Vyjádření Etické komise ze dne 10. 1. 2019

21. leden 2019

Projednávání podnětů postoupených generálním ředitelem ČRo

Název bodu: Situace na stanici ČRo Vltava

Etická komise ČRo se zabývala metodikou své další činnosti v rámci veřejnoprávního charakteru Českého rozhlasu.
Na základě praktických zkušeností z dosavadních jednání navrhuje revidovat Statut Etické komise ČRo. Náměty k revizi Statutu zašlou členové Etické komise tajemníkovi komise do konce února 2019. Ten je soustředí do jednoho materiálu, který rozešle zpět členům komise, seznámí s ním generálního ředitele a zařadí na program nejblíže následujícího zasedání Etické komise.
Doporučuje, aby byla zveřejňována kompletní agenda jednání Etické komise, tj. v předstihu program a podklady pro jednání a po jednání zápis z příslušného jednání a vyjádření Etické komise.

Etická komise ČRo bere na vědomí informaci generálního ředitele o důvodech neprodloužení pracovní smlouvy Petru Fischerovi a po diskusi konstatuje, že rozhodování v personálních věcech není v její kompetenci.
Žádá generálního ředitele, aby jí napříště předával k vyjádření pouze podněty související s článkem 1 bodem 4 Statutu Etické komise ČRo.

Spustit audio