Český rozhlas plánuje v roce 2023 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

14. prosinec 2022

Rada Českého rozhlasu dnes na svém zasedání schválila rozpočet ČRo na rok 2023. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 260 milionů korun. Proti rozpočtu na rok 2022 se rozpočtová suma zvyšuje o 24 milionů korun.

„Český rozhlas je v dobré kondici a hospodaří zodpovědně a transparentně. Díky tomu se mu dlouhodobě daří mít vyrovnaný rozpočet a financovat všechny služby pro posluchače, přestože výše rozhlasového poplatku od roku 2005 stagnuje a zůstává na 45 korunách měsíčně. Vlivem inflace reálná hodnota poplatku stále devalvuje a v roce 2023 bude zhruba na polovině své nominální hodnoty, tj. 22,50 Kč. Rozpočet na rok 2023 tak bude velmi napjatý, a to i vzhledem k rostoucím cenám energií a všech dalších provozních vstupů. V roce 2023 budeme pokračovat v intenzivním vyjednávání o navýšení rozhlasového poplatku s politickou reprezentací. Při stále rostoucích nákladech na provoz jinak nebude dlouhodobě možné ufinancovat služby Českého rozhlasu, jejichž zachování je pro nás prioritou,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. 

Do rozpočtu na rok 2023 byly zapracovány všechny organizační a personální změny vč. realizované optimalizace počtu pracovních míst v roce 2022, personální plán na rok 2023, tj. stanovení počtu zaměstnanců a propočet objemu jejich mzdových prostředků, rovněž schválené požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, tvorby a zúčtování opravných položek i odpisu pohledávek. Dále pak předpoklad výnosů realizovaných obchodní činností i dalších provozních a finančních výnosů, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu, započtení nákladů na mimořádné akce pořádané v souvislosti se 100. výročím zahájení rozhlasového vysílání, ale i simulace odpisů dlouhodobého majetku, která odráží jednak stav stávajícího majetku, ale také plánovanou investiční činnost v roce 2023. 

Čtěte také

Schválený rozpočet na příští rok plně zabezpečí vysílání všech 25 stanic Českého rozhlasu:

  • 4 celoplošných stanic (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus),
  • 6 speciálních stanic (Rádio Junior, Jazz, D-dur, Radio Wave, Radiožurnál Sport, Pohoda),
  • 14 regionálních stanic
  • 1 vysílání do zahraničí (Radio Prague International). 

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2023 

Oproti rozpočtu na rok 2022 se plánovaný objem nákladů i výnosů zvyšuje o 24 milionů Kč.

Do plánovaných nákladů na rok 2023 byly promítnuty finanční dopady realizované optimalizace počtu pracovních míst v roce 2022 včetně výsledků kolektivního vyjednávání s odborovou organizací, především valorizace mezd zaměstnanců ČRo od 1. 1. 2023, ale i individuální navýšení mezd u klíčových zaměstnanců. Dále jsou do rozpočtu zakalkulovány náklady
na pořádání mimořádných akcí a výrobu řady speciálních pořadů k 100. výročí zahájení rozhlasového vysílání na našem území. Do nákladů se rovněž promítá rekordní navýšení cen energií i vyšší ceny u nově vysoutěžených služeb v souvislosti s vysokou mírou inflace a růstem ceny práce, ale i další rozvoj digitální sítě DAB+ nebo posílení nákladů na výrobu nových podcastů. 

Meziroční navýšení výnosů souvisí s posílením většiny výnosových kapitol (obchodní výnosy, finanční výnosy, tržby z prodeje služeb, ostatní provozní výnosy i čerpání účelového fondu na krytí mimořádných nákladů v souvislosti s výročím 100 let zahájení vysílání Českého/Československého rozhlasu). Tato navýšení plně kompenzují i meziroční pokles u hlavního zdroje financování ČRo, kterým jsou výnosy z rozhlasových poplatků. Ten je zapříčiněn demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků, které má však současně pozitivní vliv na objem plánovaných opravných položek a následných odpisů pohledávek na straně nákladů. Dalším velmi podstatným faktorem pro rok 2023 je dopad ekonomické krize. Ten se negativně odráží především do vývoje počtu rozhlasových přijímačů u podnikatelských subjektů. Celkový počet poplatníků v obou kategoriích je naopak pozitivně ovlivněn úspěšnou akviziční činností, tj. hledáním nových poplatníků. Právě především s ohledem na množství plánovaných akvizičních akcí a jejich předpokládanou úspěšnost je v meziročním porovnání z výše uvedených důvodů plánován pokles objemu výnosů pouze o 0,7 %.

Český rozhlas během roku plánuje řešit krytí případných nenadálých událostí a s nimi vzniklých vícenákladů z úspor vytvořených v průběhu roku, popřípadě restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků. 

Nedílnou součástí rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2023 je i plán investičních výdajů 

Investiční plán byl na příští rok sestaven v objemu 150 milionů korun. 

V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: obnova diskových polí pro IT, rekonstrukce pracovišť stanice ČRo Radiožurnál, obnova zálohovacího systému, rekonstrukce publicistických technologií DHD (především rozšíření mixážních pultů), rozvoj systémů SAP a AIS i integrace systémů OpenMedia a Dalet Galaxy. 

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, mezi jejíž (co do objemu) nejvýznamnější akce budou v roce 2023 patřit: výměna oken a rekonstrukce fasády Římská 15, realizace fasádního výtahu ve vnitrobloku Vinohradská 12, sanace budovy Vinohradská a v neposlední řadě rekonstrukce a zvelebení dvoru budovy v Hradci Králové. Dále pak by měla proběhnout rekonstrukce střešního pláště budovy v Římské 13 a kompletní výměna požárních detektorů. Do této části investičního plánu patří i plánovaná obnova vozového parku Českého rozhlasu. 

V oblasti marketingu a digitálních služeb patří mezi nejvýznamnější investiční akce rozvoj internetového projektu mujRozhlas.cz (digitálního archivu ČRo), výroba dlouhodobých video spotů, rozvoj redakčního systému serveru iROZHLAS.cz anebo projekt Syntéza hlasu. 

V neposlední řadě se na rok 2023 plánuje nákup licencí především pro hudební tvorbu Českého rozhlasu, nákup hudebních nástrojů pro SOČR a rozvoj technologií pro Centrum dopravních informací. 

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2023 bude k dispozici v interaktivní podobě na webových stránkách.

Spustit audio