Pravidla pro vysílání volebních spotů ve volební kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

30. srpen 2017

Český rozhlas představuje pravidla pro vysílání volebních spotů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

1. Český rozhlas je v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen v době od 4. října (středa) do 18. října 2017 (středa) do 14:00 h. bezplatně poskytnout všem kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány (dále jen „kandidující subjekt“), celkem 14 hodin vysílacího času. Český rozhlas bude volební spoty vysílat v uvedeném období na svých celoplošných stanicích Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Dvojka a Český rozhlas Vltava.

2. Spoty budou vysílány:

  • na stanici ČRo Radiožurnál ve všední dny od 4. října do 17. října 2017 v době od 22:05 hod.,
  • na stanici ČRo Dvojka ve všední dny od 4. října do 17. října 2017 v době od 23:28 hod.,
  • na stanici ČRo Vltava ve všední dny od 4. října do 18. října 2017 v době od 05:28 hod.

Začátky vysílání jednotlivých volebních bloků se mohou z technických důvodů a z důvodů skutečného počtu kandidujících subjektů mírně lišit od uvedených časů.

3. Stopáž všech volebních spotů bude maximálně 60 sekund. Bude-li stopáž spotu kratší než 60 sekund, bude čas ve vysílání doplněn hudbou. V případě, že bude dodán spot delší než 60 sekund, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu.   

Každý kandidující subjekt může dodat maximálně tři verze volebních spotů. Všechny verze musejí být dodány v řádném termínu dle těchto pravidel.

Ve vysílání budou volební spoty umístěny mimo komerční reklamní bloky. Všechny vysílané volební bloky budou odděleny výraznou znělkou označující volby do Parlamentu České republiky a upozorněním, že za obsah spotů a technickou kvalitu odpovídají kandidující subjekty. 

4. Český rozhlas rozdělí kandidujícím subjektům uvedený vysílací čas rovným dílem tak, že vytvoří matici s rozložením všech volebních spotů v průběhu celé kampaně. Tím vznikne série mediaplánů v počtu odpovídajícím počtu kandidujících subjektů. Všechny tyto mediaplány budou vyvážené tak, aby žádný z kandidujících subjektů nebyl zvýhodněn ani poškozen.

Dne 6. 9. 2017 od 10:00 h se uskuteční v budově Českého rozhlasu rozlosování, které přidělí jednotlivé vygenerované mediaplány jednotlivým kandidujícím subjektům. Losování provede nezávislá osoba za přítomnosti notáře a médií. Po rozlosování obdrží každý kandidující subjekt v tištěné podobě svůj konkrétní mediaplán, který obsahuje přehled vysílání volebních spotů daného kandidujícího subjektu.

5. Volební spoty určené k vysílání předá každý oprávněný zástupce kandidujícího subjektu do Českého rozhlasu, budova Římská ul. 13, Praha 2 buď přímo dne 6. 9. 2017 v době od 10:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod anebo dále v období od 7. 9. do 18. 9.2017 vždy v pracovní den v době od 13:00 do 16:00 hod. Oprávněný zástupce kandidujícího subjektu pro předání volebního spotu se prokáže při předání pro tento účel ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem kandidujícího subjektu.

Spoty musí být předány na profesionálním zvukovém nosiči - CD audio, jež neumožňuje přepis záznamu a řádně, jednoznačně a trvalým způsobem označeny názvem kandidujícího subjektu. Technické parametry pro spoty jsou formát *.WAV (48kHz 16Bit stereo) případně *.MP3 (datový tok min. 256 kBit/s).

Při dodání každého spotu je oprávněná předávající osoba kandidujícího subjektu povinna předat Českému rozhlasu vyplněný Předávací protokol k volebním spotům, který obsahuje název, adresu a telefon kandidujícího subjektu, jméno a identifikační a kontaktní údaje pověřené předávající osoby, stopáž spotu, jméno výrobce spotu a prohlášení o vypořádání autorských a souvisejících práv spotu, potvrzený razítkem kandidujícího subjektu a podepsaný statutárním orgánem kandidujícího subjektu a předávajícím. Předávací formulář obsahuje i Doklad o vypořádání autorských práv a o hudbě použité ve volebním spotu, (formulář Předávacího protokolu je přiložen). Bez tohoto dokumentu nebude nosič se spotem přijat. 

Politické strany nesou plnou odpovědnost za obsah volebních spotů a za jejich technickou kvalitu. Obsah volebních spotů musí být v souladu s platnými zákony České republiky.

V případě, že spot nebude odpovídat těmto pravidlům nebo nebude v souladu s platnými zákony České republiky, bude příslušný kandidující subjekt Českým rozhlasem o této skutečnosti vyrozuměn a požádán o přepracování spotu a dodání nezávadného spotu, přičemž nejzazší možná lhůta pro odevzdání nosiče s přepracovaným spotem či dalšími verzemi spotu je 48 hodin před termínem prvního vysílání spotu.

Pokud kterýkoli z kandidujících subjektů nedodá Českému rozhlasu spot podle výše uvedených pravidel, nahradí Český rozhlas tento spot v čase určeném maticí pro rozložení volebních spotů hudbou a větou, že daný kandidující subjekt svůj volební spot ve stanoveném termínu Českému rozhlasu nedodal/nedodala.

Více informací a formuláře naleznete v přílohách.

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace