Návštěvní řád Galerie Vinohradská 12

 1. Vstup do Galerie Vinohradská 12 je návštěvníkovi povolen ve stanovaných otevíracích hodinách pro veřejnost nebo v rámci veřejně přístupných akcí. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Českého rozhlasu a strážných bezpečnostní služby.

 2. Vstupné se na akce Českého rozhlasu neplatí, pokud není předem uvedeno jinak.

 3. Výstavní prostory jsou otevřeny každý čtvrtek od 12 do 18 hodin mimo státních svátků. Dočasné výjimky a změny otevírací doby jsou uvedeny na webové stránce Galerie Vinohradská 12.

 4. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky ostrahy. Po této výzvě musí návštěvníci opustit do konce návštěvní doby prostory galerie.

 5. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením pracovníka ČRo.

 6. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách Galerie Vinohradská 12 je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití blesku, stativu a selfie-sticks, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Z důvodu fotografování nesmí být jakkoli omezen pohyb ostatních návštěvníků.

 7. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata s výjimkou vodicího psa pro nevidomé. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít a kouřit.

 8. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.

 9. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu své návštěvy Českého rozhlasu chovat podle pravidel občanského soužití, v souladu s dobrými mravy a s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu Českého rozhlasu.

 10. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů nebo jinou nepřiměřenou činností újmu Českému rozhlasu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR (v souladu se zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění). Rozsah, výše a způsob náhrady újmy bude určen podle obecně závazné legislativy.

 11. Návštěvníci mohou vznášet dotazy a uplatňovat stížnosti prostřednictvím Infolinky – v pracovní dny 10-16 hod., Tel.: (+420) 221 551 300, e-mail: info@rozhlas.cz.

 12. Pokud návštěvník poruší ustanovení návštěvního řádu, bude požádán, aby neprodleně za doprovodu pracovníka ostrahy opustil výstavní prostory.

 13. Český rozhlas si vyhrazuje právo na změny či doplňky tohoto návštěvního řádu; vstupem do prostor Galerie Vinohradská 12 vyjadřuje návštěvník souhlas s tímto návštěvním řádem.

 14. Ustanoveními tohoto návštěvního řádu není dotčena povinnost návštěvníka zachovávat obecné závazné právní předpisy ČR.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. 2. 2018.