Pravidla pro vysílání volebních spotů v Českém rozhlase ve volební kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

5. srpen 2021

Český rozhlas poskytne v souladu se zákonem prostor pro vysílání volebních spotů všem kandidujícím politickým stranám, hnutí a koalicím do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021.

Český rozhlas je v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen v době od středy 22. září do středy 6. října 2021 do 14:00 h. bezplatně poskytnout všem kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, celkem 14 hodin vysílacího času.

Český rozhlas bude volební spoty vysílat v uvedeném období na svých celoplošných stanicích Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka a Český rozhlas Vltava.

Kompletní informace o předvolebním vysílání Českého rozhlasu naleznete na stránkách www.rozhlas.cz/volby2021.

Vysílání spotů kandidujících stran

Spoty budou vysílány:

  • na stanici Český rozhlas Radiožurnál denně od 22. září do 5. října 2021 v době od 22:40,
  • na stanici Český rozhlas Dvojka denně od 22. září do 5. října 2021 v době od 23:30,
  • na stanici Český rozhlas Vltava denně od 23. září do 6. října 2021 v době od 5:40.

Začátky vysílání jednotlivých volebních bloků se mohou z technických důvodů a z důvodů skutečného počtu kandidujících subjektů mírně lišit od uvedených časů.

Stopáž volebních spotů

Stopáž všech volebních spotů bude maximálně 60 sekund. Bude-li stopáž spotu kratší než 60 sekund, bude čas ve vysílání doplněn hudbou. V případě, že bude dodán spot delší než 60 sekund, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu.  

Každý kandidující subjekt může dodat maximálně tři verze volebních spotů. Všechny verze musejí být dodány v řádném termínu dle těchto pravidel.

Ve vysílání budou volební spoty umístěny mimo komerční reklamní bloky. Všechny vysílané volební bloky budou odděleny výraznou znělkou označující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a upozorněním, že za obsah spotů a technickou kvalitu odpovídají kandidující subjekty.

Mediaplány

Český rozhlas rozdělí kandidujícím subjektům uvedený vysílací čas rovným dílem tak, že vytvoří matici s rozložením všech volebních spotů v průběhu celé kampaně. Tím vznikne série mediaplánů v počtu odpovídajícím počtu kandidujících subjektů. Všechny tyto mediaplány budou vyvážené tak, aby žádný z kandidujících subjektů nebyl zvýhodněn ani poškozen.

Dne 24. srpna 2021 od 10:00 h se uskuteční v budově Českého rozhlasu rozlosování, které přidělí jednotlivé vygenerované mediaplány jednotlivým kandidujícím subjektům. Losování provede nezávislá osoba za přítomnosti notáře a médií. Po rozlosování obdrží každý kandidující subjekt svůj konkrétní mediaplán, který obsahuje přehled vysílání volebních spotů daného kandidujícího subjektu.

Kontaktní osoba za Český rozhlas:

Foglarová Zuzana, PhDr., manažerka komunikace
22 155 linka 1324, 602 651 579, E-mail: zuzana.foglarova@rozhlas.cz

Odevzdávání spotů

Volební spoty určené k vysílání zašle oprávněný zástupce každého kandidujícího subjektu do Českého rozhlasu do datové schránky Českého rozhlasu rnaadje nejpozději do 10. září, případně jej po předchozí dohodě předá v budově rozhlasu v Galerii Vinohradská 12, Praha 2 v období od 8. 9. do 10. 9. 2021 vždy v době od 13:00 do 15:00 hod. Oprávněný zástupce kandidujícího subjektu pro předání volebního spotu se prokáže při předání pro tento účel ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem kandidujícího subjektu.

Spoty musí být zaslány do datové schránky včetně listinných příloh nebo předány na profesionálním zvukovém nosiči - CD audio, jež neumožňuje přepis záznamu, a řádně, jednoznačně a trvalým způsobem označeny názvem kandidujícího subjektu. Technické parametry pro spoty jsou formát *.WAV (48kHz 16Bit stereo) případně *.MP3 (datový tok min. 256 kBit/s).

Při dodání každého spotu je oprávněná předávající osoba kandidujícího subjektu povinna předat Českému rozhlasu vyplněný Předávací protokol k volebním spotům, který obsahuje název, adresu a telefon kandidujícího subjektu, jméno a identifikační a kontaktní údaje pověřené předávající osoby, stopáž spotu, jméno výrobce spotu a prohlášení o vypořádání autorských a souvisejících práv spotu potvrzený a podepsaný statutárním orgánem kandidujícího subjektu dle způsobu jednání uvedeného v Rejstříku politických stran a politických hnutí vedeném Ministerstvem vnitra a předávajícím. Předávací formulář obsahuje i Doklad o vypořádání autorských práv a o hudbě použité ve volebním spotu, (formulář Předávacího protokolu je přiložen). Bez tohoto dokumentu nebude nosič se spotem přijat.

Politické strany nesou plnou odpovědnost za obsah volebních spotů a za jejich technickou kvalitu. Obsah volebních spotů musí být v souladu s platnými zákony České republiky a spot musí obsahovat informace o zadavateli a zpracovateli.

V případě, že spot nebude odpovídat těmto pravidlům nebo nebude v souladu s platnými zákony České republiky, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu a dodání nezávadného spotu, přičemž nejzazší možná lhůta pro odevzdání nosiče s přepracovaným spotem či dalšími verzemi spotu je 48 hodin před termínem prvního vysílání spotu.

Pokud kterýkoli z kandidujících subjektů nedodá Českému rozhlasu spot podle výše uvedených pravidel, nahradí Český rozhlas tento spot v čase určeném maticí pro rozložení volebních spotů hudbou a větou, že daný kandidující subjekt svůj volební spot ve stanoveném termínu Českému rozhlasu nedodal/nedodala.

Spustit audio