pololetí letošního roku také proběhla instalace spořičů vody na většinu sanitárního vybavení (umyvadlové baterie a sprchy) v komplexu budov ČRo Vinohradská. Předpokládaná úspora by se měla pohybovat okolo 50% na vodném a stočném a energiích za ohřev teplé vody při každodenním používání bez ztráty komfortu.

Regulujeme spotřebu energií v budovách

Český rozhlas využívá a postupně rozšiřuje efektivní systémy automatizace budov, které hrají významnou roli v transformaci budov k jejich udržitelnějšímu provozu. Cílem je výkonný systém měření a regulace schopný optimálně regulovat všechny primární zdroje energie v budovách, řešení maximálně využívající synergií mezi jednotlivými technickými zařízeními, í umožňující vzdálený dohled odkudkoliv, zdravé vnitřní prostředí s optimální teplotou, osvětlením a kvalitou vzduchu. V přípravě je také využití fotovoltaiky v objektech Českého rozhlasu. Nespornou výhodou tohoto kroku bude energie využitelná přímo v energeticky náročném provozu.

Spolupracujeme s environmentálně odpovědnými dodavateli

Český rozhlas se jako veřejný zadavatel taktéž věnuje environmentálně odpovědnému zadávání veřejných zakázek. Kromě aktuální úpravy interních předpisů, kde vymezil oblasti nakupovaného zboží a služeb do budoucna povinně zohledňující environmetální dopad, byla tato kritéria již promítnuta i do řady realizovaných či probíhajících veřejných zakázek.

Kromě již výše zmíněného nákupu „zelené“ elektrické energie bude v nejbližších týdnech probíhat například soutěž na zajištění zaměstnanecké jídelny a provozu kavárny v atriu budovy B na pražských Vinohradech, v rámci které bude nově kladen důraz na recyklovatelné materiály u jednorázového nádobí (kelímky a lžičky), možnost používat omyvatelné vratné nádoby (na nápoje či jídlo), nebo rozšíření povinnosti třídění odpadů z gastroprovozu (bioodpady a oleje). Kladen je důraz také na používání ekologicky šetrných a biologicky odbouratelných mycích prostředků a na čisticí prostředky nezatěžující životní prostředí. Stejně tak se nabídka nápojů se do budoucna rozšíří o kávy a čaje splňující mezinárodní standardy fairtrade či s bio-certifikací.

V budoucnu bychom chtěli tato kritéria uplatňovat například i u služeb na zajištění úklidu budov Českého rozhlasu, při nákupu kancelářských a hygienických potřeb, při nákupu kancelářského papíru nebo v rámci zajištění propagačních předmětů.

Spustit audio