INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ČLENY SPOLKU

27. červen 2018

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?
- správce osobních údajů: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, z.s., se sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2 – Vinohrady, PSČ: 120 00, IČ: 00409685, www.rozhlas.cz/srt (dále jen též „správce údajů“); zástupce správce údajů: MgA. Michal Bureš, e-mail: bures.michal@seznam.cz, telefonní kontakt: +420 606 873 813

2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?
- identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (např. adresa bydliště, telefonní spojení, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o členském postavení (druhu členství/výše příspěvku podle zaměstnání, studia či důchodu)

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?
- a) pro plnění povinností správce podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti uspokojování kulturních a společenských potřeb posluchačů, plnění účetních a daňových povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů
- b) pro výkon práv a oprávněných zájmů správce, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?
- právo správce zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
- Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu Vašeho členství ve spolku (správci) a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k poslednímu vyúčtování vzájemných závazků, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení)
- po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?
- soudy, orgány veřejné moci, účetní, advokáti; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje nebudou předávány příjemcům v zahraničí (mimo Evropskou unii) ani v rámci mezinárodních organizací

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?
- osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků, a též z listin a komunikace předložené či doručené správci
- aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás, a proto je potřeba změnu osobních údajů neprodleně hlásit

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?
- máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup

- máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 20,- Kč (bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,- Kč (bez DPH) za každé další vystavené potvrzení)

- máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů

- máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou správcem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li správce údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování

- máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)

- máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění případné smlouvy mezi Vámi a správcem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době ze strany správce zpracovávány)

- svá práva (na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování) můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: bures.michal@seznam.cz, přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce)

Dle čl. 21 nařízení máte PRÁVO kdykoli vznést NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce a pro účely tzv. přímého marketingu.

Spustit audio