Právo na informace

Český rozhlas byl zřízen z.č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a je jediným veřejnoprávním provozovatelem rozhlasového vysílání v České republice. Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do zahraničí.

Zásady poskytování informací Českým rozhlasem (dále též „povinný subjekt“)

Český rozhlas má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se k jeho působnosti. Český rozhlas sídlí na adrese Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel Českého rozhlasu. Orgánem, kterým veřejnost uplatňuje svoje právo na kontrolu činnosti Českého rozhlasu je Rada Českého rozhlasu.

Jak se žádost podává?

Žádost o informace, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve veřejné správě lze učinit těmito způsoby: 

  • osobně na adrese sídla Českého rozhlasu Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na adrese rozhlasového studia Českého rozhlasu, jehož se žádost týká,
  • doručením písemné žádosti na adresu: Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na adresu rozhlasového studia Českého rozhlasu, jehož se žádost týká,
  • doručením písemné žádosti prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky je rnaadje,
  • e-mailem prostřednictvím elektronické adresy podatelny: podatelna@rozhlas.cz

Náležitosti žádosti

Žádost nemusí být odůvodněna a k jejímu podání není třeba předkládat jakékoliv doklady. 

Žadatel je povinen v žádosti uvést následující údaje: 

  • komu je žádost určena,
  • informaci, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
  • údaje o žadateli - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze ze závažných důvodů, za které se považuje: 

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Způsoby vyřízení žádosti

Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytne Český rozhlas informaci v elektronické podobě,  pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, publikacích vydávaných Českým rozhlasem apod., může Český rozhlas vyřídit tak, že nejpozději do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělí žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, považuje se takové sdělení za novou žádost a Český rozhlas požadovanou informaci poskytne přímo. 

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, Český rozhlas vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne Český rozhlas o jejím odmítnutí. 

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Českého rozhlasu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud Český rozhlas žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti buď povinný subjekt vyhoví, nebo věc předá nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je pro Český rozhlas od 1.1.2020 Úřad na ochranu osobních údajů, který ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání rozhodne. K podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti není předepsán žádný formulář. Odvolání musí být učiněno písemně. Výše uvedené ustanovení o náležitostech žádosti se pro odvolání použije obdobně.

Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  dle § 16a z.č. 106/1999 Sb. v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízení žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnosti buď povinný subjekt do 7 dnů vyhoví, nebo jej předá nadřízenému orgánu. Český rozhlas předloží stížnost nadřízenému orgánu do  7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena a nadřízený orgán stížnost do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena, vyřídí.

Poplatky spojené se žádostí

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinné subjekty mohou žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad je v příloze.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Výroční zprávy o poskytování informací

Poskytnuté informace