Capriccio pro violoncello a klavír - Jiří Gemrot

3. srpen 2012

Jiří Gemrot (nar. 1957 v Praze) je autorem desítek skladeb komorních, orchestrálních,koncertantních,vokálních a zasáhl i do hudby filmové. Jeho hudební jazyk vyrůstá z kontinuální tradice evropské hudby a při snaze o moderní a neotřelý výraz se snaží o prvoplánovou sdělnost a silný emotivní kontakt s posluchači.

"Capriccio pro cello a klavír jsem napsal na přelomu roku 2011-12. Formálně je volněji pojatým rondem a ačkoliv na ploše šesti minut dává interpretům možnost předvést kantilénu, akordickou hru, pizzicata, umělé flažolety, glissanda, cit pro agogiku v kadenčně rozvolněných místech nebo rytmicky pregnantní techniku, usiloval jsem o jeho přirozeně ucelené vyznění. Prostředky pro efektní účin Capriccia jsem ale ve srovnání s mými jinými cellovými skladbami (Sonátou nebo oběma koncerty) volil s přihlédnutím k věku soutěžících." Jiří Gemrot

Další skladby Jiřího Gemrota vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Americká předehra
Bukolika
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Povídka pro klavír
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

Spustit audio